Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polski język migowy - lektorat poziom A2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-PJMOA2
Kod Erasmus / ISCED: 09.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polski język migowy - lektorat poziom A2
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Lektorat Polskiego Języka Migowego
Lektoraty KJOMiB
Lektoraty Wydziału Polonistyki
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski język migowy
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

Zaliczenie poziomu A1 lub wykazanie się elementarną znajomością PJM.

Udokumentowany udział w innych kursach PJM.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem lektoratu jest Polski Język Migowy (PJM), język macierzysty polskich Głuchych. Materiał kursu A2 obejmuje kolejne 800 znaków, wiadomości o kulturze Głuchych oraz ćwiczenia utrwalające słownictwo i rozwijające umiejętności komunikacyjne w prostych sytuacjach, a także tłumaczenia krótkich informacji i tekstów

Pełny opis:

Celem kursu Polskiego Języka Migowego (PJM) na poziomie A2 jest utrwalenie i rozszerzenie słownictwa PJM poznanego na poziomieA1 z pól tematycznych: zaimki, liczebniki od 1 do miliarda, codzienne zwroty i wyrażenia, nazwy przedmiotów, rodzina, potwierdzenie i zaprzeczenie, kolory, czas i kalendarz, pogoda, podróż, u lekarza, państwa i miasta, wygląd i charakter człowieka, środowisko Głuchych, zakupy w różnego rodzaju sklepach, artykuły żywnościowe itp. Więcej ćwiczeń na rozumienie tekstów na podstawie krótkich prezentacji przygotowanych przez rodzimych migających.

Materiał gramatyczny na poziomie kursu A2 obejmuje strukturę prostych zdań twierdzących, przeczących i pytajnych, wykorzystywanie przestrzeni znaczącej i elementów niemanualnych, stopniowanie przymiotników i przysłówków, odmianę czasowników, klasyfikatory.

W programie przewidziane są również pewne elementy wiedzy o kulturze Głuchych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzących.

Literatura uzupełniająca:

Lane H., Maska dobroczynności. Deprecjacja społeczności głuchych, Warszawa 1996.

Łacheta J., Czajkowska-Kisil M., Linde-Usiekniewicz J., Rutkowski P., red., Korpusowy słownik polskiego języka migowego, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2016 (publikacja online: http://www.slownikpjm.uw.edu.pl).

Minirozmówki migowo(PJM)-polskie i polsko-migowe(PJM), red I. Grzesiak, Olsztyn 2008

Rutkowski, P., Łozińska, S., red., Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2014.

Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących, red. M. Świdziński i T. Gałkowski, Warszawa 2003.

Świdziński M., Czajkowska-Kisil M., Czy głuchoniemy jest naprawdę niemy? Kosmos T.47 Nr.3 s. 243-250.

Szczepankowski B., Podstawy języka migowego, wyd. II poprawione i uzupełnione, Warszawa 1994.

Efekty uczenia się:

Student rozumie wyrażenia i często używane zwroty dotyczące najbliższych mu dziedzin życia. Potrafi zrozumieć główną myśl zawartą w krótkich wyrażeniach, prostych przekazach migowych. Rozumie proste, krótkie teksty. Potrafi znaleźć poszukiwaną informację w tekście. Radzi sobie w krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie rozumie wszystkiego.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach 5%

- aktywność na zajęciach 10%

- końcowe zaliczenie materiału 85%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rutkowski, Marek Śmietana, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Monika Kozub
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Uwagi:

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e-lektoratów).

Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów, system naliczy opłatę !!!

Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować (z semestru letniego !) w terminie:

26.01-30.01.2024

oraz przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni w terminach:

01.02-19.02.2024

23.02.-27.02.2024 II tura (korekty)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rutkowski, Marek Śmietana, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Monika Kozub
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Uwagi:

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e-lektoratów).

Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów, system naliczy opłatę !!!

Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować (z semestru letniego !) w terminie:

26.01-30.01.2024

oraz przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni w terminach:

01.02-19.02.2024

23.02.-27.02.2024 II tura (korekty)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rutkowski, Marek Śmietana, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Marek Śmietana, Renata Świderska-Noworyta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Uwagi:

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e-lektoratów).

Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów, system naliczy opłatę.

Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować (z semestru letniego!) w terminie:

21.01-23.01.2025

W terminach:

03.02.-22.02.2025

24.02-27.02.2025 (II tura, korekty)

można też przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni.

UWAGA! Studenci obcokrajowcy nie mogą uczestniczyć w lektoracie języka, który jest dla nich językiem ojczystym lub językiem urzędowym/oficjalnym kraju pochodzenia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)