Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium specjalistyczne B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-J1B2TS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium specjalistyczne B2+
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii PJM - stacjonarne 2go stopnia
Wszystkie przedmioty filologii polskiego języka migowego
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W czasie zajęć studenci poznają technologie tłumaczeniowe, strategie i techniki tłumaczeniowe oraz zasady ich doboru w zależności od typu tekstu oryginalnego i typu projektowanego odbiorcy. Ćwiczą również umiejętności rozumienia i analizy tekstu.

Ponadto mają okazję samodzielnie i w grupie dokonywać przekładu, dyskutować nad zastosowanymi rozwiązaniami i porównywać wady i zalety proponowanych przez siebie i innych rozwiązań. Poznają też zasady i techniki posługiwania się słownikami jedno- i dwujęzycznymi (książkowymi i internetowymi) oraz metody korzystania z tekstów w języku docelowym jako źródła terminologii.

Ze względu na dobór tekstów zapoznają się także z anglojęzyczną terminologią dotyczącą języków migowych i sytuacji językowo-społecznej Głuchych.

Pełny opis:

W czasie zajęć studenci uczą się, w jaki sposób oraz w jakim zakresie można wykorzystywać nowoczesnie technologie tłumaczeniowe: tłumaczenie wspomagane komputerowo, tłumaczenie maszynowe oraz tłumaczenie wykonywane przez sztuczną inteligencję.

Słuchacze ćwiczą umiejętności związane z analizą tekstu przeznaczonego do tłumaczenia. Poznają również strategie i techniki tłumaczeniowe oraz zasady ich doboru w zależności od typu tekstu oryginalnego i typu projektowanego odbiorcy.

Ponadto mają okazję samodzielnie i w grupie dokonywać przekładu, dyskutować nad zastosowanymi rozwiązaniami i porównywać wady i zalety proponowanych przez siebie i innych rozwiązań. Poznają też zasady i techniki posługiwania się słownikami jedno- i dwujęzycznymi (książkowymi i internetowymi) oraz metody korzystania z tekstów w języku docelowym jako źródła terminologii.

Ze względu na dobór tekstów zapoznają się także z anglojęzyczną terminologią dotyczącą języków migowych i sytuacji językowo-społecznej Głuchych.

Szczegółowy program zajęć obejmuje następujące zagadnienia zorientowane teoretycznie:

1) Technologie w tłumaczeniach

2) Analiza tekstu przeznaczonego do tłumaczenia

3) Strategie przekładowe – od przekładu literalnego do przekładu zorientowanego funkcjonalnie

4) Typy ekwiwalencji międzyjęzykowej i techniki przekładowe

5) Błędy popełniane w tłumaczeniu i jak ich uniknąć

6) Słowniki jedno- i dwujęzyczne w pracy tłumacza.

W czasie zajęć uczestnicy w grupach tłumaczą fragmenty wybranych tekstów, korzystając z dostępnych słowników. Następnie porównują dokonane przez siebie przekłady i uzasadniają zastosowane rozwiązania.

Przez pierwsze kilka zajęć (liczba zależy od kompetencji językowych uczestników) słuchacze pracują nad tekstami o charakterze popularno-naukowym, pochodzącymi ze stron internetowych organizacji zajmujących się językami migowymi w krajach, gdzie jako język foniczny używany jest angielski, lub z czasopism zawierających artykuły popularno-naukowe, a także fragmenty książek np. z dziedziny studiów o niepełnosprawności, poświęconych głuchocie

W miarę rozwoju kompetencji przekładowych wprowadzane są teksty o charakterze naukowym z zakresu lingwistyki migowej.

Literatura:

Hejwowski K. (2004), Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu.

Napu N., Hasan R. (2019), Translation Problems Analysis of Students’ Academic Essay.

Nord C. (2005), Text analysis in translation: Theory, methodology, and didactic application of a model for translation-oriented text analysis.

Tardzenyuy N. C. (2016), Revisiting Translation Strategies and Techniques.

Wang H., Wu H., He Z., Huang L., Ward Church K. (2021), Progress in Machine Translation.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć słuchacz/ka

[Wiedza]

Zna anglojęzyczną i polskojęzyczną terminologię dotyczącą języków migowych i głuchoty

Ma rozszerzoną wiedzę na temat języków migowych innych niż PJM oraz sytuacji językowej i kulturowej Głuchych poza Polską

Zna różne strategie przekładowe i umie dokonać spośród nich wyboru w zależności od typu tekstu oryginalnego i adresata przekładu

Zna i umie stosować techniki przekładowe w odniesieniu do języka angielskiego jako źródłowego i polskiego docelowego

Zna cechy dobrego przekładu

[Umiejętności]

Umie rozpoznać przynależność gatunkową i cechy stylistyczne przekładanego tekstu i dostosować do nich styl przekładu.

Wykazuje umiejętności z zakresie rozumienia tekstu pisanego w języku angielskim zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Umie wyszukiwać informacje, zwłaszcza leksykalne, w słownikach jedno- i dwujęzycznych oraz w tekstach w języku źródłowym i docelowym.

Umie dokonać poprawnego przekładu tekstu popularnonaukowego i naukowego, dostosowanego do adresata przekładu oraz z uwzględnieniem kontekstu kulturowego.

Stosuje właściwe dla danego tekstu i sytuacji strategie i techniki przekładowe.

Potrafi uzasadnić dokonane przez siebie wybory strategii i technik.

[Kompetencje]

Zna zakres posiadanych przez siebie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego i potrafi swoje umiejętności uzupełnić korzystając ze słowników i innych źródeł.

W sposób właściwy przygotowuje plan procesu tłumaczenia z uwzględnieniem zarówno czynności przed przystąpieniem do niego, jak i po jego zakończeniu.

Potrafi pracować w grupie i wspólnie rozwiązywać problemy

Potrafi planować własne zadania i dotrzymywać wyznaczonych terminów bez uszczerbku dla jakości.

Metody i kryteria oceniania:

Wykonanie trzech zadań domowych wskazanych przez prowadzącego w wyznaczonych przez prowadzącego terminach. Do wykonania pracy 1. należy wykorzystać dostępne systemy sztucznej inteligencji. Prace 2. i 3. należy wykonać bez użycia sztucznej inteligencji.

Zgodnie z uchwałą nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia oraz uchwałą Rady Dydaktycznej Wydziału Polonistyki z dn. 27 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia na Wydziale Polonistyki zabrania się wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji do korekty oraz redakcji tekstu pisemnych prac i prezentacji zaliczeniowych pisanych w języku polskim lub tłumaczonych z polskiego języka migowego na język polski z wyjątkiem sytuacji wskazanych przez prowadzącego.

Wyrażony w punktach ECTS nakład pracy studenta:

- udział w zajęciach: 1 ECTS,

- przygotowanie do zajęć: 1 ECTS,

- wykonanie zadań domowych: 1 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Darasz, Paweł Rutkowski, Weronika Szymańska-Gątarek, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Rafał Darasz, Weronika Szymańska-Gątarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone w sali lub zdalnie, w zależności od sytuacji epidemicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Darasz, Paweł Rutkowski, Weronika Szymańska-Gątarek, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Rafał Darasz, Weronika Szymańska-Gątarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone w sali lub zdalnie, w zależności od sytuacji epidemicznej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)