Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogiczne podstawy kurateli sądowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-WR-PKSz
Kod Erasmus / ISCED: 05.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pedagogiczne podstawy kurateli sądowej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty specjalizacyjne zaoczne: Wychowanie resocjalizujące - IPSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu objętego programem nauczania (patrz wymagania formalne)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot służy pozyskaniu wiedzy, kompetencji i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań zawodowego kuratora sądowego, poprzez pogłębianie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie diagnozowania i prognozowania nieprzystosowania społecznego, projektowania i realizacji oraz ewaluacji wychowania resocjalizującego w różnych strategiach (indywidualnej, grupowej instytucjonalnej i środowiskowej)

Pełny opis:

1. Aktualne tendencje w pedagogice specjalnej-resocjalizacyjnej-penitencjarnej i standardach międzynarodowych oraz ich implikacje dla pracy kuratora zawodowego w naszym kraju.

2. Pojęcie oraz formy indywidualizacji na gruncie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz prawa (karnego, karnego wykonawczego i penitencjarnego) oraz ich wpływ na pracę kuratora.

3. Treści i etapy diagnozowania, prognozowania, projektowania oraz realizowania i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych stosowanych przez kuratora.

4. Ćwiczenia w opracowywaniu indywidualnych programów resocjalizacji oraz ewaluacja efektów oddziaływań na podopiecznego, instytucję oraz środowisko.

Literatura:

Zarys metodyki kuratora sądowego, praca zbiorowa, Warszawa 2007

P. Szczepaniak: Możliwości i problemy we współpracy służb: socjalnej i penitencjarnej W: Ćwiczenia z polityki społecznej red. A. Rejzner, Instytut Rozwoju służb społecznych, Warszawa 2007, s. 48-63

P. Szczepaniak: Metodyczne aspekty oddziaływania na więźniów W: System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce Red T. Bulenda, R. Musidłowski, Instytut spraw publicznych, Warszawa 2003

P. Szczepaniak: Indywidualne programy resocjalizacji. Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny, 1987 nr 14-15

L. Pytka: Pedagogika resocjalizacyjna: Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne. WSPS Warszawa 2000,

K. Pospiszyl Resocjalizacja : teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań Warszawa : Wydaw. Akademickie "ŻAK", 1998.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia student:

W zakresie wiedzy

• definiuje podstawowe pojęcia z zakresu metodyki pracy kuratora sądowego

• zna procedury konstruowania, wdrażania i ewaluowania projektów rozmaitych działań interwencyjnych w zakresie profilaktyki społecznej, readaptacji społecznej i resocjalizacji

W zakresie umiejętności

• potrafi samodzielnie i zespołowo określać priorytety projektowanych programów profilaktycznych i naprawczych, uwzględnia w nich potrzeby osób i społeczności objętych tymi programami

• dobiera skuteczne strategie, metody i formy interwencji, których celem jest poprawa sytuacji życiowych jednostek, rodzin i społeczności doświadczających problemów i trudności,

W zakresie kompetencji społecznych

• jest gotowy do nawiązywania relacji pomocowych

• jest wrażliwy na zjawiska wymagające interwencji społecznej aktywizuje innych

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie i aktywność na zajęciach np. opracowanie tekstu lub projektu), kontrola obecności

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gardian-Miałkowska
Prowadzący grup: Renata Gardian-Miałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)