Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Idee zaangażowania społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-2SZS-1IZS
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Idee zaangażowania społecznego
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty dla kierunku Sztuki społeczne, IKP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z najważniejszymi koncepcjami zaangażowania społecznego – w ujęciu historycznym i w kulturze współczesnej. Dzięki krytycznej refleksji wokół wybranych tekstów i dokumentacji działań, studenci zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające samodzielnie analizować współczesne zjawiska i praktyki społeczne wpisujące się w nurt społecznego aktywizmu i zaangażowania oraz trafnie osadzać je w kontekście

historycznym.

Pełny opis:

Tematem zajęć jest historia idei zaangażowania społecznego w

nowoczesnej kulturze polskiej. Będzie nas interesować, skąd wywodzili się społecznicy

reprezentujący różne środowiska, czym różniło się zaangażowanie społeczne w

miastach i na wsiach i jak zmieniały się jego wizje na przestrzeni kolejnych dekad.

Przyjrzymy się konfliktom i napięciom, które ujawniały się pomiędzy różnymi grupami

działaczy, pomiędzy tym co instytucjonalne, państwowe i odgórne, a tym co oddolne, a

często też wywrotowe wobec porządku państwowego. Tym aktywnościom i instytucjom

przyjrzymy się przez pryzmat wybranych obszarów, stanowiących dla nas swoiste

laboratoria kształtowania postaw odpowiedzialności i zaangażowania w kształtowanie

otoczenia społecznego. Będziemy też spotykać się z aktywistami i aktywistkami, którzy

przybliżą nam współczesne praktyki i strategie zaangażowania społecznego oraz

odwiedzimy miejsca i instytucje ważne dla historii i współczesności tych ruchów.

Wybrane zagadnienia:

1) „Rodowody zaangażowanych”: „inteligencja”, „społecznicy”, „działaczki”, „aktywiści”,

„animatorki”, „wolontariusze”, „społeczeństwo obywatelskie”,

2) Oświata: szkoły eksperymentalne - samorządność dzieci - postępowa pedagogika -

uniwersytety ludowe

3) Popularyzacja wiedzy: czytelnie ludowe – kółka samokształceniowe – biblioteki

objazdowe

4) Samoorganizacja: stowarzyszenia – spółdzielnie – kooperatywy. – NGO’sy –

kolektywy

5) Mieszkanie: osiedla społeczne – squaty

6) Zaangażowanie na wsi: teatry gromadzkie – ochotnicza straż pożarna - koła

gospodyń wiejskich – spółdzielnie rolne – koła młodzieży wiejskiej

7) Organizacja w miejscu pracy: związki zawodowe

8) Zaangażowanie jako sprzeciw: strajki – ruchy protestu – nieposłuszeństwo

obywatelskie – okupacje

9) Środowisko naturalne: ochrona przyrody – krajoznawstwo - ruchy ekologiczne

Literatura:

-. Mencwel Andrzej, Etos lewicy, wyd. dowolne.

- Cywiński Bohdan, Rodowody niepokornych, wyd. dowolne.

- Kiepurska Halina, Inteligencja zawodowa Warszawy 1905-1907, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.

- . Żurawicka Janina, Inteligencja warszawska w końcu XIX wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.

- Radlińska Helena, Istota i zakres służby społecznej, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, Warszawa 1928.

- Abramowski Edward, Zmowa powszechna przeciw rządowi, Ludowe Koło Oświaty, Warszawa 1905.

- Abramowski Edward, Społeczne idee kooperatyzmu, wyd. dowolne.

- Orsetti Maria, Kooperatyzm w dobie wojennej i widoki na przyszłość [pierwodruk w "Ku Przyszłości. Rocznik Spółdzielczy" 1917]

- Dąbrowska Maria, Ręce w uścisku. Rzecz o spółdzielczości, Wydawnictwo Jakuba Mortkowicza, Kraków, Warszawa 1938.

-"Ku nowym formom życia społecznego". Tradycje polskiego kooperatyzmu mieszkaniowego. Wybór tekstów, wybór i oprac. Arkadiusz Peisert, Warszawa 2019

- Próchnik Adam, Zadania kulturalno-oświatowe spółdzielczości mieszkaniowej, „Biuletynie Związku Spółdzielni i Zrzeszeń Pracowniczych RP” 1936, nr 14.

- Tołwiński Stanisław, Bogactwo form spółdzielczego ruchu mieszkaniowego, „Spólnota Pracy” 1936, nr 12.

-. „Życie W.S.M. Biuletyn informacyjny Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”, wybrane numery.

- Matysek-Imielińska Magdalena, Miasto w działaniu : Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa - dobro wspólne w epoce nowoczesnej, Bęc Zmiana, Warszawa 2018.

- Krzysztof Czyżewski, Cóż po inteligencji w czasie marnym?, „Krasnogruda” 1995, nr 4.

-Uniwersytet zaangażowany. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.

-Zofia Łapniewska, "Etyka troski a gospodarka przyszłości", Praktyka teoretyczna 2017, nr 2

- Karol Modzelewski, Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca [Warszawa 2013]

- Jan Gwalbert Pawlikowski, "Kultura a natura" w: tegoż, "Kultura a natura i inne manifesty ekologiczne", Łódź 2010 (pierwodruk: 1913)

- "O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce" (red. Przemysław Czapliński, Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński, Warszawa 2019)

Efekty uczenia się:

Po zajęciach student/ka:

- zna i rozumie swoistość nauk o kulturze, subdyscypliny tych nauk i ich związki z

praktykami artystycznymi i naukami społecznymi

- zna i rozumie w stopniu ogólnym współczesne trendy rozwojowe w dziedzinie polityki,

społeczeństwa i kultury; w stopniu pogłębionym wpływ mediów i środków transmisji

kultury na kształt procesu kulturowego w kontekście kultury współczesnej;

- zna i rozumie różnorodne praktyki partycypacyjne, zróżnicowane pod względem

miejsca i czasu realizacji, uczestników oraz metod;

- zna i rozumie najważniejsze problemy współczesnej humanistyki i kultury najnowszej;

- zna i rozumie zasady zarządzania własnością intelektualną

- zna i rozumie konieczność dbałości o więzi społeczne i społeczności lokalne

- potrafi interpretować współczesne i nowe zjawiska życia społecznego za pomocą

narzędzi antropologicznych;

- potrafi stosować narzędzia popularyzacji zdobytej wiedzy;

- potrafi wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk

humanistycznych i praktyk kulturowych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi

metodami dane; dostosować istniejące lub stworzyć nowe narzędzia badawcze i

metody działania dla własnych celów;

- potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę by formułować i testować hipotezy z zakresu

działania w kulturze

- potrafi zabierać głos w dyskusji wobec różnorodnych odbiorców, mówiąc zrozumiale i

poprawnie; samodzielnie poprowadzić dyskusję publiczną,

- potrafi ciągle dokształcać się i rozwijać intelektualnie oraz zawodowo; ukierunkowywać

innych w tym zakresie.

- jest gotów/gotowa do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności;

- jest gotów/gotowa do przyjęcia postawy szacunku i ciekawości wobec różnorodnych

zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania

zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów;

- jest gotów/gotowa do dostrzegania wagi działania w kulturze dla życia społecznego i

dostrzegania konieczność jej rozwoju;

- jest gotów/gotowa do zaangażowania w dialog społeczny i międzykulturowy ze

zrozumieniem i empatią; upowszechniania postawy tolerancji wobec kulturowej

odmienności;

- jest gotów/gotowa do uczestnictwa w debacie publicznej; dążenia do upowszechniania

i otwartości zasobów wiedzy i umiejętności;

- jest gotów/gotowa do wykazywania troski o dziedzictwo kulturowe i świadomości jego

znaczenia dla życia społecznego; aktywnego działania na rzecz jego zachowania.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest aktywna obecność na zajęciach i praca semestralna poświęcona wybranemu zagadnieniu z obszaru zaangażowania społecznego.

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Osoby mające od trzech do pięciu nieobecności powinny je zaliczyć na dyżurze (rozmowa o lekturach z zajęć). Osoby mające więcej niż pięć nieobecności w semestrze nie będą dopuszczane do zaliczenia zajęć (wyjątkiem są osoby posiadające zwiększony limit nieobecności potwierdzony decyzją KJD).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24"

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Dworakowska, Weronika Parfianowicz
Prowadzący grup: Weronika Parfianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rakoczy
Prowadzący grup: Marta Rakoczy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)