Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język francuski - poziom podstawowy [4024-FRAOA2] Semestr letni 2023/24
Lektorat, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język francuski - poziom podstawowy [4024-FRAOA2]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 13
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 13
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Violetta Randzio
Literatura:

Podręcznik wiodący:

Semestr zimowy : Jean-Luc Penfornis "français. com débutant"

Semestr letni :Jean-Luc Penfornis "français. com débutant"

Uwaga, na każdy semestr obowiązuje inna część podręcznika !

Materiały uzupełniające:

Jean-Luc Penfornis "français. com débutant - cahier d'exercices" – zeszyt ćwiczeń, nagrania audio, dokumenty autentyczne;

"Bescherelle" - odmiana czasowników;

Maïa Grégoire " Grammaire progressive du français avec 400 exercices, niveau débutant", CLE International;

Claire Leroy-Miquel, "Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices niveau débutant", CLE International;

Janina Radej "Gramatyka - skuteczny kurs języka francuskiego A2/B1 cz.2". Preston Publishing;

materiały własne wykładowcy.

Zakres tematów:

SEMESTR ZIMOWY

Wymowa francuska.

Przedstawianie się, pozdrawianie się, podstawowe dane o sobie.

Mówienie o swoich upodobaniach i spędzaniu wolnego czasu.

Nazywanie i opisywanie przedmiotów, kolory.

Zachowanie się na ulicy, pytanie o drogę, środki transportu, wskazywanie drogi.

Podróże, mapa, kraje, narodowości .

Pytania o godzinę, datę, dzień tygodnia, miesiąca, pogodę.

Pytania o informację, udzielanie informacji.

Czynności dnia codziennego.

Posiłki, nazwy produktów żywnościowych.

Zakupy, sklepy – pytania o cenę i charakterystykę produktu.

Mówienie o teraźniejszości (le présent de l'indicatif , l'impératif).

Mówienie o przeszłości (le passé récent).

Mówienie o przyszłości (le futur proche).

Cywilizacja i kultura francuska.

SEMESTR LETNI

Opis miejsca pracy, sytuacje zawodowe.

Rozmowa telefoniczna.

Korespondencja mailowa.

Podstawowe zawody.

Poszukiwanie pracy (CV, List motywacyjny, rozmowa o pracę).

Podstawowe sytuacje z życia codziennego (zakupy, restauracja, hotel, umawianie się na spotkanie).

Podstawowe informacje o rodzinie.

Wyrażanie opinii.

Zdrowie, stres.

Mówienie o przeszłości (le passé composé, l'imparfait, le passé récent).

Mówienie o przyszłości (le futur simple. le présent du conditionnel, le futur proche).

Cywilizacja i kultura francuska.

Metody dydaktyczne:

Metoda eklektyczna i aktywność komunikacyjna z uwzględnieniem podejścia zadaniowego. Rozwijanie wszystkich sprawności językowych (rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustna i pisemna).

Techniki dydaktyczne: aktywny udział studentów w zajęciach (ćwiczenia komunikacyjne w parach, dialogi, praca indywidualna i w grupach).

Metody i kryteria oceniania:

1. Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy

- aktywność na zajęciach - 25% oceny,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich)

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Za zaliczenie 60 godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.

2. Ponadto lektor określi szczegółowe zasady i kryteria zaliczania i poda je do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach w danym roku akademickim.

3. W semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30x2 godziny) można opuścić 3 zajęcia bez usprawiedliwienia; w przypadku lektoratów o wymiarze 30 godzin w semestrze, zajęć półinternetowych oraz e-lektoratów, dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć bez usprawiedliwienia w semestrze; opuszczone zajęcia należy zaliczyć zgodnie z wymaganiami prowadzącego zajęcia. Wymagania te lektor podaje do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.

4. Ocena na zaliczenie (oraz punkty ECTS) jest wpisywana do systemu USOS.

5. Ocenę niedostateczną można wpisać jedynie na skutek niesatysfakcjonujących wyników w nauce, potwierdzonych ocenami testu zaliczeniowego, sprawdzianów, prac domowych itp.

6. Student rejestruje się i wyrejestrowuje się z zajęć samodzielnie (w serwisie rejestracji żetonowej) wyłącznie podczas trwania tur rejestracji.

Uwagi:

Kurs na poziomie podstawowym ( A2 ) dla studentów wszystkich Wydziałów UW.

Kurs pozwala opanować kompetencje językowe na poziomie A1 i A2.

Semestr letni jest dla dtudentów, którzy osiągnęli poziom A1.

PODRĘCZNIK SKUPIA SIĘ NA ŚRODOWISKU PRACY.

WYKŁADOWCA PRZYWIĄZUJE DUŻĄ WAGĘ DO WYMOWY, GRAMATYKI A ZWŁASZCZA KONIUGACJI.

W razie pracy zdalnej:

zajęcia będą prowadzone za pomocą Zoom, (czasami Google Meet i z elementami Google Classroom) synchronicznie, tj. w czasie rzeczywistym. Student ma obowiązek włączyć kamerę i mikrofon na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)