Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy nauczania resocjalizującego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-WR-PNRd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy nauczania resocjalizującego
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty specjalizacyjne: Wychowanie resocjalizujące - PSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i psychologii ogólnej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z kształceniem w procesie resocjalizacji. Problematyka kursu obejmuje charakterystykę wybranych metod nauczania, formy kształcenia młodzieży z zaburzeniami zachowania/nieprzystosowaniem społecznym w Polsce, zasady nauczania resocjalizującego w ramach konstruktywistycznego paradygmatu nauczania.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką wychowania, nauczania i kształcenia resocjalizującego. W trakcie zajęć poruszane będą następujące zagadnienia: charakterystyka uczniów z nieprzystosowaniem społecznym na podstawie wyników badań; zasady nauczania nieprzystosowanych społecznie; zasady dydaktyczne; problematyka celów kształcenia (definicje, klasyfikacje, formułowanie celów, źródła celów, operacjonalizacja celów, taksonomia celów kształcenia); zagadnienie treści kształcenia; formy organizacyjne kształcenia oraz metody kształcenia; prawne podstawy kształcenia resocjalizującego; orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

Literatura:

Szecówka, A. (2008). Kształcenie resocjalizujące, w: Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, B. Urban, J.M. Stanik (red.), tom 1, Warszawa: PWN

Żegnałek, K. (2005). Dydaktyka ogólna. Wybrane zagadnienia. Warszawa: WSP TWP w Warszawie

Kruszewski, K. (2007). Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, wyd. 7, Warszawa: PWN

Deutsch Smith, D. (2008). Pedagogika specjalna. t.2, Warszawa: PWN i APS

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu uczestnicy zajęć w zakresie:

a. wiedzy:

• definiują podstawowe pojęcia z zakresu dydaktyki ogólnej i ortodydaktyki resocjalizacyjnej

• wskazują założenia modeli edukacyjnych

• rozróżniają podstawowe metody nauczania

b. umiejętności

• dokonują prawidłowej analizy podstawowych modeli edukacyjnych

• formułują cele kształcenia i nauczania specjalnego

c. kompetencji

• przedstawiają swoje zdanie na temat roli kształcenia w procesie resocjalizacji

• umieją współpracować w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:

EU WIEDZA: test końcowy jednokrotnego wyboru

EU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE: przygotowanie zajęć dla uczniów metodą projektu.

- przygotowanie zajęć dla uczniów metodą projektu – max 20 pkt

- test końcowy jednokrotnego wyboru – max 80 pkt

Punktacja - maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 100

100-91 – ocena 5,0

90-81 – ocena 4,5

80-71 – ocena 4,0

70-61 – ocena 3,5

60- 52 – ocena 3,0

51 i niżej – ocena 2,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Skowroński
Prowadzący grup: Bartłomiej Skowroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)