Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grzech czy choroba... ? Alkoholizm w świetle programu 12 Kroków Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-GCHAd
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Grzech czy choroba... ? Alkoholizm w świetle programu 12 Kroków Wspólnoty Anonimowych Alkoholików
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie planowanych zajęć słuchacze zapoznają się z praktycznym sposobem wykorzystania Programu 12 Kroków na przykładzie uczestnictwa w samopomocowym ruchu Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Będą mieli możliwość dowiedzieć się jak działa Wspólnota AA i jak można ją wykorzystać do profesjonalnych celów związanych z pracą zawodową, a także jak wpisuje się ona w funkcjonowanie istniejącego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pełny opis:

W trakcie planowanych zajęć słuchacze zapoznają się z praktycznym sposobem wykorzystania Programu 12 Kroków na przykładzie uczestnictwa w samopomocowym ruchu Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Będą mieli możliwość dowiedzieć się jak działa Wspólnota AA i jak można ją wykorzystać do profesjonalnych celów związanych z pracą zawodową, a także jak wpisuje się ona w funkcjonowanie istniejącego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Tematy poruszone podczas zajęć to:

1. AA na świecie i w Polsce – kim jesteśmy, co robimy, historia i stan obecny, literatura, preambuła, jak Wspólnota trafiła do Polski, kto nam pomógł, nasze posłanie poza granice

2. Program 12 Kroków Wspólnoty AA na przykładzie drogi własnej, wybrane elementy Tradycji i Koncepcji, Trzy Legaty - Zdrowienie, Służba, Jedność

3. AA w zakładach karnych i aresztach śledczych – spotkanie z członkiem AA niosącym posłanie do tych miejsc i z członkiem AA, który posłanie to otrzymał za kratami. Historie osobiste

4. Profesjonaliści a Wspólnota – realizacja zasady współpracy, a nie łączenia się, przyjaciele Wspólnoty niealkoholicy, kto to jest profesjonalista, mityngi otwarte, zamknięte, informacyjne, poradnik profesjonalisty – przyjaciela AA; kogo „wysłać do AA”, gdzie nas szukać, gdzie znaleźć literaturę

doświadczenie profesjonalisty – powiernik kl A nie alkoholik, Hanna Ostrowska Biskot absolwentka IPSiR, terapeuta uzależnień, wieloletni pracownik poradni leczenia uzależnień w tym WOTU Tworki oraz Izby Wytrzeźwień Kolska

doświadczenie profesjonalisty – Beata Humięcka, Przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów

zadania samorządu terytorialnego a uzależnienia

rola Wspólnoty AA

współpraca samorządu z AA, w tym doświadczenia osobiste

5. Wspólnota Alanon i Alateen i inne wspólnoty 12 krokowe. Spotkanie z członkami wspólnoty Alanon.

6. Historia osobista członka AA, (jak żyłem, co się wydarzyło, co robię teraz)

Siedem pierwszych zajęć odbywa się w systemie 2x45 minut (1,5h) na terenie uczelni. Zajęcia w pierwszej części (45 minut) mają charakter wykładu (przekazanie wiedzy o problemie oraz „świadectwo” członka AA). Każde zajęcia prowadzi inny członek AA lub zaproszony ekspert (m.in. Hanna Ostrowska-biskot, Beata Humięcka). Część druga zajęć (45 minut) poświęcona jest analizie i dyskusji z możliwością zadawania przez studentów pytań.

Dwa ostatnie zajęcia odbywają się w społeczności lokalnej – chodzi o udział studenta w spotkaniu AA. Za pierwszym razem student uczestniczy w zorganizowanym grupowym wyjściu do AA. Za drugim razem student ma za zadanie znaleźć miting w swojej społeczności lokalnej i uczestniczyć w nim.

Literatura:

Bibliografia:

1) "Anonimowi Alkoholicy" (tzw Wielka Księga) wyd. Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików 2011

2) "Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji" wyd. Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików 2008

3) "Życie w Trzeźwości" wyd. Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików 2007

4) "Jak AA współpracują z profesjonalistami" wyd. Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików 2006

5) "Alateen. Nadzieja dla dzieci alkoholików"

wyd. Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych Al-Anon 2012

6) W. Osiatyński "Alkoholizm. Grzech czy choroba" wyd. ISKRY 2009

7) W. Osiatyński "Rehab" wyd. ISKRY 2003

Efekty uczenia się:

1. Studenci poznają Program 12 Kroków jako metody interwencji, motywowania do utrzymania trzeźwości, pracy nad zmianą własnych uczuć, wartości, postaw (K_U05, K_U08).

2. Poszerzą wiedzę o alkoholizmie jako chorobie (K_W02, K_W03)

3. Uzyskają wiedzę o wzorcach harmonijnej współpracy między AA i profesjonalistami (K_W12, K_W13)

4. Wzmocnią kompetencje w rozpoznaniu problemu uzależnienia lub nadużywania alkoholu (K_U05, K_K03)

5. Nabędą praktyczne umiejętności etycznego wsparcia i skutecznych sugestii dla osoby uzależnionej (K_U08, K_U11, K_K10).

6. Utrwalą wiedzę o prawnych aspektach współpracy profesjonalistów z grupami samopomocowymi na przykładzie Wspólnoty AA (K_U08, K_U09).

Udział w zajęciach 15

Samodzielne przygotowanie do zajęć (lektura bibliografii, analiza problemów i przypadków) 30

Przygotowanie i udział w zajęciach terenowych (mityngach AA w społeczności lokalnej). Ewaluacja 15

Przygotowanie do zaliczenia (napisanie pracy) 30

RAZEM 90

Punkty ECTS 3

Metody i kryteria oceniania:

1. Sprawdzenie obecności.

2. Ocena aktywności na zajęciach i przygotowania do zajęć.

3. Dwukrotny udział w mityngu AA w społeczności lokalnej, w tym umiejętność samodzielnego ich odnalezienia wraz z wiedzą w zakresie kryteriów udziału w takim spotkaniu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Niełaczna
Prowadzący grup: Maria Niełaczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Prowadzący zajęcia: Specjaliści ds. uzależnień, członkowie AA

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)