Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rodzinne i nieletnich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-2PRNz
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo rodzinne i nieletnich
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 2 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prawo regulujące stosunki opiekuńczo-wychowawcze w rodzinie biologicznej i zastępczej. System postępowania z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie

Pełny opis:

Przedmiotem konwersatorium są zasady prawa rodzinnego, instytucja małżeństwa, wykonywanie władzy rodzicielskiej, opieka zastępcza nad dzieckiem, oraz instytucje zastępujące rodzinę biologiczną.

Literatura:

T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2003, B. Kowalska-Ehrlich, Młodzież nieprzystosowana społecznie a prawo, Warszawa 1989Konwencja o Prawach dziecka (red.) T. Smyczyński, Poznań 1999

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

mają pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o przepisach prawa rodzinnego i opiekuńczego.

doceniają znaczenie odpowiedzialnego i racjonalnego przeciwdziałania zagrożeniom i problemom społecznym w sytuacjach kryzysowych rodziny

potrafią dostrzec dylematy interwencji socjalnej i opiekuńczo-wychowawczej

potrafią rozpoznawać i przewidywać stygmatyzujące efekty nieprawidłowych oddziaływań psycho- i socjotechnicznych wobec małoletnich i ich rodzin

są wrażliwi na zjawiska wymagające interwencji społecznej w szczególności zagrożenia warunków wychowawczych w rodzinie

potrafią wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę do kompetentnej obserwacji i interpretacji okoliczności i sytuacji życiowych rodzin zagrożonych

potrafią wykorzystywać wiedzę do rozpoznawania i określania (definiowania) potrzeb i problemów doświadczanych przez rodziny

są zdolni i gotowi do wykorzystywania wiedzy i umiejętności w praktyce zawodowej z rodziną i dzieckiem zagrożonym

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja obecności na zajęciach

Czynny udział w trakcie zajęć

Zaliczenie pisemne w formie testu otwartego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kobes
Prowadzący grup: Paweł Kobes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)