Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie lingwistyczno-dydaktyczne 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-J1B2S4-MLD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie lingwistyczno-dydaktyczne 4
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Przedmioty dla II roku filologii PJM - moduł lingwistyczno-dydaktyczny - stacjonarne 2go stopnia
Wszystkie przedmioty filologii polskiego języka migowego
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

W pierwszej części semestru (luty – marzec) zajęcia poświęcone są omawianiu cząstkowych wyników przygotowań do pisania pracy magisterskiej. Na kolejnych zajęciach słuchacze prezentują szczegółowo wybrane przez siebie zagadnienia poruszane w pracy, koncentrują się głównie na napotykanych problemach w realizacji swoich badań. W dyskusji staramy się przedstawione problemy rozwiązywać.

W drugiej części semestru w zależności od postępu prac prezentowane są całościowo uzyskane wyniki i/lub fragmenty pracy w formie pisemnej. Możliwa jest prezentacja ustna samych wyników, metodologii i wyników. Możliwa też jest dyskusja nad wcześniej rozesłanym uczestnikom rozdziałem pracy lub jego częścią.

Efekty uczenia się:

[Wiedza]

zna metody badawcze używane w językoznawstwie migowym, tak teoretycznym, jak i stosowanym

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju lingwistyki oraz o najważniejszych nowych odkryciach naukowych w zakresie lingwistyki teoretycznej języków migowych oraz lingwistyki stosowanej

[Umiejętności]

potrafi w sposób pogłębiony wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację przy użyciu różnych źródeł i sposobów

posiada pogłębione umiejętności badawcze (formułowanie i analiza problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, wyciąganie wniosków, opracowanie i prezentacja wyników, wskazywanie kierunków dalszych badań) pozwalające na rozwiązywanie różnorodnych zadań i problemów w obrębie lingwistyki teoretycznej i glottodydaktyki

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu lingwistyki migowej i lingwistyki języków fonicznych, rozwijając swoje umiejętności badawcze

potrafi sprawnie posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami z zakresu lingwistyki stosowanej i teoretycznej

posiada rozbudowane umiejętności argumentowania z krytycznymi odwołaniami do poglądów innych autorów

posiada umiejętność przygotowania oryginalnych prac pisemnych z wykorzystaniem teorii z zakresu lingwistyki języków fonicznych i lingwistyki migowej

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w polskim fonicznym oz wykorzystaniem ujęć teoretycznych z wybranej dziedziny lingwistyki migowej

[Kompetencje]

dobrze zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i swoich umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

w pracy badawczej określić priorytety i zaplanować działania służące ich realizacji

głęboko rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w badaniach naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ostatniego semestru jest wstępne opracowanie całości pracy magisterskiej. W uzasadnionych wypadkach zaliczenie mogą otrzymać studenci i studentki, którzy przedstawili na seminarium wyniki swoich badań, ale nie mają jeszcze pracy w tekście ciągłym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Paweł Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)