Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium łotewskie 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BB2TSL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium łotewskie 2
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii bałtyckiej - studia 2-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: łotewski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka łotewskiego co najmniej na poziomie B1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy nad przekładem tekstów zróżnicowanych pod względem stylu (rejestru) językowego oraz kształtowanie ich kompetencji tłumaczeniowej w zakresie języka łotewskiego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu teorii przekładu oraz kształtowanie ich kompetencji tłumaczeniowej w zakresie języka łotewskiego. Kurs ma za zadanie poszerzyć zasób leksykalny (zarówno czynny, jak i bierny) oraz kształtować umiejętności translatorskie w zakresie tłumaczenia tekstów literackich (pojęcie stylizacji językowej, zjawisko nieprzekładalności kulturowej), tekstów o charakterze użytkowym (pojęcie ekwiwalencji i nieprzekładalności pojęciowej) oraz specjalistycznych. Program zajęć obejmuje również omówienie często spotykanych błędów translacyjnych oraz metod rozwiązywania problemów z przekładem w oparciu o strategie tłumaczeniowe. W ramach zajęć studenci będą mieli okazję pracować nad tekstami zróżnicowanymi pod względem stylu i rejestru językowego, co pozwoli im nie tylko zastosować w praktyce nabyte podczas studiów umiejętności językowe, ale również szerzej spojrzeć na zawód tłumacza i wyzwania przed nim stojące.

Literatura:

Literatura pomocnicza:

Zauberga, Ieva. 2016. Tulkošanas teorija profesionāliem tulkiem un tulkotājiem. Rīga: LU (wybrane fragmenty).

Sīle, Aija; Veckrācis, Jānis. Tulkojumu redakcionālā pilnveide. 2021. Ventspils augstskola (wybrane fragmenty).

Valoda tulkojumā, red. A. Rožkalne. 2015. Rīga: LVA (wybrane fragmenty).

Veisbergs, Andrejs. Konferenču tulkošana. 3. papildinātais izdevums, 2016. Rīga: Zinātne (wybrane fragmenty).

Veisbergs, Andrejs. Mutvārdu tulkošanas pamati. 2005. Latvijas Universitāte (wybrane fragmenty).

Skujiņa, Valentīna. 2003. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga: Zvaigzne ABC.

Latviešu-poļu vārdnīca. Sarkanis Alberts, u.c. Rīga, 2011. Zvaigzne ABC.

Latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca. 2006. Rīga: Avots.

www.teazurs.lv

Teksty i materiały przygotowane przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejętności:

- zna różne strategie tłumaczeniowe i potrafi je zastosować samodzielnie wykonując tłumaczenie;

- rozpoznaje podstawowe techniki tłumaczeniowe stosowane w tłumaczeniu tekstów literackich i potrafi ocenić ich jakość oraz stosowność;

- dysponuje usystematyzowaną wiedzą na temat zjawisk związanych z procesem tłumaczenia;

- posiada odpowiedni zasób słownictwa, terminów i zwrotów stosowanych w pismach o charakterze urzędowym w języku łotewskim (w zakresie prowadzonych tłumaczeń);

- zna podstawowe zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych;

- wykonuje tłumaczenia w sposób precyzyjny i dbały, zachowując poprawność językową i zgodność tłumaczonego tekstu z oryginałem;

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę aktywnego uczestniczenia we własnym uczeniu się; pracuje systematycznie, wzbogaca słownictwo czynne i bierne.

Metody i kryteria oceniania:

Regularna obecność na zajęciach; aktywność i bieżące przygotowanie do zajęć; praca zaliczeniowa – samodzielne wykonanie tłumaczenia (wybór tekstów do opracowania translatorskiego po konsultacjach z uczestnikami zajęć).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk, Marta Wiślicka
Prowadzący grup: Marta Wiślicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk, Marta Wiślicka
Prowadzący grup: Marta Wiślicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)