Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty dla specjalności MPH (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty dla specjalności MPH
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2104-M-D2HGPL-MPH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadniczymi wątkami dziejów gospodarczych świata i Polski ze szczególnym uwzględnieniem przemian kształtujących świat nowoczesny (rewolucja agrarna i przemysłowa, powstanie społeczeństwa przemysłowego, globalne kryzysy), rozwoju handlu międzynarodowego, oraz wskazaniem na historyczny kontekst procesów ekonomicznych. Zajęcia obejmują dzieje gospodarcze od średniowiecza po czasy współczesne, koncentrują się na historii gospodarczej Europy i obszarów stopniowo obejmowanych jej wpływem. Słuchacze po odbyciu pełnego kursu powinni rozumieć proces przekształcania się rynków od lokalnego po globalny oraz genezę kapitalizmu i kolejne jego fazy.

Ponadto celem konwersatoriów jest wyrabianie samodzielnego, krytycznego stosunku do wykorzystywanych danych, materiałów i opracowań oraz kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji oraz przygotowania wypowiedzi ustnych i prezentacji.

Strona przedmiotu
2104-M-D2MMIPR-MPH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie marketingu i marketingu międzynarodowego. Marketing międzynarodowy a warunki funkcjonowania firmy. Segmentacja i plasowanie w marketingu międzynarodowym. Problemy badań marketingowych na skalę międzynarodową. Nabywca w marketingu: potrzeby i pragnienia; decyzje

zakupowe. Produkt w marketingu międzynarodowym: standaryzacja i adaptacja. Międzynarodowy cykl życia produktu. Marka: internacjonalizacja i

globalizacja marek. Miejsce marki w różnych kulturach. Ceny a rynki zagraniczne: sposoby ustalania cen, problem szarego marketingu;. Dystrybucja w marketingu międzynarodowym. Działania aktywizujące sprzedaż. Style promocji w różnych krajach. Miejsce reklamy w marketingu międzynarodowym. Pojęcie i pochodzenie public relations (PR). Strategie i metody PR. Wizerunek jako kluczowa kategoria PR. Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa. Wizerunek państwa. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych – wprowadzenie. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych – analiza przypadków.

Strona przedmiotu
2104-M-D2MSHW-MPH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest analizie reguł obowiązujących w międzynarodowym systemie handlowym kreowanych przez Światową Organizację Handlu. Przybliża studentowi kluczowe zmiany zachodzące we współczesnych międzynarodowych stosunkach handlowych.

Strona przedmiotu
2104-M-D2PHCH-MPH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy polityki handlowej Chin: uwarunkowania, narzędzia polityki handlowej, multilateralizm bilateralizm w polityce handlowej Chin, Chiny w WTO, główne umowy handlowe i ich skutki ekonomiczne.

Strona przedmiotu
2104-M-D2PGUE-MPH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zagadnienie wstępne dotyczące rynku wewnętrznego UE

2. Swobodny przepływ towarów

3. Swobodny przepływ osób: swobodny przepływ pracowników najemnych

4. Swobodny przepływ osób: prawo przedsiębiorczości (część I): zagadnienia ogólne

5. Swobodny przepływ osób: prawo przedsiębiorczości (część II): transgraniczne przenoszenie siedziby spółki, transgraniczne fuzje spółek

6. Swobodny przepływ osób: prawo przedsiębiorczości (część III) - harmonizacja i unifikacja krajowego prawa spółek

7. Swoboda przepływu usług:

8. Swobodny przepływ kapitału i płatności bieżących:

9. Unijne prawo konkurencji. Reguły dotyczące przedsiębiorstw

10. Zasady konkurencji dotyczące państw członkowskich.

11. Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa. Pomoc publiczna.

Strona przedmiotu
2104-M-D2RWSM-MPH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cechy wyróżniające rynki wschodzące, kwalifikacja, modele rozwoju, główne parametry, zalety i wady rynków wschodzących

Rynki wschodzące w dyplomacji ekonomicznej Unii Europejskiej oraz Polski

Strona przedmiotu
2104-M-D2SM11
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel, budowa i kryteria oceny pracy magisterskiej. Wymogi formalne (m.in. formuła tematu, przypisy, bibliografia, styl, objętość). Wymogi merytoryczne (m.in. stawianie problemu badawczego, metoda badań, relacje analiza – interpretacja). Wybór przedmiotu badań. Wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w badaniach naukowych (m.in. przetwarzanie tekstów, umiejętność przetwarzania zbiorów danych).

Strona przedmiotu
2104-M-D2TMPP-MPH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Początki teorii handlu międzynarodowego. Klasyczne teorie handlu międzynarodowego. Teoria obfitości zasobów i jej odmiany. Teorie neoczynnikowe. Teorie neotechnologiczne. Teorie popytowo-podażowe. Inne współczesne teorie handlu międzynarodowego. Teorie międzynarodowej migracji czynników wytwórczych i usług. Zarys teorii lokalizacji i międzynarodowej konkurencyjności. Teoria kursu walutowego. Teoria zagranicznej polityki ekonomicznej. Teorie wymiany międzynarodowej i polityki ekonomicznej regionalnych ugrupowań integracyjnych.

Strona przedmiotu
2104-M-D2WPBM-MPH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie przedsiębiorczości i biznesu międzynarodowego. Cykl życia przedsiębiorstwa. Działalność i zarządzanie przedsiębiorstwem. Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym. Badanie i analiza koniunktury gospodarczej na rynku międzynarodowym. Finanse przedsiębiorstwa biorącego udział w obrocie międzynarodowym. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Negocjacje handlowe z partnerami zagranicznymi.

Strona przedmiotu
2104-M-D2WPH-MPH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Instytucjonalne podstawy wspólnej polityki handlowej. Integracja europejska a międzynarodowy system handlowy GATT/WTO. Instrumenty polityki handlowej UE. Zewnętrzna taryfa celna UE. Reguły pochodzenia towarów. Narzędzia pozataryfowe wspólnej polityki handlowej. Piramida preferencji celnych UE. Funkcjonowanie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Generalny system preferencji. Preferencyjne umowy handlowe. Relacje handlowe oparte na zasadzie klauzuli najwyższego uprzywilejowania (KNU). Współpraca gospodarcza i handlowa UE z innymi ugrupowaniami regionalnymi. Spory handlowe UE.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)