Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio-zaawansowany wyższy, e-lektorat [4024-ANGSB2.1.b] Semestr zimowy 2021/22
Lektorat, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio-zaawansowany wyższy, e-lektorat [4024-ANGSB2.1.b]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 18:30 - 20:00
sala 4
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Bartosz Jurczak
Literatura:

Materiały będą udostępnianie:

- na platformie internetowej CKC (lekcje, prace domowe, materiały powtórzeniowe, testy);

- przez lektora w trakcie spotkań wideokonferencyjnych.

Zakres tematów:

Kurs języka angielskiego na poziomie B2 wyższy na platformie edukacyjnej COME UW składa się z rozdziału startowego, dziesięciu rozdziałów tematycznych oraz rozdziału końcowego.

Moduł startowy Welcome Unit - informacyjno-organizacyjny

Cel:

zapoznanie uczestników z celem, tematyką i wymaganiami kursu

zapoznanie uczestników z wybranymi typami zadań

przedstawienie się uczestników

nawiązanie kontaktu z grupą

Moduł startowy zawiera:

Informacje ogólne

cele kursu

opis i harmonogram kursu

wymagania i zasady zaliczenia względem uczestników kursu i ocena pracy uczestników kursu

sprawy organizacyjne i techniczne

Komunikacja na kursie

forum Teacher's noticeboard

forum Students' queries

Przygotowanie do uczestnictwa w kursie

potwierdzenie zapoznania się z opisem i wymaganiami kursu (Contract)

Zawiązanie znajomości wśród uczestników kursu

Rozdział tematyczny

Cel:

rozwój sprawności językowych

poszerzenie i wzmocnienie słownictwa, gramatyki i wymowy

komunikacja w formie ustnej i pisemnej z e-lektorem i pozostałymi uczestnikami kursu

Każdy z dziesięciu rozdziałów tematycznych kursu koncentruje się na innej treści i realizuje ją poprzez kilka zasobów językowych zawierających różnorodne typy zadań i ćwiczeń.

Tematyka rozdziałów

Unit 1 – Four seasons

Unit 2 – Geography

Unit 3 – Urban life

Unit 4 – The senses

Unit 5 – Age

Unit 6 – Great minds

Unit 7 – Difficulties

Unit 8 – Languages

Unit 9 – Dreams

Unit 10 – My future

Rozdziały tematyczne są zbudowane według podobnego schematu ogólnego.

Schemat budowy rozdziału tematycznego

Rozdział tematyczny może składać się z następujących zasobów: Warm-up, Language file, Follow-up, Revision, Test.

Warm-up (rozgrzewka językowa) to nagrana w formacie mp3 wypowiedź ustna, zamieszczana przez uczestników na forum, nawiązująca do tematu rozdziału.

Quizy sprawności i systemów językowych (Listening, Functions, Pronunciation, Vocabulary, Reading, Grammar, Writing) to swego rodzaju podręcznik on-line, który zawiera wyjaśnienia zagadnień językowych, nagrania, teksty do czytania oraz zestawy ćwiczeń zamkniętych. Wszystkie quizy nawiązują do jego myśli przewodniej zawartej w tytule.

Follow-up to wypowiedź pisemna na forum podsumowująca temat rozdziału lub zadanie typu otwartego Writing wymagające od uczestnika przesłania wypowiedzi w dłuższej formie pisemnej.

Revision zawiera powtórzenie materiału z dwóch kolejnych unitów w formie zestawu zadań zamkniętych.

Test jest sprawdzeniem wiadomości z kolejnych dwóch unitów kursu.

Rozdział końcowy

Rozdział końcowy jest podsumowaniem pracy semestralnej. Zawiera zadania zbierające refleksje uczestników na temat przebiegu kursu, jego organizacji i treści.

Rozdział ten zawiera wynik testu zaliczeniowego pisanego w sali oraz inne dodatkowe informacje.

źródło: CKC UW

Metody dydaktyczne:

Część internetowa: sylabus tematyczny.

Na zajęciach w klasie: podejście zadaniowe; nacisk na mówienie i słuchanie; praca w parach i grupach.

Metody i kryteria oceniania:

Na kursie B2 wyższy student uzyskuje punkty za:

systematyczne wykonywanie WSZYSTKICH aktywności zawartych w poszczególnych modułach na platformie edukacyjnej COME UW (fora, quizy, otwarte zadania pisemne, powtórzenia, testy)

obecność na zajęciach stacjonarnych.

Na koniec semestru student musi uzyskać minimum 60% punktów za pracę na platformie oraz 60% punktów za obecność, co jest warunkiem przystąpienia do rozwiązywanego w sali testu końcowego z całości materiału semestralnego.

Uzyskanie 59% i mniej punktów za pracę na platformie oraz mniej niż 60% punktów za obecność uniemożliwia studentowi podejście do testu końcowego i tym samym oznacza brak zaliczenia.

Test końcowy z całości materiału semestralnego odbywa się w sali wykładowej, a nie na platformie edukacyjnej COME UW.

Student musi uzyskać minimum 60% punktów za test końcowy.

Za uzyskanie 59% i mniej punktów za test końcowy studentowi przysługuje możliwość poprawy wyniku testu w kolejnym terminie zaliczenia.

Na ocenę końcową kursu B2 wyższy składają się zatem punktacja z platformy 55%, wynik testu 30% i obecność na zajęciach stacjonarnych 15%.

Skala ocen:

99–100% – 5 (celujący)

93–98% – 5 (bardzo dobry)

87–92% – 4+ (dobry plus)

77–86% – 4 (dobry)

71–76% – 3+ (dostateczny plus)

60–70% – 3 (dostateczny)

Za zaliczenie 60 godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.

Wymaganiem względem studentów jest nie tylko wykonanie wszystkich zadań zawartych w poszczególnych modułach, ale przede wszystkim systematyczna praca czyli wykonanie tychże zadań w terminach określonych przez e-lektora na początku kursu.

Biorąc pod uwagę fakt, że do testu końcowego student może przystąpić po uzyskaniu co najmniej 60% punktów za pracę na platformie, e-lektor ma prawo wymagać wykonania prac w terminie i nie powinien udostępniać zamkniętych już zadań pod koniec semestru dla zgromadzenia odpowiedniej liczby punktów przez uczestników.

E-lektora upoważniają do tego jedynie sytuacje losowe uczestników, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim lub stosownym przedstawieniem sytuacji rodzinnej.

Zatem student nie poprawia/nie uzupełnia zadań z semestru, ale ma prawo do poprawy testu końcowego, co ma miejsce w czasie sesji poprawkowej.

Uwagi:

Semestralny kurs stacjonarno-internetowy z przewagą zajęć internetowych, obejmujący 8 spotkań tradycyjnych w następujących terminach:

5.10, 19.10, 2.11, 16.11, 30.11, 14.12, 11.01, 25.01 (45 min., pierwsza połowa zajęć)

Jeśli zajdzie konieczność synchronicznej pracy zdalnej, używana będzie platforma BigBlueButton.

Materiały znajdują się na platformie językowej COME: http://kampus.come.uw.edu.pl/ Warunkiem koniecznym uczestnictwa w e-zajęciach jest zarejestrowanie i zalogowanie się (PESEL i hasło USOS) na platformie językowej COME http://kampus.come.uw.edu.pl/ Wirtualne klasy zostaną otwarte w październiku br. - dopiero od tego dnia studenci będą mieli do nich dostęp. UWAGA: W KURSIE MOŻNA UCZESTNICZYĆ TYLKO RAZ.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)