Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium specjalizacyjne literaturoznawcze 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BB1PS-L
Kod Erasmus / ISCED: 09.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium specjalizacyjne literaturoznawcze 1
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii bałtyckiej - studia 2-go stopnia
Przedmioty specjalizacji literaturoznawczej filologii bałtyckiej
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka litewskiego w stopniu umożliwiającym lekturę tekstów literackich i artykułów naukowych oraz swobodną dyskusję.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs poświęcony najnowszej literaturze litewskiej (po 1989 roku), w całości prowadzony po litewsku (przez rodzimego użytkownika języka).

Pełny opis:

W trakcie trwania kursu studenci zapoznają się z najważniejszymi tendencjami i nurtami najnowszej literatury litewskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prozy powstałej po 1989 roku. Punktem wyjścia do rozważań o kierunkach rozwoju literatury, jej recepcji oraz formach odpowiedzi na zmiany społeczno-polityczne zachodzące w niepodległej Litwie będzie twórczość Ričardasa Gavelisa, autora "przełomowych powieści": "Wileński poker" i "Wspomnienia młodego człowieka". Podczas kolejnych zajęć studenci sukcesywnie zapoznawać się będą z twórczością najistotniejszych prozaików przełomu XX i XXI wieku.

Poznają też metodologię prowadzenia badań, krytycznej analizy tekstu oraz zapoznają się z nowymi opracowaniami z zakresu objętego tematyką zajęć.

Literatura:

Szczegółowa lista tekstów zostanie ustalona po konsultacji ze studentami na początku semestru.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

– student orientuje się w najnowszych tendencjach literackich;

– rozpoznaje kluczowych autorów literatury litewskiej i potrafi scharakteryzować ich twórczość.

Umiejętności:

– samodzielnie analizuje teksty literackie oraz krytycznoliterackie;

– streszcza i poddaje krytyce przedstawiane tezy badawcze;

– posiada umiejętność syntetycznego ujmowania zjawisk i tematów literackich;

– potrafi sproblematyzować interesujące go zagadnienia.

Postawy:

– student rozumie potrzebę aktywnego uczestniczenia w zdobywaniu wiedzy humanistycznej, w kształtowaniu własnej osobowości i formowaniu postaw inteligenckich.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, ocena aktywności na zajęciach, praca semestralna.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jūratė Čerškutė, Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Jūratė Čerškutė
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jūratė Čerškutė, Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Jūratė Čerškutė
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)