Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L35-SEMI
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie I
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka dzienne I stopnia III rok 5 semestr ZIMA, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest zaznajomienie studentów ze specyfiką badań nauk społecznych oraz zasadami tworzenia akademickiego tekstu na temat należący do wskazanego obszaru.

Pełny opis:

Praca studenta w ramach seminarium licencjackiego przygotowuje się do prowadzenia badania naukowego lub analizy źródeł na określony temat z zakresu europeistyki.

Student powinien opanować kolejno następujące umiejętności:

-sformułowanie poprawnego tematu pracy (teza pracy),

-sporządzenie konspektu pracy,

-sporządzenie wykazu literatury i posługiwanie się bazą źródłową,

-dokonywanie analizy źródeł,

-opanowanie techniki pisania tekstu naukowego i stosowanie aparatu naukowego.

Praca licencjacka ma formę pogłębionego referatu o zalecanej objętości ok. 50 stron standardowego maszynopisu (ok. 100 tys. znaków). Może mieć charakter opisowy. Wstęp pracy powinien formułować jej cel, uzasadniać podstawę materiałową i konstrukcję wywodu. Jeśli praca oparta jest o literaturę przedmiotu, od seminarzysty oczekuje się samodzielności konstrukcji i sposobu interpretacji przedstawionego materiału. Praca powinna być dowodem na przygotowanie studenta do prowadzenia badań naukowych.

Seminarzyści muszą wykazać opanowanie umiejętności warsztatowych (dokumentacja, prezentacja) i redakcyjnych. Ocenie podlegają pod tym względem konstrukcja pracy, wstęp, podsumowanie (zakończenie, wnioski), bibliografia, przypisy, tabele, rysunki, aneksy, klarowność wywodu, poprawność językowa. Praca powinna być napisana w sposób zwięzły. Trzy pierwsze strony pracy powinny być sporządzone według wzoru ogłoszonego przez Rektora UW.

Literatura:

1. Boć, J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1997

2. Eco, U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007

3. Pułło, A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, wyd. IV, warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu seminarium student:

W ZAKRESIE WIEDZY:

- zna problematykę i stan wiedzy w zakresie wybranych zagadnień szczegółowych związanych z dziedziną studiów,

- docenia wartość różnorodnych perspektyw i opinii wyrażanych w różnych tradycjach naukowych,

- zna zasady metodologiczne pisania rozpraw naukowych,

- zna zasady techniczne pisania tekstu akademickiego,

- rozumie konieczność rzetelnego dokumentowania wypowiedzi naukowej (przypisy, bibliografia)

- zna podstawowe zasady etyczne obowiązujące w pracy badawczej,

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi zorganizować warsztat pracy oraz zaplanować etapy pracy,

- potrafi zbierać, selekcjonować i analizować materiały źródłowe,

- potrafi wykorzystać źródła obcojęzyczne,

- umie zastosować metodologię prowadzenia badania naukowego,

- umie samodzielnie opracować i przeprowadzić badanie,

- umie zaprezentować wyniki badania i sformułować wnioski,

- umie zredagować tekst pracy dyplomowej oraz go starannie edytować,

- rozumie na czym polega etyka w pracy badawczej i odpowiedzialność za rzetelność uzyskiwanych wyników badań,

- potrafi pracować pod kierunkiem opiekuna naukowego,

- ceni wartość samodzielnej pracy badawczej i naukowej,

- potrafi identyfikować własne błędy i zaakceptować konstruktywną krytykę,

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

- wie, że wartość samodzielnej pracy zależy od jej zrozumiałego zaprezentowania innym,

- rozumie odpowiedzialność związaną z użyciem różnorodnych przekazów i formułowaniem wniosków na ich podstawie,

- szanuje dorobek innych i zaznacza, że z niego korzysta,

- docenia wartość samodzielnej pracy badawczej i naukowej,

- rozumie konieczność pracy pod kierunkiem opiekuna,

- rozumie, że efekty własnej pracy muszą być jasno komunikowane innym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pierwszego semestru uzyskuje się po przedstawieniu konspektu pracy na temat uzgodniony z promotorem. W niektórych przypadkach także po napisaniu pierwszego rozdziału pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jasiecki, Paweł Kozłowski, Marcin Mrowicki, Małgorzata Pacek, Jana Planavova-Latanowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Jasiecki, Paweł Kozłowski, Wojciech Lewandowski, Kamil Mroczka, Marcin Mrowicki, Jadwiga Nadolska, Marek Nadolski, Justyna Otto, Małgorzata Pacek, Jana Planavova-Latanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chmielewska, Krzysztof Jasiecki, Paweł Kozłowski, Marcin Mrowicki, Jana Planavova-Latanowicz, Jarosław Suchoples
Prowadzący grup: Agnieszka Chmielewska, Spasimir Domaradzki, Krzysztof Jasiecki, Paweł Kozłowski, Wojciech Lewandowski, Małgorzata Mizerska-Wrotkowska, Łukasz Młyńczyk, Marcin Mrowicki, Jadwiga Nadolska, Marek Nadolski, Małgorzata Pacek, Jana Planavova-Latanowicz, Jarosław Suchoples
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)