Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pisanie tekstu naukowego – warsztaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-J1B2PT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pisanie tekstu naukowego – warsztaty
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii PJM - stacjonarne 2go stopnia
Wszystkie przedmioty filologii polskiego języka migowego
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami pisania tekstów o charakterze naukowym, w tym prac dyplomowych. Nacisk położony zostanie nie tylko na formę wypowiedzi (kompozycję tekstów i jego poprawności), lecz także na stronę techniczną (poprawność edytorską). Omówione zostaną zasady sporządzania przypisów oraz bibliografii.

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane na zajęciach:

1. Styl naukowy — cechy charakterystyczne, analiza przykładowych tekstów.

2. Struktura tekstu naukowego (organizacja treści, spójność tekstu).

3. Style cytowań, sposoby streszczania tekstów.

4. Formatowanie tekstu, tworzenie przypisów i bibliografii.

5. Poprawność językowa.

6. Sposoby prezentacji danych statystycznych.

7. Metody prezentacji danych migowych (glos, anotacji, klipów filmowych, ilustracji).

8. Narzędzia komputerowe: edytory tekstu, e-zasoby, menadżery bibliograficzne.

Literatura:

Bańko, M. (red.). (2006). Polszczyzna na co dzień, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Becker, H. (2013). Warsztat pisarski badacza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Karpowicz, T. (2009). Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Markowski, A. (2003). Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego. Warszawa: Wilga.

Piotrowski, D. (2009). Zotero – naukowe narzędzie nowej generacji. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 1(2).

Wolański, A. (2011). Edycja tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zdunkiewicz-Jedynak, D. (2008). Wykłady ze stylistyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

APA Style: https://apastyle.apa.org/

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- zna rodzaje tekstu naukowego

- zna cechy języka naukowego

- zna etapy pisania tekstu naukowego

- zna strukturę pracy dyplomowej

- zna wymogi formalne dotyczące strony redakcyjnej tekstu

- zna zasady poprawnego cytowania

- zna zasady sporządzania bibliografii

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi w sposób pogłębiony wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01)

- posiada rozbudowane umiejętności argumentowania z krytycznymi odwołaniami do poglądów innych autorów (K_U06)

- posiada umiejętność przygotowania oryginalnych prac pisemnych z wykorzystaniem teorii z zakresu lingwistyki języków fonicznych i lingwistyki migowej (K_U08)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie i docenia znaczenie pracy w grupie (K_K01)

- w pracy badawczej potrafi określić priorytety (K_K01)

- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

- Obecność na zajęciach

- Testy

- Praca domowa

a) Nakład pracy studenta

- udział w warsztatach (1 ECTS)

- zadania domowe (2 ECTS)

- przygotowanie do zajęć (1 ECTS)

b) Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Powyżej tej liczby (z wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych, np. zwolnieniem lekarskim) – nie ma możliwości zaliczenia zajęć. Usprawiedliwione nadprogramowe nieobecności muszą zostać odrobione w sposób wskazany przez osobę prowadzącą zajęcia.

Zgodnie z uchwałą nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia oraz uchwałą Rady Dydaktycznej Wydziału Polonistyki z dn. 27 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia na Wydziale Polonistyki zabrania się wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji do korekty oraz redakcji tekstu pisemnych prac i prezentacji zaliczeniowych pisanych w języku polskim lub tłumaczonych z polskiego języka migowego na język polski.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Łozińska, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Piotr Mostowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Uwagi:

Link do kursu:

https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=8212

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Łozińska, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Piotr Mostowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)