Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o państwie i prawie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-2SNAOPPO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka o państwie i prawie
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru II w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Przedmiot realizowany jest w dwóch semestrach. W pierwszym semestrze omawiane są zagadnienia z zakresu nauki o państwie, w drugim semestrze z zakresu nauki o prawie. Podstawowym celem zajęć jest wprowadzenie studentów w tematykę państwa i prawa w ujęciu zarówno historycznym, jak i politologicznym z elementami filozofii, socjologii i prawa.


Omówienie zagadnień związanych z pojmowaniem istoty państwa, przyczyn jego postania, celów, funkcji oraz ewolucji pojęcia państwowości od czasów starożytnych po współczesność stanowi punkt wyjścia do realizacji kolejnych przedmiotów w tym module (WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE).

Skrócony opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem państwa jako szczególnej organizacji społecznej, która była i jest przedmiotem refleksji naukowej w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi definicjami i pojęciami dotyczącymi państwa, zarówno państwa współczesnego, jak również analiza ewolucji państwa i zmieniających się teorii, koncepcji na temat istoty, funkcji, zadań państwa. W drugim semestrze omawiane są problemy istoty i funkcji prawa jako jednego z regulatorów stosunków społecznych w państwie oraz instrumentu władzy państwa.

Pojęcia państwa i pojęcie prawa pozostając ze sobą w genetycznym związku ewaluowały wraz z rozwojem społecznym. Osią rozważań są pojęcia: państwo policyjne - państwo prawa - demokratyczne państwo prawne.

Pełny opis:

W ramach pierwszego semestru omawiane będą zagadnienia dotyczące istoty państwa, wskazane zostaną elementy definicji państwa (ludność, terytorium, władza) , jego cechy i podstawowe funkcje. Osobnym zagadnieniem będzie istota suwerenności państwa - w ujęciu historycznym, jak i współczesnym.

Omówione zostaną kwestie związane z genezą państwa, następnie przedstawione koncepcje pochodzenia państwa w wybranych doktrynach starożytnych, średniowiecznych, nowożytnych i współczesnych. Istota państwa zostanie wskazana poprzez dokonania filozofów i teoretyków pańątwa państwo ( państwo wspólnotą dobra ogółu, wspólnotą etyczna, organizacją zła społecznego, korporacją terytorialną, przymusową organizacją społeczeństwa, globalną organizacją społeczeństwa).

Omówiony zostanie również problem typologii państw i Kontrowersje wokół pojęcia typ państwa. Forma państwa (Pojęcie formy państwa (trzy składniki). Forma rządów- modele i przykłady. Monarchie i republiki.

Ustrój terytorialny państwa. Federalizm. Unitaryzm. Regionalizm. Przykłady i charakterystyka państw unitarnych i federalnych. Konfederacje. Centralizacja i decentralizacja.

Pojęcie reżimu politycznego: Reżim demokratyczny. Definicja demokracji. Demokracja według starożytnych. Tradycje demokratyczne. Charakterystyka reżimu demokratycznego. Zagrożenia dla demokracji: populizm. Reżimy niedemokratyczne. Pojęcie autorytaryzmu i pojęcie totalitaryzmu. Reżim autorytarny oraz reżim totalitarny – cechy charakterystyczne, przykłady, różnice.

Władza polityczna i państwowa. Zjawisko władzy. Funkcje władzy. Pojęcie władzy politycznej i państwowej. Podziały i jedność władzy w państwie. Legitymizacja władzy. Koncepcje legitymizacji -D. Eastona, D. Beethama, M. Webera.

Zmiana w dziejach państwa. Rewolucja. Reforma. Transformacja. Zamach stanu. Pucz.

Jednostka, społeczeństwo, naród, państwo i ich relacje w rozwoju historycznym. Naród. Nacjonalizm. Państwo a naród – wzajemne relacje. Państwo narodowe i jego przemiany; państwo narodowe w obliczu globalizacji i integracji europejskiej. Pojęcia: państwo narodowe, globalizacja, europeizacja. Prawa człowieka

Funkcjonariusze państwa: Polityk a urzędnik. Etyka i polityka- wzajemne zależności. Etyka odpowiedzialności i etyka przekonań w polityce. Cechy dobrego polityka według M. Webera. Polityka a administracja w ujęciu M. Webera.).

W drugim semestrze będą omawiane zagadnienia z zakresu prawoznawstwa oraz prawa polskiego: istota i pojęcie prawa; tworzenie i stosowanie prawa; podstawowe gałęzie prawa w Polsce.

Omówiona zostanie również rola prawa w kształtowaniu stosunków społecznych w państwie: prawo powszechnie obowiązujące i prawo wewnętrzne. Prawo jako zjawisko polityczne.

Zostaną również zaprezentowane podstawowe elementy prawa konstytucyjnego: zasady ustroju państwowego, system źródeł prawa, poszczególne organy władzy publicznej.

Literatura:

CHAUVIN T., STAWECKI T., WINCZOREK P., Warszawa 2019.

GARLICKI L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2020.

HEYWOOD A., Politologia, Warszawa 2010;

SZMULIK B., ŻMIGRODZKI M. (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2003, 2007;

WINCZOREK P., Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 2000, 2005, 2011;

ZIELIŃSKI E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Absolwent rozpoznaje i rozumie w zaawansowanym stopniu omawiane na zajęciach teorie, instytucje, procesy oraz zjawiska z zakresu nauki o polityce i administracji i nauk prawnych, właściwych dla wiedzy o społeczeństwie, zorientowane na zastosowania praktyczne w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie w oddziałach jedno i dwujęzycznych w języku angielskim (K_W01)

Absolwent zna i rozumie adekwatną do zakresu tematycznego zajęć terminologię polską z zakresu dziedzin nauki o polityce i administracji oraz nauk prawnych, właściwą dla nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie (K_W02)

Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie różnych rodzajów struktur społecznych i instytucji życia społecznego oraz zachodzące między nimi relacje, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Unii Europejskiej oraz krajów języka angielskiego (K_W05)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie testu. Podstawą podejścia do test jest posiadanie 80% obecności na zajęciach.

Ocena jest podwyższona na podstawie systemu punktowego, który obejmuje punkty za aktywność oraz wykonanie dodatkowej prezentacji na jeden z wybranych tematów omawianych w trakcie zajęć.

Limit nieobecności: 2 nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Balcerek-Kosiarz
Prowadzący grup: Marta Balcerek-Kosiarz, Maciej Kassner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot realizowany jest w dwóch semestrach. W pierwszym semestrze omawiane są zagadnienia z zakresu nauki o państwie, w drugim semestrze z zakresu nauki o prawie. Podstawowym celem zajęć jest wprowadzenie studentów w tematykę państwa i prawa w ujęciu zarówno historycznym, jak i politologicznym z elementami filozofii, socjologii i prawa.

Omówienie zagadnień związanych z pojmowaniem prawa, jego funkcji, wybranych gałęzi oraz instytucji stanowi punkt wyjścia do realizacji kolejnych przedmiotów w tym module (WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE).

Pełny opis:

Temat 1: Zróżnicowanie systemów normatywnych

1/ pojęcie i rodzaje systemów normatywnych

2/ prawne systemy normatywne

3/ system prawa, gałęzie prawa, kodyfikacje, instytucje prawne, zasady prawa, klauzule generalne

4/ inne systemy normatywne i ich związki z prawnymi systemami normatywnymi

Temat 2: Prawo i normy prawne

1/ wieloznaczność pojęcia „prawo”

2/ koncepcje prawa

3/ język prawny a języki prawnicze

4/ norma prawna i jej budowa

5/ norma prawna a przepis prawny

Temat 3: Zdarzenia prawne i stosunki prawne

1/ pojęcie stosunku prawnego

2/ pojęcie i rodzaje zdarzeń prawnych

3/ relacja zdarzeń prawnych i stosunków prawnych na wybranych przykładach

4/ rodzaje stosunków prawnych

Temat 4: Prawo a państwo

1/ związki prawa z państwem

2/ główne kultury prawne świata

3/ rola prawa w demokratycznym państwie prawnym

4/ sankcje i odpowiedzialność w prawie polskim

Temat 5: Źródła prawa

1/ rozumienie pojęcia systemu źródeł prawa

2/ akt prawny jako źródło prawa

3/ system źródeł prawa RP a system organów państwowych

4/ hierarchia źródeł prawa w RP

Temat 6: Stanowienie prawa

1/ koncepcja racjonalnego prawodawcy i technika prawodawcza

2/ stanowienie konstytucji i jej struktura

3/ stanowienie ustawy i jej budowa

4/ proces stanowienia prawa międzynarodowego

5/ stanowienie aktów wykonawczych

6/ stanowienie prawa miejscowego

Temat 7: Proces stosowania prawa polskiego i prawa międzynarodowego

1/ istota stosowania prawa polskiego

2/ rodzaje rozumowań prawniczych

3/ wykładnia prawa i jej rodzaje

4/ stosowanie prawa międzynarodowego w systemie prawa wewnętrznego

Temat 8: Wprowadzenie do prawa cywilnego

1/ Podmioty prawa cywilnego.

2/ Zdolność prawna

3/ Zdolność do czynności prawnej

4/ Czynności prawne

Temat 9: Wprowadzenie do prawa rzeczowego

1/ Pojęcie i podział rzeczy

2/ Własność i współwłasność

3./ Użytkowanie wieczyste

4/ Ograniczone prawa rzeczowe

Temat 10: Wprowadzenie do prawa zobowiązań

1/ Istota i wykonanie zobowiązań

2/ Źródła zobowiązań

3/ Odpowiedzialność cywilnoprawna

4/Wybrane przykłady umów cywilnych

Temat 11: Wprowadzenie do prawa spadkowego

1/podstawowe pojęcia prawa spadkowego

2/ dziedziczenie ustawowe

3/ nabycie praw spadkowych

4/ dziedziczenie testamentowe

Temat 12: Wprowadzenie do prawa rodzinnego i opiekuńczego

1/ zawarcie i ustanie małżeństwa

2/ prawa i obowiązki małżonków

3/ ustalanie pochodzenia dziecka

4/ władza rodzicielska, obowiązek alimentacyjny

Temat 13: Wprowadzenie do prawa rodzinnego i opiekuńczego

1/ Stosunki majątkowe małżeńskie

2/ Separacja i rozwód.

3/ Obowiązki rodziców w ramach władzy rodzicielskiej.

4/ Przysposobienie.

Temat 14-15 Podstawowe instytucje prawa karnego

1/ zasady odpowiedzialności karnej

2/ formy popełnienia przestępstwa

3/ wyłączenie odpowiedzialności karnej

4/ kary i środki karne w prawie karnym

5/ czynniki wpływające na wymiar i wykonanie kary

Literatura:

- W. Siuda: Elementy prawa dla ekonomistów, Poznań 2013

- M. Łoszewska-Ołowska, Podstawy prawa dla dziennikarzy. Warszawa 2008

- Z. Radwański, Prawo cywilne-część ogólna, Warszawa 2005

- E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2003

- Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania-część ogólna, Warszawa 2005

- E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2003

- K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 2008

- T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2005

- Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks pracy, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, inne ustawy wskazane przez prowadzącego

Uwagi:

Zajęcia są prowadzone stacjonarnie w terminach zgodnych z planem zajęć.

Obecność sprawdzana jest poprzez odczytanie listy studentów i ustne potwierdzenie obecności.Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (zgodnie z Regulaminem Studiów UW, III. Prawa i obowiązki studenta artykuł 19, punkt 2).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)