Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa polskiego języka migowego 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-J1B2G3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa polskiego języka migowego 3
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii PJM - stacjonarne 2go stopnia
Wszystkie przedmioty filologii polskiego języka migowego
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z kluczowymi zagadnieniami związanymi z opisem gramatycznym polskiego języka migowego (PJM). Analizowane będą rzeczywiste wypowiedzi użytkowników PJM zaczerpnięte z korpusu tego języka. Wprowadzona zostanie odpowiednia terminologia z zakresu językoznawstwa teoretycznego. Nabyta wiedza ułatwi studentom refleksję nad strukturami poznawanymi w trakcie nauki PJM. Przedmiot trwa trzy semestry. Każdy semestr ma własną specyfikę, wynikającą ze stopnia zaawansowania refleksji gramatycznej. Każdy semestr jest zaliczany osobno.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają studentów w problematykę opisu gramatycznego polskiego języka migowego (PJM). Wyposażają studentów w narzędzia i kompetencje niezbędne do analizowania zjawisk gramatycznych w językach wizualno-przestrzennych (z użyciem odpowiedniej terminologii). Podstawą empiryczną kursu są rzeczywiste wypowiedzi użytkowników PJM zaczerpnięte z korpusu tego języka. Nabyta wiedza ułatwi studentom refleksję nad strukturami przyswajanymi w trakcie praktycznej nauki PJM w ramach innych zajęć kursowych. Zajęcia pozwalają także uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas przygotowywania pracy magisterskiej z zakresu lingwistyki migowej.

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane w tym semestrze:

1. Gramatyka a struktura informacyjna w polskim języku migowym (PJM)

2. Topikalizacja, fokalizacja

3. Złożone konstrukcje zdaniowe (parataksa i hipotaksa)

4. Typy zdań podrzędnych (np. warunkowe, względne)

5. Procesy gramatykalizacyjne zachodzące w PJM

6. Wariantywność form gramatycznych używanych w PJM

7. Poprawność a naturalność: kształtowanie komunikatu migowego przez czynniki o charakterze gramatycznym i pragmatycznym

8. Analiza danych korpusowych pod względem wybranych właściwości gramatycznych PJM

Literatura:

J. Łacheta, M. Czajkowska-Kisil, J. Linde-Usiekniewicz, P. Rutkowski, red., Korpusowy słownik polskiego języka migowego, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (publikacja online: http://www.slownikpjm.uw.edu.pl).

R. Pfau, M. Steinbach, B. Woll (2012), red., Sign language: An international handbook. Berlin: De Gruyter Mouton (wybrane rozdziały).

P. Rutkowski (2017), red., Ikoniczność w gramatyce i leksyce polskiego języka migowego (PJM) (Lingwistyka Migowa w Polsce / Sign Linguistics in Poland: 1), Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

P. Rutkowski, M. Czajkowska-Kisil (2010), O kategorii zaimka osobowego w Polskim Języku Migowym (PJM), LingVaria 1(9), 65-77.

P. Rutkowski, A. Kuder, J. Filipczak, P. Mostowski (2015), Analiza suprasegmentalnych wykładników negacji w polskim języku migowym (PJM) jako przykład wykorzystania metod korpusowych w badaniach nad komunikacją wizualno-przestrzenną, w: Metodologie językoznawstwa. Od dialektologii do dialektyki (Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego / Łódź Studies in English and General Linguistics: 4), red. P. Stalmaszczyk, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 109-130.

P. Rutkowski, S. Łozińska (2014), red., Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

P. Rutkowski, S. Łozińska, Argument linearization in a three-dimensional grammar: A typological perspective on word order in Polish Sign Language (PJM), Journal of Universal Language, 17.1, 109-134.

P. Tomaszewski, P. Rosik (2007a), Sygnały niemanualne a zdania pojedyncze w polskim języku migowym: gramatyka twarzy, Poradnik Językowy, 1, 33-49.

P. Tomaszewski, P. Rosik (2007b), Sygnały niemanualne a zdania złożone w polskim języku migowym: gramatyka twarzy, Poradnik Językowy, 2, 64-80.

P. Tomaszewski (2005), O niektórych elementach morfologii polskiego języka migowego: złożenia (cz. 1), Poradnik Językowy, 2, 59-75.

P. Tomaszewski (2005), O niektórych elementach morfologii polskiego języka migowego: zapożyczenia (cz. 2), Poradnik Językowy, 3, 44-62.

P. Tomaszewski (2011), Lingwistyczny opis struktury polskiego języka migowego, w: Język jako przedmiot badań psycholingwistycznych. Psycholingwistyka i neurolingwistyka, red. I. Kurcz, H. Okuniewska, Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica, 184-238.

E. Twardowska (2008), red., Stan badań nad Polskim Językiem Migowym, Łódź: PZG Oddział Łódzki.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student/studentka:

[w zakresie wiedzy:]

ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki metodologicznej, terminologii i metod stosowanych w badaniach nad gramatyką wizualno-przestrzenną;

ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych aspektów struktury gramatycznej polskiego języka migowego (PJM), jej cech charakterystycznych, a także różnic i podobieństw między PJM a innymi językami migowymi oraz językami fonicznymi;

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat związków między gramatyką a innymi wymiarami komunikacji migowej;

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o najważniejszych nowych odkryciach naukowych w zakresie badań nad gramatyką PJM;

[w zakresie umiejętności:]

posiada umiejętność samodzielnego zdobywania i rozwijania wiedzy w zakresie analizy gramatycznej;

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów;

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu gramatyki wizualno-przestrzennej, rozwijając swoje umiejętności badawcze;

posiada umiejętność przygotowania i prowadzenia prostych badań z zakresu gramatyki migowej, zna i rozumie terminologię gramatyczną i potrafi ją stosować;

posiada umiejętności krytycznego odwoływania się do poglądów innych autorów;

[w zakresie kompetencji społecznych:]

dobrze zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i swoich umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się;

docenia wartość zdobywanej wiedzy i potrafi wykorzystywać tę wiedzę do weryfikowania odbieranych treści;

rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w badaniach naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- obowiązkowa obecność na zajęciach,

- aktywne uczestnictwo w zajęciach,

- systematyczne przygotowywanie zadanego materiału.

Forma zaliczenia przedmiotu: test zaliczeniowy i ocena ciągła. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Powyżej tej liczby (z wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych, np. zwolnieniem lekarskim) – nie ma możliwości zaliczenia zajęć. Usprawiedliwione nadprogramowe nieobecności muszą zostać odrobione w sposób wskazany przez osobę prowadzącą zajęcia.

Zgodnie z uchwałą nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia oraz uchwałą Rady Dydaktycznej Wydziału Polonistyki z dn. 27 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia na Wydziale Polonistyki zabrania się wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji do korekty oraz redakcji tekstu pisemnych prac i prezentacji zaliczeniowych pisanych w języku polskim lub tłumaczonych z polskiego języka migowego na język polski.

Wyrażony w punktach ECTS nakład pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 1 ECTS,

- przygotowanie do ćwiczeń: 1 ECTS,

- przygotowanie do testu zaliczeniowego z ćwiczeń: 1 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Paweł Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Uwagi:

W przypadku zajęć zdalnych – spotkania z wykorzystaniem narzędzi ZOOM i Google Meet.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Paweł Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku zajęć zdalnych – spotkania z wykorzystaniem narzędzi ZOOM i Google Meet.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)