Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Człowiek i społeczeństwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR2-2CISd
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Człowiek i społeczeństwo
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 2 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem jest znajomość przez Studentów podstaw socjologii, w tym jej metod badawczych, języka oraz sposobu budowania teorii socjologicznej. Bezpośrednie merytoryczne przygotowanie daje przedmiot „Dynamika zmian społeczeństwa polskiego”.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone są na ogląd wyników nowszych (z ostatnich 10 lat) badań sondażowych CBOS dających charakterystykę polskiego społeczeństwa i jego dzisiejszych przemian. Są w ten sposób kontynuacją przedmiotu „Dynamika zmian społeczeństwa polskiego” realizowanego w semestrze poprzednim.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są na ogląd wyników nowszych badań sondażowych CBOS dających charakterystykę polskiego społeczeństwa i jego dzisiejszych przemian. Są w ten sposób kontynuacją przedmiotu „Dynamika zmian społeczeństwa polskiego” realizowanego w semestrze poprzednim. Szczegółowe zagadnienia są w pewnej mierze pozostawione wyborowi Studentów, stąd zmienność ich doboru w poszczególnych latach.

Na studiach stacjonarnych przewiduje się 30 godzin kontaktowych, 20 godzin pracy studenta na przygotowanie prezentacji wybranych wyników badań CBOS wraz z komentarzem oraz 40 godzin na przygotowanie się studenta do testu zaliczeniowego. Łącznie 90 godzin.

Literatura:

Literaturę źródłową stanowią raporty (komunikaty) z badań sondażowych CBOS dostępne na www.cbos.pl Charakter pomocniczy ma literatura, którą dobierają sami studenci przygotowując się do prezentacji wybranych przez siebie wyników badań. Ta literatura służyć ma pomocą w interpretacji referowanych wyników

Efekty uczenia się:

Student:

1) ma pogłębioną wiedzę o socjologii i jej możliwościach diagnostycznych pomocnych w rozwijaniu kompetencji w obszarach profilaktyki społecznej i resocjalizacji,

2) ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako o podmiocie istotnie obecnym w różnych obszarach życia zbiorowego,

3) ma pogłębioną wiedzę diagnostyczną o zjawiskach identyfikowanych jako problemy społeczne wymagające rozwiązania,

4) potrafi nawiązywać kontakt z materiałami empirycznymi (wynikami badań socjologicznych) dokumentującymi aktualne przemiany życia zbiorowego,

5) potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę na temat aktualnych problemów społecznych do samodzielnego poszukiwania propozycji o charakterze terapeutycznym,

6) ma wyćwiczone umiejętności w zakresie myślenia analitycznego (zapoznanie się z materiałem empirycznym – wynikami badań CBOS) i syntetycznego (dobór wątków do referowania oraz zwięzła ich prezentacja podczas zajęć),

7) zyskuje umiejętności w zakresie wystąpień publicznych i udziału w dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

1) Ocena paru prezentacji wyników badań sondażowych CBOS

2) Test egzaminacyjny składający się z ok. 15-20 pytań opartych na 10 wybranych komunikatach z badań sondażowych CBOS

3) Sprawdzanie obecności Studentów na zajęciach

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Misztal
Prowadzący grup: Wojciech Misztal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)