Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasady muzyki (semestr zimowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-ZM1
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zasady muzyki (semestr zimowy)
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Semestr zimowy

Tematyka wykładu obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu teorii muzyki, uzupełnione o elementy solfeżu (czytanie nut głosem) i kształcenia słuchu (proste dyktanda melodyczne i rytmiczne). Omówione zostaną następujące kwestie:

1. akustyczne podstawy muzyki, systemy dźwiękowe i stroje muzyczne;

2. pismo nutowe, pięciolinia i klucze muzyczne, notacja nut i pauz;

3. interwalika - rodzaje interwałów (konsonanse i dysonanse) i ich budowa, rozmiary, przewroty, etc.;

4. system dur-moll, pojęcie tonacji, rodzaje gam, koło kwintowe;

5. skale muzyczne (poza systemem dur-moll);

6. akordyka, rodzaje i budowa trójdźwięków i czterodźwięków;

7. harmonika i kontrapunkt (funkcje harmoniczne, triada harmoniczna i kadencje, rodzaje kontrapunktu);

8. metrorytmika (wartości rytmiczne, grupowanie nut w taktach prostych i złożonych, zjawiska rytmiczne);

9. melodyka i ornamentyka (typy linii melodycznej, rodzaje ornamentów);

10. dynamika i agogika, zjawiska dynamiczne, tempa wolne, umiarkowane i szybkie i ich nazwy włoskie;

12. artykulacja i kolorystyka;

13. instrumentarium muzyczne (instrumenty orkiestry symfonicznej i ich klasyfikacja)

14. układ partytury orkiestrowej.

Literatura:

Podręczniki:

1. Franciszek Wesołowski, Zasady muzyki;

2. Zofia Lissa, Zarys nauki o muzyce

Efekty uczenia się:

Przygotowanie studentów do pracy z partyturą, umiejętność czytania tekstu nutowego we wszystkich jego wymiarach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestru w formie pisemnego testu wiadomości.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Baranowski, Agnieszka Chwiłek, Paweł Siechowicz
Prowadzący grup: Tomasz Baranowski, Agnieszka Chwiłek, Paweł Siechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Informacja dla absolwentów szkół muzycznych II stopnia:

W pierwszym semestrze absolwenci szkół muzycznych II stopnia są zwolnieni z uczestniczenia w ćwiczeniach z Zasad muzyki, ale przystępują do zaliczenia na koniec semestru, aby otrzymać ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Baranowski, Agnieszka Chwiłek, Paweł Siechowicz
Prowadzący grup: Tomasz Baranowski, Agnieszka Chwiłek, Paweł Siechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Informacja dla absolwentów szkół muzycznych II stopnia:

W pierwszym semestrze absolwenci szkół muzycznych II stopnia są zwolnieni z uczestniczenia w ćwiczeniach z Zasad muzyki, ale przystępują do zaliczenia na koniec semestru, aby otrzymać ocenę.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)