Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium specjalizacyjne językoznawcze 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BB2PS-J
Kod Erasmus / ISCED: 09.305 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium specjalizacyjne językoznawcze 2
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii bałtyckiej - studia 2-go stopnia
Przedmioty specjalizacji językoznawczej filologii bałtyckiej
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Konwersatorium jest przeglądem wybranych zagadnień teoretyczno-językoznawczych. Jego celem jest rozszerzenie wiedzy ogólnojęzykoznawczych uczestników i uczestniczek. W zależności od cyklu dotyczy albo językoznawstwa pragmatycznego, albo językoznawstwa kognitywnego

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W czasie zajęć omawiane są wybrane teksty teoretyczne. Proponowane tam modele opisu są następnie stosowane do analizy wybranych zjawisk językowych.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student

-zna badane zjawiska, pojęcia i metody z zakresu językoznawstwa pragmatycznego lub kognitywnego

- umie zastosować metody analityczne w odniesieniu do wybranych zjawisk

- umie uzasadnić wyniki swojej analizy

Metody i kryteria oceniania:

jedna praca pisemna na koniec semestru o objętości 3-5 stron - 100% lub dwie - trzy krótsze prace cząstkowe, składające się w odpowiednich proporcjach na ocenę końcową

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Zofia Mitan-Gawryszewska, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach omawia się wybrane zagadnienia dotyczące językoznawstwa pragmatycznego: jego definicje i zakres; teorie aktów mowy; problemy znaczenia i rozumienia wypowiedzi; teoria relewancji i wnioskowanie; grzeczność językowa (teoria godności i honoryfikatywność); struktura informacyjna języka i wypowiedzeń; perswazja i manipulacja

Pełny opis:

Na zajęciach są omawiane są wybrane zagadnienia z zakresu językoznawstwa pragmatycznego, takie jak: jego definicje i zakres; teorie aktów mowy; problemy znaczenia i rozumienia wypowiedzi (implikatury konwersacyjne, presupozycje); teoria relewancji i wnioskowanie; grzeczność językowa (teoria godności i honoryfikatywność); struktura informacyjna języka i wypowiedzeń; perswazja i manipulacja.

Podstawą zajęć jest wspólna komentowana lektura podstawowych tekstów teoretycznych. W zależności od zainteresowań słuchaczy uzupełnia się tekstami omawiającymi zastosowanie aparatu językoznawstwa pragmatycznego w analizie literackiej i w translatologii.

Studenci zdobywają podstawową wiedzę o językoznawstwie pragmatycznym jako o dyscyplinie językoznawczej (rozwój teorii, obszar badawczy), poznają aparat pojęciowy i metody stosowane w opisie zjawisk pragmatycznojęzykowych. Uczestnicząc w dyskusjach konfrontują rozwiązania zaproponowane w literaturze naukowej z materiałem języków bałtyckich i rozwijąją umiejętność samodzielnej analizy danych językowych.

Literatura:

R. Kalisz, Pragmatyka językowa, Gdańsk 1993 (wybrane rozdziały)

S. Levinson, Pragmatyka Warszawa 2010 (wybrane rozdziały)

J. Austin, Mówienie i poznawanie, Warszawa 2010 (wybrane rozdziały)

J. Searle, Czynności mowy, Warszawa 1997 (wybrane rozdziały)

H.P. Grice, Znaczenie, Przegląd Humanistyczny 1990 (1)

H.P. Grice, Logika a konwersacja, Język w świetle nauki Warszawa 1980 lub Przegląd Humanistyczny 1977/6

E. Paduceva, Wypowiedź i jej odniesienie do rzeczywistości, Warszawa 1992 (wybrane rozdziały)

D. Speiber, D. Wilson, Relewancja. Komunikcja i poznanie, Kraków 2011 (wybrane rozdziały)

R. Huszcza, Honoryfikatywność. Gramatyka, pragmatyka, typologia. Warszawa 2006

J. Linde-Usiekniewicz, Językowe, międzyjęzykowe, kulturowe i międzykulturowe aspekty grzeczności w: M. Marcjanik (red.) Grzeczność na krańcach świata, Warszawa 2007,

Uwagi:

Literatura ilustrująca wykorzystanie tych metod zostanie wprowadzona na zajęciach w zależności od zainteresowań uczestników i uczestniczek

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)