Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie społeczno-kulturowe 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-J1B2S3-MSK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie społeczno-kulturowe 3
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Przedmioty dla II roku filologii PJM - moduł społeczno-kuturowy - stacjonarne 2go stopnia
Wszystkie przedmioty filologii polskiego języka migowego
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z praktycznym zastosowaniem poznanych metodologii badawczych tak, by na podstawie samodzielnie zaplanowanego i przeprowadzonego badania mogli przygotować pracę magisterską.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot trwa cztery semestry. Każdy semestr ma własną specyfikę, wynikającą ze sposobu zaplanowania pracy słuchaczy nad pracą magisterską. Każdy semestr jest osobno zaliczany.

Pełny opis:

Zajęcia w 3 semestrze są poświęcone prowadzeniu badań własnych oraz przygotowywaniu pisemnej wersji wybranego rozdziału pracy magisterskiej. Podczas zajęć omawiane są wybrane zagadnienia związane z prowadzeniem badań w nawiązaniu do indywidualnie zgłaszanych potrzeb.

Omawiane lektury dotyczą w szczególności zagadnień związanych z etyką badań, przyjmowaniem określonych strategii badawczych oraz pracy z informatorami.

Warunkiem zaliczenia semestru III jest oddanie minimum 1 rozdziału pracy magisterskiej (min. 25 stron znormalizowanego maszynopisu).

Literatura:

Paddy Ladd, Understanding Deaf Culture. In search of Deafhood, Multilingual Matters LTD, 2003

Alys Young, Bogusia Temple, Aproaches to social research. The case od Deaf Studies, Oxford University Press 2014

Susan Burch, Alison Kafer (red.), Deaf and Disability Studies. Interdisciplinary perspective, Gallaudet University Press 2010

Annelies Kusters, Maartje De Meulder, and Dai O'Brien (red.), Innovations in Deaf Studies. The Role of Deaf Scholars, Oxford University Press 2017

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć:

[Wiedza]

Zna metody badawcze używane w studiach kulturowych.

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju Deaf Studies oraz o najważniejszych nowych odkryciach naukowych w tym zakresie, w kraju i za granicą.

[Umiejętności]

Potrafi w sposób pogłębiony wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów.

Posiada pogłębione umiejętności badawcze (formułowanie i analiza problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, wyciąganie wniosków, opracowanie i prezentacja wyników, wskazywanie kierunków dalszych badań) pozwalające na rozwiązywanie różnorodnych zadań i problemów badawczych.

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijając swoje umiejętności badawcze.

Potrafi sprawnie posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami z zakresu nauk o języku i kulturze.

Posiada rozbudowane umiejętności argumentowania z krytycznymi odwołaniami do poglądów innych autorów.

Posiada umiejętność przygotowania oryginalnych prac pisemnych z wykorzystaniem teorii z zakresu językoznawstwa i kulturoznawstwa migowego.

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim z wykorzystaniem ujęć teoretycznych.

Dobrze zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i swoich umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.

[Kompetencje]

W pracy badawczej potrafi określić priorytety i zaplanować działania służące ich realizacji.

Głęboko rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w badaniach naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia semestru III jest oddanie minimum 1 rozdziału pracy magisterskiej (min. 25 stron znormalizowanego maszynopisu) oraz wygłoszenie podczas seminarium prezentacji dotyczącej prowadzonych badań (min. 45 minut).

Szacowany nakład pracy studenta wyrażony punktami ECTS:

udział w zajęciach: 1 ECTS

przygotowanie do zajęć: 1 ECTS

przygotowanie prezentacji: 1 ECTS

przygotowanie rozdziału pracy: 2 ECTS.

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Powyżej tej liczby (z wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych, np. zwolnieniem lekarskim) – nie ma możliwości zaliczenia zajęć. Usprawiedliwione nadprogramowe nieobecności muszą zostać odrobione w sposób wskazany przez osobę prowadzącą zajęcia.

Zgodnie z uchwałą nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia oraz uchwałą Rady Dydaktycznej Wydziału Polonistyki z dn. 27 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia na Wydziale Polonistyki zabrania się wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji do korekty oraz redakcji tekstu pisemnych prac i prezentacji zaliczeniowych pisanych w języku polskim lub tłumaczonych z polskiego języka migowego na język polski.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dunaj, Aleksandra Kalata-Zawłocka, Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Magdalena Dunaj, Aleksandra Kalata-Zawłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Uwagi:

W przypadku zajęć zdalnych – spotkania z wykorzystaniem narzędzi ZOOM i Google Meet.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dunaj, Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Magdalena Dunaj, Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Uwagi:

W przypadku zajęć zdalnych – spotkania z wykorzystaniem narzędzi ZOOM i Google Meet.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)