Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sieci kobiet dla kobiet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-0SKK-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sieci kobiet dla kobiet
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

OGUN przeznaczony jest dla studentek:

- II i III roku studiów pierwszego stopnia,

- I i II roku studiów drugiego stopnia

- IV i V roku studiów pięcioletnich

Dla studentów zainteresowanych niniejszą problematyką obowiązują analogiczne wymogi formalne.

Zajęcia realizowane w ramach ZIP UW


Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:
Pełny opis:

Zajęcia będą składy się z kilku komplementarnych komponentów/modułów, które wielowymiarowo będą oddziaływać, rozwijając wiedzę, umiejętności i kompetencje uczestniczek, wpływając i kształtując przy tym ich aktywność czy raczej orientację przedsiębiorczą.

1. Moduł Sieci kobiet dla kobiet – rys społeczno-kulturowy (Kobiety w świecie biznesu i codzienności)

W module tym zakłada się ukazanie społeczno-kulturowych uwarunkowań zmieniających się ról kobiecych w polskim społeczeństwie, uwzględniając przy tym szerszy, bo europejski kontekst. Jednocześnie w trakcie tego modułu zaprezentowane zostaną determinanty związane z funkcjonowaniem współczesnego rynku pracy oraz społeczno-kulturowe determinantów obecności na nim kobiet. Nakreślone zostaną źródła istniejących i pojawiających się barier w działalności zawodowej kobiet, oraz sposobów ich przełamywania, w tym warunków i rozwiązań, które już obowiązują w Polsce, ale również także form wsparcia i rozwiązań funkcjonujących w innych krajach. Jednocześnie zjawiska identyfikowane jako sprzyjające obecności i pojawiania się ewentualnych barier i ograniczeń zaprezentowane zostaną jako określony wymiar rzeczywistości społecznej, który podlega zmianom pod wpływem działań aktorów społecznych. Nimi zaś są m.in. kobiety, będące de facto kreatorkami tych procesów. Wskazana zostanie również rola i wymiary stereotypów kulturowych, odnoszących się do aktywności kobiet na rynku pracy, co umożliwi rozwinięcie umiejętności ich identyfikowania.

Moduł ten będzie obejmował 6 godz. o charakterze konwersatoryjnym.

UWAGA: W sytuacji, gdyby sytuacja epidemiologiczna nadal nie pozwalała na realizację zajęć w wersji tradycyjnej moduł ten może zostać zrealizowany w formie on-line w postaci przygotowania nagrania 3 wykładów o długości ok. 45 min. każdy, które zostaną umieszczone przez tydzień na platformie COMA, tak aby uczestniczki mogły obejrzeć materiał w dogodnym dla siebie czasie. A następnie ustalone zostałoby 3 spotkania na platformie Google meet w celu przedyskutowania, analizy i ewentualnego uszczegółowienia poszczególnych zagadnień, tendencji i zjawisk społecznych.

2. Moduł Sieci kobiet dla kobiet – warsztaty Zdobądź szczyty - samoocena oraz przywództwo

Warsztaty będą miały charakter treningu z zakresu psychologii i coachingu, pozwalającego na podniesienie uczestniczkom samooceny, samoświadomości, kreatywności, innowacyjności i kompetencji interpersonalnych oraz umiejętności z zakresu przywództwa/kierowania. Ponadto warsztat ten będzie ukierunkowany na rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z ewentualną niepewnością i dwuznacznością, które są konieczne w podejmowaniu rozmaitych świadomych decyzji. Moduł ten pozwoli na podniesienie umiejętności i kompetencji, zwiększających przygotowanie studentek do sprawnego i efektywnego funkcjonowania na rynku w różnych sferach zawodowych, a także radzenia sobie z wyzwaniami i ryzykiem.

Moduł ten będzie obejmował 15 godz.

3. Moduł Sieci kobiet dla kobiet – szkolenie: Przełam obawy" – atelier prawa i przedsiębiorczości dla kobiet

Szkolenie z zakresu prawa i przedsiębiorczości pozwalające na zdobycie umiejętności zakładania działalności gospodarczej, społecznej w postaci stowarzyszeń i fundacji, praw i warunków pracy dla kobiet oraz podstaw przedsiębiorczości, umożliwiającej świadome zaangażowanie i działalność. W trakcie szkolenia ukazane zostaną również ewentualne wyzwania i możliwe zagrożenia związane z prowadzeniem działalności. Integralnym elementem tego będzie próba przygotowania założenia własnej działalności wraz z symulacją planu biznesowego.

Moduł ten będzie obejmował 8 godz. o charakterze szkoleniowym, z których 6 godz. będzie miało charakter kontaktowy, zaś 2 godz. online, polegające na opracowniu case`u.

UWAGA: W sytuacji, gdyby sytuacja epidemiologiczna nadal nie pozwalała na realizację zajęć w wersji tradycyjnej moduł ten może zostać zrealizowany w całości w formie szkolenia on-line. Konieczne będzie przestawienie modułu 3 z modułem 2.

4. Moduł Sieci kobiet dla kobiet – blok projektowy SPRAWCZOŚC – Sięgnij po marzenia – od idei, eventu do innowacyjnego projektu (startupu)

Moduł ten będzie miał charakter projektowy i jest jednym z najbardziej rozbudowanych elementów w projekcie, który ogniskuje się na rozwijaniu umiejętności przekształcenia idei w projekt, a dokładniej wdrażania określonego pomysłu, pozwalającego na doświadczenie poczucia sprawczości. Ponadto moduł ten rozwija kreatywność, tworzenie wizji, oceny pomysłów, planowanie i zarządzanie, a także współpracę w zespole. Będzie on prowadzony przez przedstawicielki świata biznesu i podmiotów społecznych (NGOsów), które będą koordynatorkami mini projektów realizowanych w zespołach.

Moduł ten składa się z komplementarnych filarów:

Po pierwsze – WZORCE i INSPIRACJE – w którym przedstawicielki otoczenia ekonomiczno-społecznego zaprezentują własne doświadczenia związane z prowadzonymi przedsięwzięciami, wskazując przy tym na skalę wyzwań, barier, zagrożeń, a zarazem zaprezentują projekty, które były lub są realizowane w organizacjach, w których pracują. Filar ten będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, które mają przede wszystkim zainspirować. Ideą tego filaru jest zaprezentowanie 4 różnych segmentów działania we współczesnych warunkach. Każda z grup będzie miała spotkanie z przedstawicielką jednego segmentu rynkowego.

Po drugie – IDEA – filar ten będzie typową burzą mózgów w poszczególnych grupach pod kierunkiem jednej z przedstawicielek otoczenia społeczno-gospodarczego, którego efektem ma być określenie tematyki mini projektu, który grupa zrealizuje.

Po trzecie – ZAPROJEKTUJ – w ramach tego filaru studentki w poszczególnych grupach zaplanują działania, potrzebne zasoby, które mają zostać zrealizowane w ramach ich grupowych mini projektów, próbując przy tym przewidzieć ewentualne niebezpieczeństwa i zagrożenia.

Po czwarte – DZIAŁAJ – filar ten będzie realizacją wybranego i zaplanowanego mini projektu przez poszczególne grupy.

Po piąte – OCENIAJ – filar związany z oceną mini projektów, w tym także określeniem ich efektywności i wskazaniu ewentualnie napotkanych trudności.

Moduł ten będzie podsumowaniem całych zajęć, uwzględniającym złożoność procesu przedsiębiorczości. Studentki po zdobyciu wiedzy i świadomości źródeł istniejących i pojawiających się ograniczeń zewnętrznych, a także zredukowaniu indywidualnych obaw będą mogły uczestniczyć w symulacji działania przedsiębiorczego w postaci realizowanych w grupach mini projektów moderowanych przez partnerki, przedsiębiorczynie/partnerki z otoczenia zewnętrznego.

Moduł ten będzie obejmował 16 godz. o charakterze projektowym, obejmujący 4/4 godzinne spotkania w danej grupie z 5 przedsiębiorczyniami/przedstawicielkami otoczenia zewnętrznego; wraz na z wypracowaniem pomysłu, zaplanowanie mini projektu, jego realizacja wraz ze wsparciem opiekuna oraz ocena przez przedsiębiorczynie.

Literatura:

B. Glinka, S. Gutkowa, Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego. Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu, M. Grabowska (red.), Warszawa 2010.

Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, GUS, Warszawa 2018.

Zawód-prezeska! Diagnoza przedsiębiorczych kobiet, K. Pokojska i in., DELab UW, Warsawa 2017.

K. Olejniczak, Czynniki sprzyjające przedsiębiorczości kobiet w biznesie, „Zeszyty naukowe Politechniki Częstochowskiej”, 2016, nr s. 22, 101-111.

B. Balcerzak-Paradowska, M. Bednarski, D. Głogosz, P. Kusztelak, A. Ruzik-Sierdzinska, J. Mirosław, Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.

G. Gołębiowski, P. Russel, Determinanty i rozwój przedsiębiorczości kobiet w Polsce na tle wybranych państw, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej”, 2017, nr 75, s. 115-126.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć studentki będą potrafiły określić źródła ograniczeń aktywności i przedsiębiorczości kobiet, w tym również rolę i znaczenie stereotypów kulturowych oddziałujących na ten wymiar. Ponadto będą miały świadomość i umiały zidentyfikować uwarunkowania społeczno-kulturowe determinujące przedsiębiorczość kobiet. Studentki będą potrafiły założyć działalność gospodarczą, społeczną, jak chociażby fundacje, stowarzyszenia, a także zdobędą wiedzę pozwalającą na świadome zaangażowanie się i prowadzenie własnej działalności. Jednocześnie uczestniczki będą potrafiły współpracować w zespole projektowym, określać i zarządzać zasobami, które są istotne z perspektywy przedsiębiorczości. Uczestniczki podniosą swoją samoocenę, samoświadomość, wraz z rozwinięciem umiejętności przywódczych/kierowniczych, kompetencji interpersonalnych, które warunkują sprawne działania przedsiębiorcze. Rozwiną umiejętności dostrzegania różnych rozwiązań i potencjalnych możliwości, odnoszących się do aktywności przedsiębiorczej, a także komunikacji w grupie, kreatywnego i innowacyjnego podejścia do idei, a w konsekwencji do realizowanych działań czy zadań projektowych, co umożliwi również rozwój poczucia skuteczności i sprawczości. Całość wpłynie na postawę kobiet w zakresie działań przedsiębiorczych.

Metody i kryteria oceniania:

W kryteriach oceny uwzględnione zostanie: obecność na zajęciach (w poszczególnych modułach), bieżąca ocena ponoszenia wiedzy, umiejętności i kompetencji przez osoby prowadzące poszczególne moduły, realizacja mini projektów, rozmowa oceniająca realizatorkami zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Stachowska
Prowadzący grup: Ewa Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

OGUN przeznaczony jest dla studentek. Dokładne terminy (które czwartki) zostana podane na pocz. semestru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)