Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polski język migowy - lektorat poziom A1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-PJMOA1
Kod Erasmus / ISCED: 09.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polski język migowy - lektorat poziom A1
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Lektorat Polskiego Języka Migowego
Lektoraty KJOMiB
Lektoraty Wydziału Polonistyki
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski język migowy
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

Student nie musi mieć żadnej umiejętności komunikowania się w PJM.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs obejmuje słownictwo podstawowe (około 600 znaków), podstawowe wiadomości z gramatyki PJM, posługiwanie się PJM w prostych sytuacjach komunikacyjnych, podstawowe wiadomości o systemach migowych i kulturze Głuchych.

Pełny opis:

Celem kursu PJM na poziomie A1 jest poznanie podstawowego zasobu słownictwa z następujących pól tematycznych: zaimki osobowe i dzierżawcze, liczebniki główne i porządkowe 1-1000, codzienne zwroty i wyrażenia, nazwy przedmiotów, rodzina, przymiotniki i przysłówki, potwierdzanie i przeczenie, kolory, czas i kalendarz, alfabet palcowy, pogoda, podróż, sprawy w urzędzie, nazwy państw i miast, krajobraz, wygląd i charakter człowieka, środowisko Głuchych, Wielkanoc, w kawiarni i restauracji.

Materiał gramatyczny obejmuje strukturę prostych zdań twierdzących, przeczących i pytających, wykorzystywanie przestrzeni znaczącej i elementów niemanualnych, stopniowanie przymiotników i przysłówków, odmianę czasowników uzgodnienia (agreement verbs), inkorporację liczebników, dynamikę ruchu.

Przewidziane są elementy wiedzy o Głuchych, ich kulturze i o językach migowych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzących.

Literatura uzupełniająca:

Lane H., Maska dobroczynności. Deprecjacja społeczności głuchych, Warszawa 1996.

Łacheta J., Czajkowska-Kisil M., Linde-Usiekniewicz J., Rutkowski P., red., Korpusowy słownik polskiego języka migowego, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2016 (publikacja online: http://www.slownikpjm.uw.edu.pl).

Minirozmówki migowo(PJM)-polskie i polsko-migowe(PJM), red I. Grzesiak, Olsztyn 2008

Rutkowski, P., Łozińska, S., red., Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2014.

Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących, red. M. Świdziński i T. Gałkowski, Warszawa 2003.

Świdziński M., Czajkowska-Kisil M., Czy głuchoniemy jest naprawdę niemy? Kosmos T.47 Nr.3 s. 243-250.

Szczepankowski B., Podstawy języka migowego, wyd. II poprawione i uzupełnione, Warszawa 1994.

Efekty uczenia się:

Po kursie A1 student rozumie proste pytania w PJM i umie udzielić na nie odpowiedzi w sytuacjach dnia codziennego. Potrafi używać prostych zwrotów i zdań, aby opisać miejsce, skąd pochodzi, i ludzi, których zna.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach 5%

- aktywność na zajęciach 10%

- końcowe zaliczenie materiału 85%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin, 84 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rutkowski, Marek Śmietana, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Michał Grojs, Monika Grojs, Monika Kamińska, Edyta Kozub, Monika Kozub, Monika Krawczyk, Łukasz Krysa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Uwagi:

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e-lektoratów).

Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów, system naliczy opłatę !!!

Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować (z semestru letniego !) w terminie:

26.01-30.01.2024

oraz przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni w terminach:

01.02-19.02.2024

23.02.-27.02.2024 II tura (korekty)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin, 84 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rutkowski, Marek Śmietana, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Michał Grojs, Monika Grojs, Monika Kamińska, Edyta Kozub, Monika Kozub, Monika Krawczyk, Łukasz Krysa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Uwagi:

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e-lektoratów).

Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów, system naliczy opłatę !!!

Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować (z semestru letniego !) w terminie:

26.01-30.01.2024

oraz przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni w terminach:

01.02-19.02.2024

23.02.-27.02.2024 II tura (korekty)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin, 84 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rutkowski, Marek Śmietana, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Anna Butkiewicz, Michał Grojs, Monika Grojs, Monika Kozub, Łukasz Krysa, Marek Śmietana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Uwagi:

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e-lektoratów).

Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów, system naliczy opłatę.

Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować (z semestru letniego!) w terminie:

21.01-23.01.2025

W terminach:

03.02.-22.02.2025

24.02-27.02.2025 (II tura, korekty)

można też przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni.

UWAGA! Studenci obcokrajowcy nie mogą uczestniczyć w lektoracie języka, który jest dla nich językiem ojczystym lub językiem urzędowym/oficjalnym kraju pochodzenia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)