Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Innowacyjny model biznesowy i strategia działania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW838-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Innowacyjny model biznesowy i strategia działania
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Kurs realizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dlatego konieczne jest zarejestrowanie się w serwisie:

https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-4

i podpisanie umowy szkoleniowej po dokonaniu rejestracji w USOS.

Kurs jest bezpłatny.Skrócony opis:

Kurs jest dedykowany studentom, którzy chcą się opanować i wykorzystywać wiedzę w zakresie budowania modeli biznesowych, budowania i wdrażania strategii oraz stymulowania innowacji w swoich organizacjach, jak również w życiu osobistym.

Kurs pozwoli na opanowanie wiedzy z zakresu podstaw zarządzania, analizy ekonomicznej i biznesowej organizacji, przedsiębiorstwa oraz analizy branży i pozycji konkurencyjnej oraz budowania i wdrażania strategii biznesowej.

Pełny opis:

W ramach interaktywnej pracy opartej na studiach przypadków będziemy poszukiwać odpowiedzi m. in. na następujące pytania:

• Jakie są kluczowe elementy skutecznego modelu biznesowego ?

• Czym jest innowacyjność i jak wykorzystać potencjał tzw. otwartych innowacji ?

• Jakie są podstawowe schematy i warianty modeli biznesowych?

• Jak rozumieć pojęcie łańcucha wartości na poziomie firmy, sektora, kraju i na poziomie globalnym (tzw. Global Value Chain) ?

• Jak przebiega cykl życia przedsiębiorstwa i czym są granice wzrostu ?

• Jakie są uwarunkowania strategiczne w kształtowaniu modeli biznesowych (rola różnej klasy aktywów, otoczenie konkurencyjne, etc.) ?

• Jakie są istotne sfery zarządzania przedsiębiorstwem w kształtowaniu modelu biznesowego ?

• Czym różni się model biznesowy od strategii firmy ?

• Jakie są podstawowe modele przydatne wyznaczaniu strategii przedsiębiorstwa ?

• Jakie są podstawowe elementy budowy strategii organizacji ?

• Jakie są podstawowe komponenty zarządzania strategicznego organizacją w różnej fazie cyklu życia ?

• Jak dopasować narzędzia wspomagające kontrolę menedżerską do modelu biznesowego ?

• Czym jest kontroling strategiczny i operacyjny ?

• Jakie narzędzia zastosować aby właściwie rozpoznać ryzyka dla działania przedsiębiorstwa/organizacji ?

• Nowe modele biznesowe w obszarze implementacji celów klimatycznych i zrównoważonego rozwoju - studia przypadków

Zagadnienia

1. Strategia a model biznesowy

Współczesne trendy w zarządzaniu. Ogólna charakterystyka idei i pojęcia strategii, procesu zarządzania strategicznego; cele, istota i etapy procesu zarządzania strategicznego, ewolucja myślenia strategicznego, główne szkoły i podejścia zarządzania strategicznego, podstawowe narzędzia analizy strategicznej i zasobów przedsiębiorstwa

2. Modele biznesowe

Model biznesu – podstawowe pojęcia

Ewolucja modeli biznesowych

Business Model Canvas

Struktura modelu biznesowego

Podstawowe metody projektowania modeli biznesu Charakterystyka innowacyjnych modeli biznesu Zrównoważone modelowanie biznesu

Trendy technologiczne a modele biznesu

Przyszłość modeli biznesu

3. Generowanie i ocena opcji strategicznych

macierz SWOT, strategie podstawowe/centralne (corporate): strategie na poziomie jednostek (business), strategie funkcjonalne (functional)

4. Wdrażanie i kontrola strategii

skuteczna realizacja strategii, planowanie zasobów: struktura, przywództwo, zasoby ludzkie, technika, zrównoważona karta wyników, modele biznesowe,

Literatura:

1. Osterwalder A. Pigneur Y. "Tworzenie modeli biznesowych - Podręcznik wizjonera", Helion 2012

2. Pijl P., Lokitz J., Solomon L.K., "Nowoczesne projektowanie modeli biznesowych", Helion 2018

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W efekcie procesu kształcenia student:

- potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia i problemy zarządzania strategicznego,

- zna metody analizy strategicznej, identyfikuje różne typologie strategii, kryteria ich wyboru oraz opisuje narzędzia kontroli i monitoringu,

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji, jej celów działania, zasobów, uwarunkowań, otoczenia, etc.

- ma pogłębioną wiedzę na temat zarządzania strategicznego i szkół oraz typologii strategii,

- zna i rozumie konieczność poznawania koncepcji zarządzania strategicznego jako źródła wiedzy i narzędzia do oddziaływania na rozwój organizacji,

- posługuje się wyspecjalizowaną terminologią, schematami i modelami z zakresu zarządzania strategicznego,

- ma bogatą wiedzę z zakresu budowania i uwarunkowań wdrażania strategii przedsiębiorstwa,

Umiejętności:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi dokonać analizy otoczenia mikro, mezo i makro, wykorzystując różne metody analizy strategicznej,

- posiada umiejętność krytycznego myślenia i oceny stosowanych strategii dla rozwoju przedsiębiorstwa,

- potrafi samodzielnie definiować problemy i szukać ich w zakresie zarządzania strategicznego,

- posiada umiejętność poszukiwania, doboru, selekcji i oceny informacji na potrzeby formułowania i wdrażania strategii organizacji,

- potrafi stosować metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu strategicznym organizacją,

- posiada umiejętność w zakresie wyznaczania celów strategicznych przedsiębiorstwa oraz diagnozowania kluczowych czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa

- posiada umiejętność w zakresie doboru i konstrukcji planów strategicznych oraz strategii przedsiębiorstwa na poziomie całej organizacji, jak i na poziomie funkcjonalnym

- ma świadomość możliwości zarządzania strategicznego jako instrumentu podnoszącego konkurencyjność organizacji,

- potrafi przygotować wystąpienie ustne i pisemne poświęcone zagadnieniom związanym z problematyką zarządzania, w tym potrafi podczas wystąpienia dokonać krytycznej analizy różnych koncepcji i wypracować własne stanowisko.

Kompetencje społeczne

Na zakończenie kursu student:

- rozumie społeczną odpowiedzialność związaną z zarządzaniem strategicznym,

- potrafi dokonać samooceny kompetencji oraz doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego,

- potrafi określać priorytety służące realizacji celów zarządzania strategicznego,

- potrafi współpracować w grupie jak również samodzielnie analizować studia przypadków,

- rozumie ideę uczenia się przez całe życie,

- zgłasza gotowość do uczestniczenia w projektach,

- rozwija umiejętności przywódcze,

- rozwija krytyczne myślenie,

- potrafi słuchać ze zrozumieniem

- potrafi planować i podejmować wyzwania związane z samokształceniem,

Metody i kryteria oceniania:

Obecność w trakcie zajęć oraz ocena efektów pracy grupowej i samodzielnej na studiach przypadków

Punkty za aktywność w trakcie zajęć (30%) oraz punkty za ocenę efektów pracy grupowej (30%) i samodzielnej (40%) na studiach przypadków

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dwórznik, Agnieszka Różycka, Grzegorz Tchorek
Prowadzący grup: Marcin Dwórznik, Grzegorz Tchorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Grupa 1 dr Grzegorz Tchorek

09 października w godzinach 17:00 – 18:30

16 października w godzinach 17:00 – 18:30

23 października w godzinach 17:00 – 18:30

30 października w godzinach 17:00 – 18:30

Grupa 2 dr Grzegorz Tchorek

09 października w godzinach 18:45 – 20:15

16 października w godzinach 18:45 – 20:15

23 października w godzinach 18:45 – 20:15

30 października w godzinach 18:45 – 20:15

Grupa 3 - Dr Marcin Dwórznik

10.12.23 9:45-14:30

17.12.23 9:45-14:30

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)