Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D2WPBM-MPH
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty dla specjalności MPH
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma zapoznać studenta z otoczeniem biznesowym, zakładaniem przedsiębiorstwa oraz najważniejszymi wyzwaniami dotyczącymi bieżącego i strategicznego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Skrócony opis:

Pojęcie przedsiębiorczości i biznesu międzynarodowego. Cykl życia przedsiębiorstwa. Działalność i zarządzanie przedsiębiorstwem. Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym. Badanie i analiza koniunktury gospodarczej na rynku międzynarodowym. Finanse przedsiębiorstwa biorącego udział w obrocie międzynarodowym. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Negocjacje handlowe z partnerami zagranicznymi.

Pełny opis:

Pojęcie przedsiębiorczość i biznesu międzynarodowego - pojęcie przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy, uwarunkowania przedsiębiorczości, cechy przedsiębiorstwa, pojęcie biznesu międzynarodowego, międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstwa. Cykl życia przedsiębiorstwa - założenie i likwidacja przedsiębiorstwa w Polsce - praca studentów w grupach, restrukturyzacja przedsiębiorstw. Działalność i zarządzanie przedsiębiorstwem - zasady i cele działalności przedsiębiorstwa, rodzaje działalności, zapasy, potencjał i zasoby przedsiębiorstwa. Podstawowe metody organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa - pojęcie i formy umiędzynarodowienia oraz ich wady i zalety. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym - polityka marketingowa i cenowa - zajęcia warsztatowe. Badanie i analiza koniunktury gospodarczej na rynku międzynarodowym - pojęcie analizy rynkowej oraz jej przeprowadzanie na poszczególnych rynkach: surowców rolnych i mineralnych, dóbr konsumpcyjnych i trwałych, usług. Finanse przedsiębiorstwa biorącego udział w obrocie międzynarodowym - czynniki zewnętrzne wpływające na sytuację finansową przedsiębiorstwa, źródła pozyskiwania środków finansowych przez przedsiębiorstwa, zarządzanie majątkiem obrotowym, podatki i ich wpływ na sytuację finansową firm. Przedstawienie pomysłów na możliwości finansowania własnej działalności. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - pojęcie inwestycji bezpośrednich, teorie powstawania inwestycji bezpośrednich, case studies : przedstawianie ciekawych przypadków inwestycji zagranicznych. Negocjacje handlowe z partnerami zagranicznymi - rodzaje negocjacji, podstawowe zasady prowadzenia negocjacji, aspekty kulturowe w negocjacjach, taktyki negocjacyjne, BATNA, negocjacje prowadzone w grupach.

Literatura:

J. Rymarczyk, Biznes międzynardowy, Warszawa 2012.

E. Nojszewska, Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego, Warszawa 2002.

(red.) B. Stępień, Transakcje handlu międzynarodowego, Warszawa 2004.

M. Lubiński, Analiza koniunktury i badanie rynków, Warszawa 2004.

(red.) M. Brzeziński, Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie, Warszawa 2007.

D. P. Baron, Business and its environment, New Jersey 2006.

J. D. Daniels, L. H. Radebaugh, D. Sullivan, International Business. Environment and operations., Harlow 2019.

P. Kelly, International Business and Management, London 2011.

A. Verbeke, International Business Strategy, Cambridge 2013.

G. Stonehouse, D. Campbell, J. Hamill, T. Purdie, Global Transnational Business: Strategy and Management, Wiley, 2004

J. Gaspar, A. Arreola-Risa, L. Bierman, R. T. Hise, J. W. Kolari, L. M. Smith, Introduction to global business. Understanding the international environment.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- Student ma wiedzę na temat podstaw przedsiębiorczości i biznesu międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem oraz procesem jego umiędzynarodowienia.

- Ma wiedzę na temat prowadzenia działalności przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym w zakresie organizacyjnym i finansowym oraz zna podstawy prowadzenia negocjacji handlowych w partnerami z różnych kręgów kulturowych.

- posiada wiedzę na temat inwestycji bezpośrednich, rynków walutowych oraz finansów przedsiębiorstwa, które uczestniczy w obrocie z zagranicą.

- Ma wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej opierając się na podstawowych narzędziach badania i analizy koniunktury gospodarczej oraz zna zasadnicze czynniki, które wpływają na koniunkturę wybranych rynków towarowych.

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi, na podstawie podstawowych wskaźników makroekonomicznych dostrzec kierunek koniunktury gospodarczej gospodarki w skali globalnej jak i poszczególnych rynków

- Umie przeprowadzić negocjacje handlowe z partnerami zagranicznymi z uwzględnieniem różnic kulturowych i rozbieżnych filozofii biznesu.

- Posiada umiejętności pozwalające na udział w procesie zarządzania przedsiębiorstwem oraz jego internacjonalizacji a także korzystać z różnorodnych instrumentów dostępnych dla przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- jest przygotowany do wykonywania zadań profesjonalnych w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa lub pracy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na rynku zagranicznym

- jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia

S3_W01, S3_W03, S3_W06, S3_W07, S3_U02, S3_U04, S3_U05, S3_U06, S3_K01, S3_K02,

Metody i kryteria oceniania:

Studenci przygotowują projekt mający na celu stworzenie przedsiębiorstwa, a następnie przeprowadzenie go przez wszystkie etapy wymienione w programie. Na koniec oddają raport o jego działalności.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Regulska-Ingielewicz
Prowadzący grup: Barbara Regulska-Ingielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Pojęcie przedsiębiorczość i biznesu międzynarodowego. Cykl życia przedsiębiorstwa. Działalność i zarządzanie przedsiębiorstwem. Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym. Badanie i analiza koniunktury gospodarczej na rynku międzynarodowym. Finanse przedsiębiorstwa biorącego udział w obrocie międzynarodowym. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Negocjacje handlowe z partnerami zagranicznymi.

Pełny opis:

Pojęcie przedsiębiorczość i biznesu międzynarodowego - pojęcie przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy, uwarunkowania przedsiębiorczości, cechy przedsiębiorstwa, pojęcie biznesu międzynarodowego, międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstwa. Cykl życia przedsiębiorstwa - założenie i likwidacja przedsiębiorstwa w Polsce - praca studentów w grupach, restrukturyzacja przedsiębiorstw. Działalność i zarządzanie przedsiębiorstwem - zasady i cele działalności przedsiębiorstwa, rodzaje działalności, zapasy, potencjał i zasoby przedsiębiorstwa. Podstawowe metody organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa - pojęcie i formy umiędzynarodowienia oraz ich wady i zalety. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym - polityka marketingowa i cenowa - zajęcia warsztatowe. Badanie i analiza koniunktury gospodarczej na rynku międzynarodowym - pojęcie analizy rynkowej oraz jej przeprowadzanie na poszczególnych rynkach: surowców rolnych i mineralnych, dóbr konsumpcyjnych i trwałych, usług. Finanse przedsiębiorstwa biorącego udział w obrocie międzynarodowym - czynniki zewnętrzne wpływające na sytuację finansową przedsiębiorstwa, źródła pozyskiwania środków finansowych przez przedsiębiorstwa, zarządzanie majątkiem obrotowym, podatki i ich wpływ na sytuację finansową firm. Przedstawienie pomysłów na możliwości finansowania własnej działalności. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - pojęcie inwestycji bezpośrednich, teorie powstawania inwestycji bezpośrednich, case studies : przedstawianie ciekawych przypadków inwestycji zagranicznych. Negocjacje handlowe z partnerami zagranicznymi - rodzaje negocjacji, podstawowe zasady prowadzenia negocjacji, aspekty kulturowe w negocjacjach, taktyki negocjacyjne, BATNA, negocjacje prowadzone w grupach.

Literatura:

J. Rymarczyk, Biznes międzynardowy, Warszawa 2012.

E. Nojszewska, Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego, Warszawa 2002.

(red.) B. Stępień, Transakcje handlu międzynarodowego, Warszawa 2004.

M. Lubiński, Analiza koniunktury i badanie rynków, Warszawa 2004.

(red.) M. Brzeziński, Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie, Warszawa 2007.

D. P. Baron, Business and its environment, New Jersey 2006.

J. D. Daniels, L. H. Radebaugh, D. Sullivan, International Business. Environment and operations., Harlow 2019.

P. Kelly, International Business and Management, London 2011.

A. Verbeke, International Business Strategy, Cambridge 2013.

G. Stonehouse, D. Campbell, J. Hamill, T. Purdie, Global Transnational Business: Strategy and Management, Wiley, 2004

J. Gaspar, A. Arreola-Risa, L. Bierman, R. T. Hise, J. W. Kolari, L. M. Smith, Introduction to global business. Understanding the international environment.

Uwagi:

WIEDZA:

- Student ma wiedzę na temat podstaw przedsiębiorczości i biznesu międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem oraz procesem jego umiędzynarodowienia.

- Ma wiedzę na temat prowadzenia działalności przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym w zakresie organizacyjnym i finansowym oraz zna podstawy prowadzenia negocjacji handlowych w partnerami z różnych kręgów kulturowych.

- posiada wiedzę na temat inwestycji bezpośrednich, rynków walutowych oraz finansów przedsiębiorstwa, które uczestniczy w obrocie z zagranicą.

- Ma wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej opierając się na podstawowych narzędziach badania i analizy koniunktury gospodarczej oraz zna zasadnicze czynniki, które wpływają na koniunkturę wybranych rynków towarowych.

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi, na podstawie podstawowych wskaźników makroekonomicznych dostrzec kierunek koniunktury gospodarczej gospodarki w skali globalnej jak i poszczególnych rynków

- Umie przeprowadzić negocjacje handlowe z partnerami zagranicznymi z uwzględnieniem różnic kulturowych i rozbieżnych filozofii biznesu.

- Posiada umiejętności pozwalające na udział w procesie zarządzania przedsiębiorstwem oraz jego internacjonalizacji a także korzystać z różnorodnych instrumentów dostępnych dla przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- jest przygotowany do wykonywania zadań profesjonalnych w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa lub pracy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na rynku zagranicznym

- jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)