Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-2SPd
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia prawa
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Kryminologia, 2 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ogólne przygotowanie z zakresu nauk społecznych dotyczące ich przedmiotu i metodologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład „Socjologii prawa”obejmuje zagadnienia dotyczące społecznego tworzenia prawa, funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości, autopojetyczności systemu prawa, kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, edukacji zawodowej funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, opinii społecznej na temat prawa, norm społecznych i moralnych. Kurs przedstawia krótką historię socjologii prawa z uwzględnieniem rozwoju problematyki i metod badawczych tej dyscypliny na tle socjologii ogólnej. Wykład przedstawia prekursorów i głównych twórców socjologii prawa oraz krótki wykład prezentowanych przez nich idei. Socjologia prawa obejmuje dyskusję na temat społecznej funkcji i mocy prawa, oddziaływania prawa na główne sfery życia współczesnych społeczeństw oraz reakcji społeczeństw na formalizację życia zbiorowego i obecność prawa jako regulatora relacji społecznych.

Pełny opis:

Wykład „Socjologii prawa”obejmuje zagadnienia społecznego tworzenia prawa, funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości, autopojetyczności aparatu sprawiedliwości, kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, edukacji zawodowej funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, opinii społecznej na temat prawa, norm społecznych i moralnych. Kurs przedstawia krótką historię socjologii prawa z uwzględnieniem rozwoju problematyki i metod badawczych tej dyscypliny na tle socjologii ogólnej. Wykład przedstawia prekursorów i głównych twórców socjologii prawa oraz krótki wykład prezentowanych przez nich idei. Socjologia prawa obejmuje dyskusję na temat społecznej funkcji i mocy prawa, oddziaływania prawa na główne sfery życia współczesnych społeczeństw oraz reakcji społeczeństw na formalizację życia zbiorowego i obecność prawa jako regulatora relacji społecznych.

Literatura:

1. Bourdieu Pierre, The Force of Law. Toward a sociology of the juridical field, “The Hastings Law Journal, 38/1987, s. 814-853.

2. Duff Anthony, Karanie obywateli, Ius et Lex, nr IV, 1/2006, s. 19-45.

3. Foucault Michel, Nadzorować i karać, Aletheia Warszawa 1998.

4. Frieske Kazimierz, Socjologia prawa, Iuris, Polskie Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa-Poznań 2001.

5. Fuszara Małgorzata, Kurczewski Jacek, Spory i ich rozwiązywanie. Elementy popularnej kultury prawnej, Nomos, Kraków 2017.

6. Gilligan James, Wstyd i przemoc. Refleksje nad śmiertelną epidemią, Media Rodzina, Poznań 2001.

7. Von Hirsch Andrew, Uzasadnienie istnienia i wymiaru kary we współczesnym retrybutywizmie, Ius et Lex, nr IV, 1/2006, s.49-83.

8. Kojder Andrzej, Podstawy socjologii prawa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2016.

9. Kojder Andrzej, Godność i siła prawa, Oficyna Naukowa Warszawa 2001.

10. Królikowska Jadwiga, Sędziowie o karze, karaniu i bezkarności. Socjologiczna analiza wymiaru kary, WUW, Warszawa 2020.

11. Podgórecki Adam, Socjologia prawa, Wiedza Powszechna, Warszawa 1962; rozdz. Metody badań socjologicznych na terenie prawa i ich rezultaty. S. 33-121; oraz Wstęp s. 7-32

12. Podgórecki Adam, Prestiż prawa, KiW, Warszawa 1966.

13. Podgórecki Adam, Zarys socjologii prawa, PWN, Warszawa 1971, rozdz. Koncepcja normy prawnej s.355-377 oraz Anomia, konformizm, legalizm, s. 378-397.

14. Podgórecki Adam, Empiryczna socjologia prawa, [w:] Prawo w społeczeństwie, red. Jacek Kurczewski, PWN, Warszawa 1975.

15. Podgórecki Adam, Socjologiczna teoria prawa, Interart,Warszawa 1998; rozdział I Działanie prawa, s.21-44 oraz rozdział Moralność, prawo, zwyczaj, s. 45-76.

16. Socjologia prawa. Główne problemy i postacie, red. Andrzej Kojder, Zbigniew Cywiński, WUW, Warszawa 2014.

17. Utrat-Milecki, Polityczność przestępstwa, WUW, Warszawa, 2007 (lub wcześniejsze wydanie)

18. Wacquant Loic, Więzienia nędzy, Książka i Prasa,Warszawa 2009.

19. Waltoś Stanisław, Owoce zatrutego drzewa, Universitas, Kraków 2010.

20. Weber Max, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin 1994; s. 19-60.

21. Winczorek Jan, Socjologia prawa a integracja europejska. O pożytkach z pewnej teorii, [w:] Teoretycznoprawne wyzwania integracji europejskiej, red. Leszek Leszczyński Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

Efekty uczenia się:

Student wie co jest przedmiotem socjologii prawa i jakie metody są stosowane podczas realizacji programów badawczych. Zna zarys historii tej dyscypliny tworzonej przez prekursorów i twórców rozwijających program socjologii prawa jako odrębnej subdyscypliny. Wie jakie rodzaje badań były prowadzone w ramach dyscypliny i jakie przyniosły rezultaty. Wie jak prowadzić analizę porównawczą wyników badań empirycznych zrealizowanych w ramach socjologii prawa w różnych systemach prawnych. Wie jakie są powiązania międzydyscyplinarne w strukturze pojęciowej i teoretycznej socjologii prawa. Student wie jakie są korzyści z zaznajomienia się z wiedzą zgromadzoną przez socjologów prawa i kto powinien być jej największym beneficjentem.

Student posiada umiejętność określenia tematu badań empirycznych i analiz teoretycznych w ramach socjologii prawa. Umie wybrać i przeanalizować literaturę z zakresu socjologii prawa i dyscyplin pokrewnych (np. penologii), oraz wskazać obszary wymagające podjęcia zadań badawczych. Umie formułować wnioski z prowadzonych badań i prognozować rozwój zjawisk społecznych.

Student rozwija kwalifikacje w zakresie czytania i rozumienia naukowej literatury wielodyscyplinarnej dotyczącej zjawisk prawno społecznych. Potrafi zorganizować indywidualne i grupowe badania empiryczne w polu socjologii prawa.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenia się bieżącą pracę studenta na zajęciach: obecność, aktywność podczas dyskusji i prezentowane referaty.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Królikowska
Prowadzący grup: Jadwiga Królikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)