Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań lingwistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-J1B2ML-MLD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań lingwistycznych
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Przedmioty dla II roku filologii PJM - moduł lingwistyczno-dydaktyczny - stacjonarne 2go stopnia
Wszystkie przedmioty filologii polskiego języka migowego
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie słuchaczy w zagadnienia metodologii lingwistycznych, dają szeroki ogląd stanowisk badawczych i wybranych narzędzi, uwzględniając przy tym współczesne kierunki lingwistyki migowej.

Pełny opis:

Treści programowe:

Nauka i metodologia nauk – wprowadzenie do nauki o języku, filozofia języka, ograniczenia i problemy różnych metodologii.

Początki badań lingwistycznych, rozwój metodologii w perspektywie historycznej. Początki lingwistyki migowej.

Dziedziny językoznawstwa; przegląd stanowisk badawczych i głównych szkół językoznawczych (językoznawstwo teoretyczne i empiryczne, diachroniczne i synchroniczne, interdyscyplinarność metod lingwistycznych).

Deskryptywizm, strukturalizm – wprowadzenie do metodologii, podstawowe narzędzia.

Generatywizm - wprowadzenie do metodologii.

Metodologia badań kognitywnych – główne zagadnienia.

Metody etnolingwistyczne i kulturowe w badaniach nad językiem.

Leksykografia – podstawowe metody i narzędzia

Metody statystyczne i korpusowe w badaniach lingwistycznych.

Metody interdyscyplinarne w badaniach nad językiem.

Literatura:

Podawana przez osobę prowadzącą zajęcia.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia:

WIEDZA:

- zna kontekst historyczny rozwoju metod badań językowych, rozumie filozoficzne i kulturowe aspekty lingwistyki

- ma świadomość istnienia różnych metodologii językoznawczych oraz stanowisk badawczych, jest świadomy ich zalet oraz ograniczeń

- zna metody badawcze używane w językoznawstwie ogólnym, w tym także migowym (teoretycznym i stosowanym)

- postrzega językoznawstwo jako złożoną dziedzinę nauki, rozumie jej interdyscyplinarny charakter

- zna procedury i zasady dokumentacji danych językowych oraz procesu rewitalizacji

- zna podstawowe terminy z zakresu językoznawstwa i ich definicje

- wie o istnieniu różnorodnych elektronicznych zasobów językowych (bibliotek cyfrowych, słowników, korpusów, baz danych) języków fonicznych i migowych

UMIEJĘTNOŚCI:

- wymienia dziedziny językoznawstwa i umiejscawia je w kontekście historycznym, filozoficznym oraz kulturoznawczym rozwoju metodologii nauk

- charakteryzuje w sposób ogólny szkoły lingwistyczne oraz wybrane metodologie

- wymienia narzędzia i metody poszczególnych dziedzin językoznawstwa

- wymienia i wyjaśnia terminy językoznawcze

- korzysta z zasobów elektronicznych wybranych zasobów językowych

- wykorzystuje w ograniczonym zakresie narzędzia wybranej metody badawczej i praktycznie stosuje je do opisu języka

- tworzy materiały elicytacyjne w ramach dokumentacji danych językowych

KOMPETENCJA SPOŁECZNA

- docenia różnorodność kulturową i językową na świecie

- dostrzega zalety i wady przyjętej postawy badawczej, dbając jednocześnie o uczciwość intelektualną w badaniach naukowych

- rozumie rolę badań lingwistycznych w kontekście ochrony języków i kultur zagrożonych, jest świadomy etycznych konsekwencji działań badacza w tym zakresie

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Zaliczenie testu pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Sylwia Łozińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Uwagi:

W przypadku zajęć zdalnych – spotkania z wykorzystaniem narzędzi ZOOM i Google Meet.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Sylwia Łozińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku zajęć zdalnych – spotkania z wykorzystaniem narzędzi ZOOM i Google Meet.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)