Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty komunikacyjne I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-J1B2W1
Kod Erasmus / ISCED: 09.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty komunikacyjne I
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii PJM - stacjonarne 2go stopnia
Wszystkie przedmioty filologii polskiego języka migowego
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski język migowy
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot przeznaczony dla studentów II roku filologii polskiego języka migowego. Od studentów przystępujących do kursu wymaga się samodzielności komunikacyjnej i rozumienia głównych treści wypowiedzi w PJM. Wymagana jest także znajomość języka polskiego umożliwiająca czytanie ze zrozumieniem złożonych tekstów w tym języku.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs rozwija umiejętności komunikacyjne (w polskim języku migowym) i przekładowe (PJM/PL) w tematyce danej grupy ćwiczeniowej ze szczególnym wykorzystaniem techniki parafrazy.

Pełny opis:

Celem kursu jest rozwiniecie umiejętności z posługiwania się polskim językiem migowym w szczególności na poziomie profesjonalnym w danym obszarze tematycznym. Zakres zajęć obejmuję ćwiczenia mające na celu nadawanie i odbieranie (ze zrozumieniem) dłuższego i złożonego komunikatu, gdzie nie ma jasno skonstruowanych celów. Warsztaty komunikacyjne mają także za zadanie poszerzenie możliwości komunikacyjnych bez wykorzystania znaków daktylograficznych oraz nabycie umiejętności przekładu pomiędzy językiem polskim i polskim językiem migowym ze szczególnym wykorzystaniem techniki parafrazy i unikania stosowania alfabetu palcowego w kierunku PJM.

W trakcie kursu studenci będą ćwiczyli:

-wypowiedzi monologowe w polskim języku migowy;

-wypowiedzi dialogowe w polskim języku migowym;

-przekład tekstu w PJM na język polski (ustny);

-przekład tekstu w PJM na język polski (w piśmie);

-przekład tekstu polskiego na polski język migowy;

Szczególny nacisk będzie kładziony współpracę oraz rozróżnienie aktualnie pełnionej roli: tłumacza, facylitatora lub uczestnika dyskusji i in.

Warsztaty będą obejmować pracę:

-indywidualną;

-w teamie;

-grupową;

-plenum.

Oprócz warsztatów w sali, część zadań będzie wykonywana zdalnie np. z wykorzystaniem platformy COME.

W trakcie trwania warsztatów wykorzystywane będą różne pomoce technologiczne takie jak: telefon, komputer przenośny, słuchawki, kamera, dyktafon itp.

Literatura:

Materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzącego;

Wybrane migowe i polskie teksty źródłowe dostępne w zasobach sieci internet;

Literatura będzie modyfikowana w zależności od aktualnego cyklu dydaktycznego, tematyki zajęć, zainteresowań uczestników oraz dostępnych aktualnie publikacji, także multimedialnych i słowników.

Efekty uczenia się:

K_W08, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_K02

Zna i rozumie: zasady i strategie przekładu międzyjęzykowego, w tym międzymodalnego (W08).

Potrafi: sprawnie porozumiewać się w PJM w typowych sytuacjach profesjonalnych wymagających znajomości technik, strategii i różnych kanałów komunikacyjnych oraz umie przeciwdziałać konfliktom, wykorzystując język jako narzędzie komunikacji (U04), posługiwać się PJM na poziomie zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym potrafi dokonywać przekładu między językiem polskim a PJM (U06), ocenić zakres posiadanej przez siebie wiedzy i swoich umiejętności i dostrzegać potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego (U08), współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, także przywódcze (w tym rolę tłumacza oraz mediatora kulturowego), potrafi pracować w zespole realizującym zadanie badawcze (U09).

Jest zdolny do identyfikowania i rozwiązywania dylematów etycznych w pracy zawodowej oraz dylematów komunikacji międzyjęzykowej spowodowanych asymetrią systemów językowych i różnicami kulturowymi (K02).

Metody i kryteria oceniania:

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach 1 ECTS

2. Aktywny i merytoryczny udział w zajęciach;

3. Przygotowanie do zajęć 1 ECTS;

4. Egzamin ustny 1 ECTS.

Zgodnie z uchwałą nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia oraz uchwałą Rady Dydaktycznej Wydziału Polonistyki z dn. 27 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia na Wydziale Polonistyki zabrania się wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji do korekty oraz redakcji tekstu pisemnych prac i prezentacji zaliczeniowych pisanych w języku polskim lub tłumaczonych z polskiego języka migowego na język polski. Ponaddto, zabrania się wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji na wszystkich etapach kształcenia przedmiotu.

Dopuszczalna jest nieobecność w trakcie jednego warsztatu (1 dzień/6h dydaktycznych) w semestrze. Powyżej tej liczby (z wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych, np. zwolnieniem lekarskim) – nie ma możliwości zaliczenia zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Małgorzata Talipska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Uwagi:

W przypadku zajęć zdalnych – spotkania z wykorzystaniem narzędzi ZOOM i Google Meet.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Małgorzata Talipska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku zajęć zdalnych – spotkania z wykorzystaniem narzędzi ZOOM i Google Meet.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)