Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie językoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BB2S-J-DR
Kod Erasmus / ISCED: 09.305 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie językoznawcze
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii bałtyckiej - studia 2-go stopnia
Przedmioty specjalizacji językoznawczej filologii bałtyckiej
Punkty ECTS i inne: 15.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość języków bałtyckich.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium magisterskiego jest umożliwienie studentom poszerzenia wiedzy zdobytej na innych zajęciach językoznawczych, przybliżenie problematyki z zakresu językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego, przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań naukowych i prezentacji własnych analiz. Studentom zostają przedstawione różne metodologie badawcze, zasoby i narzędzia językowe (np. Clarin-PL, Tekstynas i in.). Celem nadrzędnym seminarium jest przygotowanie studentów do pisania prac magisterskich. Studenci zostają zaznajomieni z opracowaniami związanymi z tematyką seminarium oraz literaturą z zakresu wybranego przez siebie tematu pracy dyplomowej. Uczą się selekcjonować i stosować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych.

Pełny opis:

Wybór zagadnień.

– Teoretyczne badania konfrontatywne z semantycznym językiem pośrednikiem a inne badania językoznawcze, w których zestawieniu podlegają przynajmniej dwa języki (np. badania typologiczne, historyczno-porównawcze, tradycyjne konfrontatywne/kontrastywne i in.).

– Gramatyka formalna a gramatyka semantyczna.

– Przetwarzanie języka naturalnego (NLP).

– Jedno- i wielojęzyczne korpusy równoległe.

– Stosowanie narzędzi przetwarzania zasobów językowych (Clarin-PL, Anotatorius i in.) w pracach badawczych.

Poszczególne zagadnienia są omawiane w oparciu o prace z zakresu językoznawstwa, inżynierii lingwistycznej oraz dostępne w sieci zasoby i narzędzia językowe.

Literatura:

– Ewa Gruszczyńska, Agnieszka Leńko-Szymańska, Polskojęzyczne korpusy równoległe. Polish language Parallel Corpora. Warszawa. http://rownolegle.blog.ils.uw.edu.pl/files/2016/03/0000_Korpusy.pdf

– Adam Heinz (1978). Dzieje językoznawstwa w zarysie. Warszawa: PWN.

– Stanisław Karolak (2001). Od semantyki do gramatyki. Warszawa.

– Violetta Koseska-Toszewa, Małgorzata Korytkowska, Roman Roszko. Polsko-bułgarska gramatyka konfrontatywna. Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, Warszawa.

– Violetta Koseska-Toszewa, Małgorzata Korytkowska, Roman Roszko (2009). Contrastive Studies and Semantic Interlanguage. Cognitive Studies | Études cognitives, 9, 15–34.

– Kazimierz Polański (red.) (1999). Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

– Danuta Roszko (2015). Zagadnienia kwantyfikacyjne i modalne w litewskiej gwarze puńskiej (Na tle literackich języków polskiego i litewskiego). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.

– Adam Weinsberg (1983). Językoznawstwo ogólne. Warszawa: PWN.

* * *

– Clarin-LT, http://clarin-lt.lt/

– Clarin-LV, https://www.clarin.lv/lv/

– Clarin-PL, http://clarin-pl.eu/pl/strona-glowna/

– Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas. Kirčiuoklė. Morfologinis anotatorius. Lygiagretusis tekstynas http://tekstynas.vdu.lt/locale.xhtml;jsessionid=5211802C72C7661D45AD588C2E2601C9?method=lt

– Skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai, http://lki.lt/skaitmeniniai-lietuviu-kalbos-istekliai/

– Słowosieć. http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/

– Narodowy Korpus Języka Polskiego. http://nkjp.pl/

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student

- poprawnie identyfikuje założenia i metody tradycyjnych (formalnych) i współczesnych podejść stosowanych w analizie faktów językowych, zna zasoby i narzędzia do analizy językowej (między innymi tagery, korpusy języków bałtyckich i słowiańskich), rozróżnia płaszczyzny formalną i semantyczną w języku,

- potrafi dokonać analizy językoznawczej w ramach podejść formalnych i semantycznych, wykorzystać zasoby i narzędzia podczas ekscerpcji materiałowej i analizy językowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie aktywności na zajęciach, przeprowadzonych omówień artykułów językoznawczych lub prezentacji rozdziałów przygotowywanych prac dyplomowych.

Student ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze, każda kolejna nieobecność musi być zaliczona w sposób wcześniej uzgodniony z prowadzącym.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Danuta Roszko, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Danuta Roszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Danuta Roszko, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Danuta Roszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)