Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie społeczno-kulturowe 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-J1B1S2-MSK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie społeczno-kulturowe 2
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z praktycznym zastosowaniem poznanych metodologii badawczych tak, by na podstawie samodzielnie zaplanowanego i przeprowadzonego badania mogli przygotować pracę magisterską z zakresu translatoryki migowej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot trwa cztery semestry. Każdy semestr ma własną specyfikę, wynikającą ze sposobu zaplanowania pracy słuchaczy nad pracą magisterską. Każdy semestr jest osobno zaliczany.

Pełny opis:

Semestr II. ”Doskonalimy narzędzia”

Zajęcia w tym semestrze poświęcone są pogłębieniu umiejętności teoretycznych i metodologicznych słuchaczy. Ich forma jest zbliżona do formy I semestru, ale dobór tekstów dostosowany jest do wybranych przez uczestników tematów prac. Dopuszcza się możliwość korzystania także z tekstów w języku angielskim.

Przez pierwszą część semestru omawiane są teksty zaproponowane przez prowadzącą. W tym czasie studenci samodzielnie wstępnie opracowują bibliografię swojej pracy. W drugiej części semestru sami proponują teksty do omawiania na zajęciach.

W czasie zajęć studenci zapoznają się dogłębnie z elementami warsztatu badawczego, który wykorzystają we własnej pracy.

Warunkiem zaliczenia semestru jest opracowanie wstępnej bibliografii swojego tematu i zaproponowanie co najmniej jednego tekstu na zajęcia.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć:

[Wiedza]

Zna metody badawcze używane w przekładoznawstwie, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki przekładoznawstwa migowego, tak teoretycznego, jak i stosowanego.

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju lingwistyki oraz o najważniejszych nowych odkryciach naukowych w zakresie tranlsatoryki migowej.

[Umiejętności]

Potrafi w sposób pogłębiony wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację przy użyciu różnych źródeł i sposobów.

Posiada pogłębione umiejętności badawcze (formułowanie i analiza problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, wyciąganie wniosków, opracowanie i prezentacja wyników, wskazywanie kierunków dalszych badań) pozwalające na rozwiązywanie różnorodnych zadań i problemów w obrębie szeroko rozumianego przekładoznawstwa migowego.

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu translatoryki, zwłaszcza migowej, rozwijając swoje umiejętności badawcze w tym zakresie.

Potrafi sprawnie posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami z zakresu przekładoznawstwa.

Posiada rozbudowane umiejętności argumentowania z krytycznymi odwołaniami do poglądów innych autorów.

Posiada umiejętność przygotowania oryginalnych prac pisemnych z wykorzystaniem teorii z zakresu socjolingwistyki, lingwistyki kulturowej i etnografii mówienia.

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w polskim fonicznym z wykorzystaniem ujęć teoretycznych z wybranej dziedziny lingwistyki migowej.

Dobrze zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i swoich umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.

[Kompetencje]

W pracy badawczej określić priorytety i zaplanować działania służące ich realizacji

głęboko rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w badaniach naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia semestru jest obowiązkowa obecność na zajęciach oraz opracowanie wstępnej bibliografii swojego tematu i zaproponowanie co najmniej jednego tekstu na zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dunaj, Aleksandra Kalata-Zawłocka, Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Magdalena Dunaj, Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)