Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dzieje kultur penalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-3DKPz
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dzieje kultur penalnych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 3 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawy wiedzy z zakresu nauk społecznych i prawa, umiejętności zdobyte przez studentów w trakcie czterech semestrów studiów w IPSiR UW.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot dostarcza podstawowej wiedzy na temat historii instytucji penalnych oraz mechanizmów społecznych i kulturowych związanych z funkcjonowaniem systemów karnych w różnych kontekstach historyczno-kulturowych, w tym także współcześnie. W ramach przedmiotu łączy się elementy historii kary i historii wymiaru sprawiedliwości karnej, antropologii i socjologii kary w kontekście rozwoju konkretnych instytucji historycznych oraz wprowadza elementy syntezy integralnokulturowej integrującej wieloaspektowe analizy zjawiska prawno społecznego kary w kontekście rozwoju różnych struktur afektu penalnego powiązanego z odmiennymi typami kultur penalnych

Pełny opis:

Przedmiot dostarcza podstawowej wiedzy na temat historii instytucji penalnych oraz mechanizmów społecznych i kulturowych związanych z funkcjonowaniem systemów karnych w różnych kontekstach historyczno-kulturowych, w tym także współcześnie. W ramach przedmiotu łączy się elementy historii kary i historii wymiaru sprawiedliwości karnej, antropologii i socjologii kary w kontekście rozwoju konkretnych instytucji historycznych oraz wprowadza elementy syntezy integralnokulturowej integrującej wieloaspektowe analizy zjawiska prawno społecznego kary w kontekście rozwoju różnych struktur afektu penalnego powiązanego z odmiennymi typami kultur penalnych, Przedmiot poszerza wiedzę ogólną na temat historii instytucji penalnych oraz mechanizmów społecznych i kulturowych związanych z funkcjonowaniem systemów karnych w różnych kontekstach historyczno-kulturowych, w tym także współcześnie. Pozwala na zapoznanie się z różnych typami analizy, metodami i koncepcjami z zakresu historii prawa, antropologii społecznej i badań integralnokulturowychi stosowanych w toku analiz wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych odpowiednio w ramach warsztatu prawnika karnisty i penologa, socjologa, antropologa, historyka kary . Na zajęciach szczególnie będą akcentowane przykłady związane z historią kary, w tym starożytną i analizą antropologiczną uwarunkowań rozwoju europejskich systemów penalnych. Będą się też odpowiednio dla ilustracji konkretnych problemów i mechanizmów pojawiać przykłady rozwiązań stosowanych w innych kręgach kulturowych zarówno w przeszłości jak i współcześnie, zwracając szczególnie uwagę na szanse i problemy jakie mogą wynikać z wielokulturowości. Analiza historyczna i antropologiczna będzie odpowiednio komentowana w nawiązaniu do różnych socjologicznych koncepcji konfliktu. Wykład będzie też akcentował analizę społeczno kulturowych uwarunkowań wykorzystywania klasycznych, nawiązujących do tradycji starożytnej i Biblii wzorów kulturowych w ramach kształtowania się współczesnych systemów penalnych w Europie Zachodniej, szczególnie od końca XVIII wieku do czasów współczesnych w nawiązaniu do konceptu struktury afektu penalnego. W tej analizie ukazane będą możliwe zależności między rozwojem nowoczesnych doktryn penalnych, kulturowym dziedzictwem i symboliką kary a potrzebami nowego kapitalistycznego ustroju gospodarczego i nowego opartego na rządach prawa i biurokracji, demokratyzującego się ustroju państwowego

Literatura:

- Arnold van Gennep Obrzędy przejścia Warszawa 2006

- Mary Douglas Czystość i zmaza Warszawa 2007

- Victor Tuner Gry społeczne, pola i metafory Kraków 2005

- Robert Thurston Polowania na czarownice Warszawa 2008

- Edward E. Evans – Pritchard Czary, wyrocznie i magia u Azande Warszawa 2008

- Monika Milewska Ocet i łzy Gdańsk 2001

- Christian Ingrao Czarni myśliwi. Dywizja Dirlewangera Wołowiec 2011

- Jarosław Warylewski, Kara. Podstawy filozoficzne i historyczna, Gdańsk 2007

- Bronisław Bartusiak, Kara śmierci w świetle sporu o racjonalizację kary, C.H. Beck, Warszawa 2011

- Monika Mitera, Marek Zubik, Kara śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych, Warszawa 1998

- Andrzej Dziadzio, Powszechna historia prawa, PWN, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Posiadają podstawowe informacje na temat historycznego rozwoju instytucji kary i procesu karnego.

2. Potrafią wykorzystać wybrane ujęcia teoretyczne z zakresu socjologii i antropologii społecznej do analizy problemów wymiaru sprawiedliwości karnej

3. Identyfikują mechanizmy społeczne związane z formowaniem się kultur penalnych związanych z funkcjonowaniem systemów karnych w różnych kontekstach historyczno-kulturowych, w tym także współcześnie.

4. Umieją wyjaśnić związki między karaniem a innymi sferami kultury symbolicznej związanej przede wszystkim z tworzeniem i podtrzymywaniem wyobrażeń dotyczących porządku społecznego, sposobów przeciwdziałania jego zaburzeniom oraz wypracowywania kompromisów między wzajemnie sprzecznymi postawami tolerowanymi społecznie.

5. Potrafią zanalizować w kontekście podstawowej wiedzy z zakresu historii wymiaru sprawiedliwości karnej, problemy jego przemian w poszczególnych, wybranych epokach i porządkach prawno społecznych.

6. Posiadają umiejętność znajdowania literatury przedmiotu ważnej dla analizy wybranych aspektów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości karnej z zakresu historii, w tym szczególnie historii prawa, socjologii, antropologii kulturowej, w tym antropologii prawa.

7. Posiadają umiejętność identyfikowania możliwych prawidłowości jakie mogą w świetle literatury zachodzić między ogólnymi przemianami życia społecznego, gospodarczego , kultury i zasad ustroju państwowego a funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości karnej, rozwojem i zanikiem określonych praktyk penalnych

8. Są uwrażliwieni na kwestię współzależności wymiaru sprawiedliwości karnej i ogólnych zasad funkcjonowania życia społecznego i ustroju państwa, na aksjologiczny wymiar proponowanych reform prawa karnego, potrzebę tolerancji i respektowania praw ofiar przestępstw oraz zasad humanitarnego karania.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania: Zaliczenie pisemne (ew. ustne) przeprowadzane wraz z egzaminem

Sposób zaliczenia: Egzamin pisemny o charakterze testowym (część historyczno prawna i antropologiczna) na ocenę maksymalnie 4.0. Dla studentów z oceną 4.0 możliwość egzaminu ustnego, podstawą egzaminu ustnego jest rozmowa w nawiązaniu do zdobytej wiedzy z jej szczególnym wykorzystaniem przy omawianiu zagadnień z artykułu: J. Utrat-Milecki, Narodziny systemu penitencjarnego, „Prace IPSiR” nr 18 2011 r.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Utrat-Milecki
Prowadzący grup: Bogusława Filipowicz, Jarosław Utrat-Milecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Utrat-Milecki
Prowadzący grup: Jarosław Utrat-Milecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)