Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka polskiego języka migowego, poziom B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-J1B2M4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka polskiego języka migowego, poziom B2+
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii PJM - stacjonarne 2go stopnia
Wszystkie przedmioty filologii polskiego języka migowego
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski język migowy
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Poziom docelowy kursu odpowiadający poziomowi B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) oraz poziomowi B2+ według Sign languages and the Common European Framework of Reference for Languages.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zagadnienia tematyczne: ekonomia, polityka, współczesna sytuacja społeczno-polityczna, dyskryminacja, równouprawnienie, feminizm, przyszłość języka migowego i społeczności Głuchych, edukacja, technika i wynalazki, GMO, ruchy antynaukowe, choroby cywilizacyjne, internet i cyberbezpieczeństwo, kukltura i sztuka w cyfrowym społeczeństwie, social media, relacje międzyludzkie, duchowość, wydarzenia dekady.

Zagadnienia gramatyczno-leksykalne: konstrukcje pytajne (zamknięte/otwarte), mouthing różnicujący znaczenie, topikalizacja, przestrzeń topograficzna (płaszczyzna pionowa), boje, konstrukcje służące do wyrażania sekwencji zdarzeń, elementy budujące spójność opowiadania, mechanizmy słowotwórcze bazujące na ikoniczności, tłumaczenie spójników i konstrukcji przyimkowych, wyrażanie zdań złożonych

Pełny opis:

Wybrane zagadnienia tematyczne:

Dialogi w banku (różne sytuacje). Debaty na temat podatków, kredytów itp. Omawianie sytuacji ekonomicznej.

Tematy współczesne: waluty elektroniczne, transfery socjalne, upadłość konsumencka.

Omawianie różnych doktryn i partii politycznych — dyskusja.

Rozmowa o zjawiskach populizmu, nacjonalizmu, terroryzmu.

Prezentacja drzewa genealogicznego rodziny — krótki biogram każdego z członków + opis wyglądu. Również rodziny nietypowe : patchworkowe, niepełne itp.

Pytanie o członków rodziny (kim jest dla ciebie ten brunet?, czy masz rodzeństwo?, czy twoi dziadowie żyją?.

Opisywanie zawodów wg wzoru: kto, gdzie pracuje, co robi.

Opisywanie ubrania osoby: nazwa ubrania, materiał, kolor, deseń.

Komplementowanie czyjegoś ubrania + reakcja.

Opisywanie charakteru osoby. Pytanie o samopoczucie.

Opisywanie położenia państw na mapie. Przedstawianie państw sąsiadujących z danym państwem.

Opisywanie lokalizacji miast (praca z mapą). Krótki opis miasta: duże/małe, specjalności regionalne itp.

Dialogi: —Skąd pochodzisz? — Pochodzę z …. Jestem…

Przedstawianie ścieżki edukacyjnej osoby. Opisywanie, co lubiło się/ czego nie lubiło w szkole.

Omawianie aktualnych wydarzeń krajowych i międzynarodowych.

Omawianie aktualnych wydarzeń związanych z głuchymi i językiem migowym.

Opowiadanie przebiegu wybranego wydarzenia historyczno-politycznego wraz z opisaniem przyczyn i następstw.

Dyskusja w grupie.

Literatura:

Podawana przez prowadzących przedmiot.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

w miarę swobodnie komunikuje się w obrębie różnorodnej tematyki oraz w typowych sytuacjach społecznych

identyfikuje przekazy w wybranych materiałach różnego typu, potrzebne do realizacji celu pozajęzykowego

rozumie informacje zawarte w wybranych, prostych materiałach codziennego użytku

przedstawia informacje, uzasadniając w prosty sposób podejmowane decyzje

WIEDZA

posiada zasób słownictwa niezbędny do odnalezienia się w przestrzeni danego języka

posiada ogólną wiedzę dotyczącą opisu systemu języka

zna kulturę Głuchych, a zwłaszcza rolę PJM w tej kulturze

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

potrafi współpracować w grupie

zna strategie uczenia się i rozumie potrzebę samokształcenia oraz uczenia się przez całe życie

zna podstawowe zasady obyczajowe obowiązujące w środowisku Głuchych

dostrzega różnice kulturowe i wykazuje się tolerancją wobec odmienności użytkowników danego języka

jest wrażliwy na problemy wynikające z odmienności kulturowej

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia zajęć:

1. Składniki oceny końcowej

Na ocenę końcową za zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

Aktywność na zajęciach - 15% oceny

Wyniki testów cząstkowych, prac domowych - 35% oceny

Wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

2. Zasady i kryteria zaliczenia

Lektor określi szczegółowe zasady i kryteria zaliczenia oraz poda je do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach w danym roku akademickim.

3. Nakład pracy studenta

Testy i zadania domowe - 2 ECTS

Udział w zajęciach - 4 ECTS

Prezentacje w zajęciach - 2 ECTS

4. Obecność na zajęciach

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Dopuszczalne są cztery nieobecności w semestrze.

W przypadku przekroczenia tej liczby (z wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych, np. zwolnieniem lekarskim) – nie ma możliwości zaliczenia zajęć.

Usprawiedliwione nadprogramowe nieobecności muszą zostać odrobione w sposób wskazany przez osobę prowadzącą zajęcia.

5. Wykorzystanie Narzędzi Sztucznej Inteligencji

Zgodnie z uchwałą nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 8 grudnia 2023 r. oraz uchwałą Rady Dydaktycznej Wydziału Polonistyki z dnia 27 lutego 2024 r., zabrania się wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji do korekty oraz redakcji pisemnych prac i prezentacji zaliczeniowych pisanych w języku polskim lub tłumaczonych z polskiego języka migowego na język polski.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 120 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Marek Śmietana, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Anna Butkiewicz, Alicja Klimczewska, Łukasz Krysa, Marek Śmietana, Renata Świderska-Noworyta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 120 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Marek Śmietana, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)