Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie lingwistyczno-dydaktyczne 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-J1B2S3-MLD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie lingwistyczno-dydaktyczne 3
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Przedmioty dla II roku filologii PJM - moduł lingwistyczno-dydaktyczny - stacjonarne 2go stopnia
Wszystkie przedmioty filologii polskiego języka migowego
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z praktycznym zastosowaniem poznanych metodologii badawczych tak, by na podstawie samodzielnie zaplanowanego i przeprowadzonego badania mogli przygotować pracę magisterską z zakresu językoznawstwa migowego w odniesieniu do PJM

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Semestr III. ”Moje plany badawcze”

Ten semestr poświęcony jest przede wszystkim wybranym przez słuchaczy tematom prac magisterskich. W pierwszej części semestru (październik – listopad) kontynuowane jest czytanie prac innych badaczy. W tym czasie słuchacze formułują swoje szczegółowe plany i pytania badawcze. W drugiej części semestru (grudzień – styczeń) uczestnicy po kolei referują swoje plany badawcze, pytania badawcze, cel pracy i planowaną metodologię; pozostali uczestnicy biorą udział w dyskusji nad przedstawionym projektem.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć

[Wiedza]

zna metody badawcze używane w językoznawstwie migowym, tak teoretycznym, jak i stosowanym

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju lingwistyki oraz o najważniejszych nowych odkryciach naukowych w zakresie lingwistyki teoretycznej języków migowych oraz lingwistyki stosowanej

[Umiejętności]

potrafi w sposób pogłębiony wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację przy użyciu różnych źródeł i sposobów

posiada pogłębione umiejętności badawcze (formułowanie i analiza problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, wyciąganie wniosków, opracowanie i prezentacja wyników, wskazywanie kierunków dalszych badań) pozwalające na rozwiązywanie różnorodnych zadań i problemów w obrębie lingwistyki teoretycznej i glottodydaktyki

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu lingwistyki migowej i lingwistyki języków fonicznych, rozwijając swoje umiejętności badawcze

potrafi sprawnie posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami z zakresu lingwistyki stosowanej i teoretycznej

posiada rozbudowane umiejętności argumentowania z krytycznymi odwołaniami do poglądów innych autorów

posiada umiejętność przygotowania oryginalnych prac pisemnych z wykorzystaniem teorii z zakresu lingwistyki języków fonicznych i lingwistyki migowej

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w polskim fonicznym oz wykorzystaniem ujęć teoretycznych z wybranej dziedziny lingwistyki migowej

[Kompetencje]

dobrze zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i swoich umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

w pracy badawczej określić priorytety i zaplanować działania służące ich realizacji

głęboko rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w badaniach naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Warunkiem zaliczenia semestru jest przedstawienie własnego projektu badawczego na zajęciach oraz sporządzenie szczegółowego konspektu pracy.

Kryteria oceniania:

- obowiązkowa obecność na zajęciach,

- aktywne uczestnictwo w zajęciach,

- systematyczne przygotowywanie zadanego materiału.

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Powyżej tej liczby (z wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych, np. zwolnieniem lekarskim) – nie ma możliwości zaliczenia zajęć. Usprawiedliwione nadprogramowe nieobecności muszą zostać odrobione w sposób wskazany przez osobę prowadzącą zajęcia.

Zgodnie z uchwałą nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia oraz uchwałą Rady Dydaktycznej Wydziału Polonistyki z dn. 27 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia na Wydziale Polonistyki zabrania się wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji do korekty oraz redakcji tekstu pisemnych prac i prezentacji zaliczeniowych pisanych w języku polskim lub tłumaczonych z polskiego języka migowego na język polski.

Wyrażony w punktach ECTS nakład pracy studenta:

- udział w zajęciach: 1 ECTS,

- przygotowanie do zajęć: 1 ECTS,

- przygotowanie własnego projektu badawczego: 3 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Paweł Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Zajęcia w sali, a w razie przejścia na tryb zdalny wykorzystywana będzie platforma Meet lub Zoom.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Uwagi:

Zajęcia w sali, a w razie przejścia na tryb zdalny wykorzystywana będzie platforma Meet lub Zoom.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)