Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polski język migowy - lektorat poziom B1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-PJMOB1
Kod Erasmus / ISCED: 09.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polski język migowy - lektorat poziom B1
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Lektorat Polskiego Języka Migowego
Lektoraty KJOMiB
Lektoraty Wydziału Polonistyki
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski język migowy
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

Ukończony kurs A1 i A2 lub udokumentowane ukończenie innego kursu PJM na poziomie podstawowym.

Znajomość PJM wynikająca z kontaktów środowiskowych.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Materiał kursu B1 obejmuje kolejne 800 znaków, wiadomości o kulturze Głuchych oraz ćwiczenia utrwalające słownictwo i rozwijające umiejętności komunikowania się w PJM. Analiza prezentacji tekstów PJM prezentowanych przez rodzimych migających: narracje i dialogi.

Pełny opis:

Celem kursu Polskiego Języka Migowego (PJM) na poziomie B1 jest utrwalenie umiejętności nabytych na kursach A1 i A2 oraz poznanie słownictwa specjalistycznego na poziomie szkolnym z takich dziedzin, jak matematyka, geografia, biologia, historia, sport, religia, życie społeczne. Program obejmuje również ćwiczenia w zakresie tłumaczenia krótkich tekstów i konwersacji.

Materiał gramatyczny na poziomie B1 obejmuje ćwiczenia utrwalające umiejętności nabyte na wcześniejszych poziomach nauki, w szczególności ćwiczenia w wykorzystywaniu klasyfikatorów, przestrzeni znaczącej i elementów niemanualnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzących.

Literatura uzupełniająca:

Lane H., Maska dobroczynności. Deprecjacja społeczności głuchych, Warszawa 1996.

Łacheta J., Czajkowska-Kisil M., Linde-Usiekniewicz J., Rutkowski P., red., Korpusowy słownik polskiego języka migowego, Warszawa:

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2016 (publikacja online: http://www.slownikpjm.uw.edu.pl).

Minirozmówki migowo(PJM)-polskie i polsko-migowe(PJM), red I. Grzesiak, Olsztyn 2008

Rutkowski, P., Łozińska, S., red., Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, Warszawa: Wydział

Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2014.

Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących, red. M. Świdziński i T. Gałkowski, Warszawa 2003.

Świdziński M., Czajkowska-Kisil M., Czy głuchoniemy jest naprawdę niemy? Kosmos T.47 Nr.3 s. 243-250.

Szczepankowski B., Podstawy języka migowego, wyd. II poprawione i uzupełnione, Warszawa 1994.

Efekty uczenia się:

Po kursie B1 student powinien potrafić porozumiewać się z osobą głuchą w sytuacjach dnia codziennego oraz w sytuacjach szkolnych (np. pomoc dzieciom przy odrabianiu zadań domowych), powinien potrafić również służyć jako tłumacz w codziennych sytuacjach komunikacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

. obecność na zajęciach 5%

- aktywność na zajęciach 10%

- śródsemestralne oraz końcowe zaliczenie materiału 85%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rutkowski, Marek Śmietana, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Edyta Kozub
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e-lektoratów).

Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów, system naliczy opłatę !!!

Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować (z semestru letniego !) w terminie:

26.01-30.01.2024

oraz przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni w terminach:

01.02-19.02.2024

23.02.-27.02.2024 II tura (korekty)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)