Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania terenowe do pracy magisterskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-MBT
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania terenowe do pracy magisterskiej
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: I rok studiów magisterskich
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Badania terenowe do pracy magisterskiej dostarczają studentowi źródeł do pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest na I roku studiów II stopnia.

Badania terenowe do pracy magisterskiej są indywidualnie dostosowane do tematu pracy magisterskiej. Teren i forma badań jest zatwierdzana przez prowadzącego seminarium magisterskie.

Literatura:

-

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń terenowych osoba:

ZNA I ROZUMIE

• problemy i specyfikę projektowania złożonych badań społecznych

POTRAFI

• w sposób holistyczny korzystać z metodologii nauk społecznych w toku własnych badań etnograficznych

• samodzielnie skonstruować kwestionariusz do etnograficznych badań terenowych

• samodzielnie przeprowadzić badania terenowe w oparciu o przygotowany przez siebie projekt

• przeprowadzić pogłębiony wywiad etnograficzny

• przeprowadzić obserwację uczestniczącą i sporządzać notatki terenowe

• stosować inne rodzaje źródeł wiedzy antropologicznej, takie jak praktyki etnografii wizualnej, etnograficzna analiza dźwiękosfery, netnografia, badania w działaniu, badania stosowane, współczesne badania nad kulturą materialną

JEST GOTOWA DO

• współpracy z podmiotami pozaakademickimi, w tym z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju kultury i społeczeństwa

• kreatywnego działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych

• twórczego wykorzystywania teorii i metodologii z zakresu etnologii i antropologii na innowacyjnym rynku pracy

• otwartości na nowe zjawiska społeczne

• przestrzegania zasad etycznych związanych z warsztatem pracy etnologa i antropologa kultury

• dzielenia się własnymi refleksjami na temat etosu zawodowego etnologa i antropologa kultury

• wykazywania zrozumienia dla odmienności światopoglądowej, językowej i obyczajowej

Metody i kryteria oceniania:

Materiały z etnograficznych badań terenowych w postaci plików tekstowych w ilości około 20 wywiadów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 56 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Horolets, Magdalena Lubańska, Anna Wieczorkiewicz
Prowadzący grup: Anna Horolets, Magdalena Lubańska, Anna Wieczorkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)