Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja Głuchych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-J1B2KG-MLD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komunikacja Głuchych
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Przedmioty dla II roku filologii PJM - moduł lingwistyczno-dydaktyczny - stacjonarne 2go stopnia
Wszystkie przedmioty filologii polskiego języka migowego
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski język migowy
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs rozwija zagadnienia dotyczące Komunikacji Głuchych w ujęciu interdyscyplinarnym szczególności w ujęciu socjolingwistycznym. Szczególny nacisk położony zostanie na aspekt praw językowych. Uczestnicy będą potrafili wejść w sytuacje Głuchych i znali ich faktyczną sytuację z jaką przychodzi im się zmierzyć na co dzień. Omówione zostaną zależności Kultury Głuchych pomiędzy ekskluzją i inkluzją w stosunku zarówno do osób głuchych jak i słyszących co jest typowe w aspekcie mniejszości etnicznych i ma ogromne znaczenie na sytuacje językową. Studenci zapoznają się z podstawami metodologii nauk społecznych przydatnych w badaniach nad sytuacją Głuchych w Polsce.

Pełny opis:

W trakcie kursu poruszone zostaną następujące zagadnienia.

wprowadzenie do przedmiotu – prezentacja programu zajęć, zasad udziału i warunków zaliczenia. Podstawowe definicje;

Wyszukiwanie i korzystanie z aktów prawnych;

kultura Głuchych a komunikacja;

sytuacja polityczna i historyczna g/Głuchych, orzecznictwo;

metodologia badawcza w badaniach dotyczących osób głuchych

metody jakościowe

metody ilościowe;

narodziny dziecka niesłyszącego i wczesna interwencja, sytuacja rodziców, procedury. Aspekt medyczny głuchoty vs społeczny;

poradnie psychologiczno-pedagogiczne;

edukacja Głuchych w Polsce;

szkolnictwo wyższe;

rozwój zawodowy praca i kariera

służby społeczne;

służba zdrowia;

opieka instytucjonalna w okresie starości.

wymiar sprawiedliwości

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie sytuacje socjolingwistyczną Głuchych w Polsce

Student zna i rozumie podstawowe akty prawne w aspekcie praw językowych Głuchych

Student potrafi krytycznie analizować literaturę

Student potrafi wykorzystywać podstawy metod badawczych nauk społecznych adekwatnych do potrzeb osób głuchych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach

2. Aktywny i merytoryczny udział w zajęciach, znajomość literatury;


3. Wykonanie projektu i jego prezentacja;


4. Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Małgorzata Talipska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Małgorzata Talipska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)