Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Żydowski Uniwersytet Otwarty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 8116-ZUO-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Żydowski Uniwersytet Otwarty
Jednostka: Teatr Żydowski – Centrum Kultury Jidysz
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Teatru Żydowskiego – Centrum Kultury Jidysz
Strona przedmiotu: http://jidyszland.pl/zuo
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przedmiot dla studentów, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje kulturowe, poznać i pogłębić swoją wiedzę z zakresu tematyki żydowskiej. Na podstawie porozumienia zawartego z Uniwersytetem Warszawskim przedmiot pn. „Żydowski Uniwersytet Otwarty" będzie uznawany jako przedmiot równoważny przedmiotom ogólnouniwersyteckim.

Skrócony opis:

Przedmiot dla studentów, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje kulturowe, poznać i pogłębić swoją wiedzę z zakresu tematyki żydowskiej.

Osoby, które zarejestrowały się na przedmiot mają obowiązek wykupić karnet. W przypadku niewykupienia karnetu należy wyrejestrować się z przedmiotu w czasie trwania I lub II tury rejestracji na przedmiotu ogólnouniwersyteckie.

Pełny opis:

Przedmiot dla studentów, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje kulturowe, poznać i pogłębić swoją wiedzę z zakresu tematyki żydowskiej.

Zakres tematów: literatura, sztuka, historia i kultura żydowska; judaizm; związki pomiędzy kulturą polską a żydowską i wzajemne oddziaływania dziedzictwa kulturowego; wkład społeczności żydowskiej w proces tworzenia polskiego dziedzictwa kulturowego i narodowego; więzi łączące dziedzictwo ze współczesnością.

Wśród naszych wykładowców znajdą się badacze i badaczki z całej Polski i nie tylko, m.in.: Bella Szwarcman-Czarnota, Jacek Leociak, Mariana Tarchanyn i inni. Przybliżą oni tematy takie jak: poetyka makabry, groza w literaturze jidysz, Holokaust w komiksie i literaturze dla dzieci i młodzieży.

Literatura:

Literatura zostanie podana w trakcie realizacji zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- zna i rozumie najważniejsze zagadnienia z zakresu literatury, sztuki, teatru, historii i kultury żydowskiej oraz etyki judaizmu,

- potrafi wskazać związki pomiędzy kulturą polską a żydowską,

- potrafi dokonać analizy kontaktów polsko- żydowskich,

- potrafi wskazać wzajemne oddziaływania i inspiracje dziedzictwa kulturowego,

- uświadamia sobie złożoność procesów kulturotwórczych, związki kultury polskiej i żydowskiej, wzajemne przenikania się kultur,

- nabywa kompetencji w zakresie odbioru różnych dzieł kultury,

- potrafi twórczo wykorzystać zdobytą wiedzę,

- potrafi uznać wkład społeczności żydowskiej w proces tworzenia polskiego dziedzictwa kulturowego i narodowego,

- jest świadomy równoważnej godności kultur oraz więzi łączącej dziedzictwo ze współczesnością.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach oraz test zaliczeniowy (esej) u jednego z wybranych wykładowców na koniec semestru.

Każdy student, który będzie obecny na 75% zajęć (dopuszczalna liczba nieobecności w semestrze: 5) realizowanych w ramach przedmiotu oraz uzyska pozytywną ocenę z zaliczenia końcowego otrzyma 5 pkt. ECTS.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 75 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Ludwig
Prowadzący grup: Bella Szwarcman-Czarnota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Najważniejsze informacje:

Temat zajęć ŻUO w semestrze zimowym 2022/2023 to WYMIARY GROZY. Punktem wyjścia do rozważań na ten temat w odniesieniu do kultury żydowskiej będzie groza i jej kulturowe wymiary: etyczny, estetyczny, polityczny… Przyjrzymy się więc kinie grozy, sprawom kryminalnym, popkulturze, fotografii i innym wizualnym reprezentacjom grozy. Ważnym obszarem będzie także demonologia żydowska oraz kontekst piśmiennictwa biblijnego, literatury i historii.

Wśród naszych wykładowców znajdą się badacze i badaczki z całej Polski i nie tylko, m.in.: Bella Szwarcman-Czarnota, Jacek Leociak, Mariana Tarchanyn i inni. Przybliżą oni tematy takie jak: poetyka makabry, groza w literaturze jidysz, Holokaust w komiksie i literaturze dla dzieci i młodzieży.

Wszystkie zajęcia odbędą się w formule online na platformie ZOOM w każdą środę w godz. 17.30-20.30

Uwagi:

Osoby, które zarejestrowały się na przedmiot mają obowiązek wykupić karnet. W przypadku niewykupienia karnetu należy wyrejestrować się z przedmiotu w czasie trwania I lub II tury rejestracji na przedmiotu ogólnouniwersyteckie.

Wszystkie zajęcia odbędą się w formule online na platformie Zoom w każdą środę w godz. 17.30-20.30.

Zajęcia płatne 100 zł za semestr - wpłaty należy kierować na konto:

Teatr Żydowski, ul. Senatorska 35

00-099 Warszawa

Bank Pekao

PL 60 1240 6292 1111 0010 4807 3364

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 75 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Ludwig
Prowadzący grup: Bella Szwarcman-Czarnota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

ŻYDOWSKI UNIWERSYTET OTWARTY - SEMESTR LETNI 2022/23

W semestrze letnim Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego tematem przewodnim będą ZMYSŁY. Idąc tropem najnowszych trendów w humanistyce przyjrzymy się historii i kulturze żydowskiej z perspektywy olfaktorycznej, audialnej, taktylnej. Jak napisać historię poprzez zapach? Jak uchwycić ją w dźwiękach, w dotyku? To tylko niektóre pytania, na które będą starali się odpowiedzieć wykładowcy oferując namysł nad różnymi mediami: źródłami historycznymi, literaturą, sztukami wizualnymi, filmem. Sięgniemy też do żydowskiej tradycji i sprawdzimy, co mówi ona o zmysłach. Wreszcie zajrzymy do żydowskiej kuchni wypełnionej różnymi smakami i zapachami żydowskich diaspor.

Uwagi:

Osoby, które zarejestrowały się na przedmiot mają obowiązek wykupić karnet. W przypadku niewykupienia karnetu należy wyrejestrować się z przedmiotu w czasie trwania I lub II tury rejestracji na przedmiotu ogólnouniwersyteckie.

Wszystkie zajęcia odbędą się w formule online na platformie Zoom w każdą środę w godz. 17.30-20.30.

Zajęcia płatne 100 zł za semestr - wpłaty należy kierować na konto:

Teatr Żydowski, ul. Senatorska 35

00-099 Warszawa

Bank Pekao

PL 60 1240 6292 1111 0010 4807 3364

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 75 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Ludwig
Prowadzący grup: Bella Szwarcman-Czarnota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Żydowski Uniwersytet Otwarty - Gorączka Archiwum

W semestrze zimowym 2023/2024 punktem wyjścia dla naszej refleksji będzie tzw. zwrot archiwalny w humanistyce. Przyjrzymy się, w jaki sposób nowe zainteresowania archiwami wpływa tak na praktykę badawczą, jak artystyczną, a także na ważny współcześnie obszar, jakim jest praktykowanie nauki poprzez sztukę. W ramach semestru będziemy rozmawiać o materialności dokumentów, pytać o gender w archiwum i o archiwa mniejszości. Poznamy historię żydowskiego zbieractwa, szalonych kolekcjonerów, odkrywania ukrytych po wojnie kolekcji, aż wreszcie historię powstawania rozmaitych żydowskich archiwów – historycznych, literackich, artystycznych.

Uwagi:

Zajęcia płatne 150 zł za semestr - wpłaty należy kierować na konto:

Teatr Żydowski, ul. Senatorska 35

00-099 Warszawa

Bank Pekao

PL 60 1240 6292 1111 0010 4807 3364

Osoby, które zarejestrowały się na przedmiot mają obowiązek wykupić karnet. W przypadku niewykupienia karnetu należy wyrejestrować się z przedmiotu w czasie trwania I lub II tury rejestracji na przedmiotu ogólnouniwersyteckie.

Wszystkie zajęcia odbędą się w formule online na platformie Zoom w każdą środę w godz. 17.30-20.30.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)