Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki kształtujące kompetencje dydaktyczne (II etap edukacyjny, język angielski)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-6SPKKDIIEEANG
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki kształtujące kompetencje dydaktyczne (II etap edukacyjny, język angielski)
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru VI w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem praktyki pedagogicznej jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela w klasach 4-8 szkoły podstawowej w zakresie nauczania języka angielskiego i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania języka angielskiego w tym wczesnego nauczania języka angielskiego) z rzeczywistością pedagogiczną w działalności praktycznej.

Student jest zobowiązany do odbycia 60. godzin praktyk w szkole podstawowej w klasach 4-8 (40 godzin obserwacji i 20 godzin lekcji przeprowadzonych przez studenta).

Pełny opis:

Student jest zobowiązany do odbycia 60. godzin praktyk w szkole podstawowej w klasach 4-8 (40 godzin obserwacji i 20 godzin lekcji przeprowadzonych przez studenta).

Celem praktyk jest:

1. Zapoznanie się ze specyfiką pracy nauczyciela w klasach 4-8 szkoły podstawowej, w zakresie pedagogicznym oraz metodycznym w zakresie nauczania języka angielskiego.

2. Nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć.

3. Nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez opiekunów praktyk i studentów podczas zajęć z metodyki nauczania języka angielskiego.

4. Nabycie umiejętności analizowania własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz jej efektów, a także pracy uczniów.

5. Zapoznanie się z zachowaniami oraz funkcjonowaniem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym dzieci w wieku 9 -14 lat.

6. Nabycie umiejętności diagnozowania pedagogicznego, planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej uwzględniającej różnice indywidualne uczniów.

7. Uświadomienie sobie problemów pojawiających się w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży: biopsychicznych, społecznych, ekonomicznych

8. Zapoznanie się z zakresem obowiązków nauczyciela w szkole podstawowej: wychowawczych, dydaktycznych, organizacyjnych

9. Obserwacja a następnie samodzielne prowadzenie lekcji języka angielskiego z dziećmi w szkole podstawowej, w klasach 4-8

10. Analiza lekcji pod kątem zagadnień leksykalnych, gramatycznych i fonetycznych osadzonych w metodyce nauczania języka angielskiego oraz podstaw języka angielskiego

11. Analiza stylów nauczania, systemu motywowania uczniów podczas lekcji języka angielskiego

12. Planowanie sekwencji lekcji języka angielskiego w edukacji językowej, w klasach 4-8

13. Zastosowanie metod aktywizujących uczniów.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

S_W01: w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, teorie, instytucje, procesy, zjawiska z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: pedagogika, psychologia właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych, zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych w przedszkolu na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym

S_W03: metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach oświatowych i związanych z nauczaniem języków obcych

S_W04: w znacznym stopniu proces rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym, społecznym i kulturowym oraz różne uwarunkowania tego procesu

S_W06: w sposób uporządkowany różne środowiska wychowawcze i edukacyjne, ich specyfikę i procesy w nich zachodzące

S_W07: w zaawansowanym stopniu strukturę i funkcje systemu edukacji, cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

S_W08: różnorodnych uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

S_W09: metodykę wykonywania typowych zadań, normy, procedury stosowane w różnych obszarach działalności pedagogicznej

S_W10: w znacznym stopniu odbiorców (podmioty) edukacji, oraz metody diagnozowania ich potrzeb i oceny jakości usług edukacyjnych

S_W11: w podstawowym stopniu prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania instytucji związanych z nauczaniem języków obcych

S_W19: podstawę programową dotyczącą treści nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz na I i II etapie edukacyjnym i typowe trudności uczniów związane z ich opanowaniem

S_U02: samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach przedszkolnych, szkolnych i innych instytucji nauczających języków obcych

S_U03: diagnozować potrzeby, możliwości i zdolności każdego ucznia oraz projektować i realizować zindywidualizowane programy kształcenia

S_U05: obserwować i oceniać przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania

S_U06: wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania, interpretowania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

S_U07: posługiwać się podstawowymi teoriami w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności nauczycielskiej

S_U08: posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzegać i analizować dylematy etyczne; przewidywać skutki konkretnych działań wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych

S_U10: pracować z dziećmi pochodzącymi ze środowisk odmiennych kulturowo i posiadającymi ograniczoną znajomość języka polskiego

S_U12: porozumiewać się w języku polskim i obcym, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze wszystkimi uczestnikami procesu dydaktycznego oraz ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku obcym

S_U19: wykorzystując podstawowe umiejętności organizacyjne planować i realizować zadania związane z nauczaniem języków obcych

S_U20: pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem profesjonalnych działań edukacyjnych

S_U23: animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie i odpowiedzialnego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych

S_U24: zachowywać się dojrzale, odpowiedzialnie i profesjonalnie oraz panować nad swoimi emocjami

S_K04: prowadzić komunikację interpersonalną i interkulturową z zastosowaniem mediacji z uczestnikami procesu dydaktycznego w kontekście lokalnym i globalnym

S_K05: współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

S_K06: odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

S_K07: prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

S_K09: podejmowania działań psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym będąc przekonanym o ich sensie, wartości i potrzebie; jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych

S_K10: dostrzegania wagi zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodu nauczyciela

Metody i kryteria oceniania:

Praktyki kształtujące kompetencje dydaktyczne na III roku studiów obejmują 60 godzin lekcyjnych w klasach 4-8, w tym:

- obserwacje 40 godzin

- zajęcia praktyczne przeprowadzone przez studenta 20 godzin

Kryteria oceny przedmiotu:

Student jest zobligowany do przedstawienia pełnej dokumentacji odbytych praktyk. Aby uzyskać ocenę, student przedkłada:

- dziennik praktyk opisem wszystkich 60 godzin lekcji (w tym lekcji obserwowanych i przeprowadzonych w szkole)

- pełnej i kompletnej dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyk w szkole

- opinia mentora (Karta oceny praktykanta)

- portfolio: 5 szczegółowych konspektów lekcji (wybranych z lekcji przeprowadzonych przez studenta) wraz z materiałami dydaktycznymi oraz komentarzami dotyczącymi przebiegu lekcji.

OCENA:

5 (bdb)

- starannie wypełniony dziennik praktyk z opisem obserwowanych lekcji zgodnie z podanym wzorem

- bardzo dobra opinia nauczyciela mentora wpisana do dziennika praktyk oraz na karcie oceny nauczyciela mentora

- rzetelnie opracowane konspekty lekcji złożone w Portfolio wraz z materiałami wizualnymi/ innymi pomocami dydaktycznymi przygotowanymi i wykonanymi przez studenta, potwierdzające bardzo dobrą znajomość metodyki nauczania języka angielskiego i umiejętność jej zastosowania w praktyce

- złożenie wszystkich dokumentów potwierdzających odbycie praktyk (z pieczęciami szkoły i podpisami dyrektora oraz nauczyciela mentora) w pierwszym terminie (z wyjątkiem studentów wyjeżdżających na wymianę Erasmus+ lub szczególnych wypadków losowych, np. pobyt w szpitalu)

4 (db)

- drobne uchybienia w dzienniku praktyk, niepełny opis niektórych obserwowanych lekcji

- dobra opinia nauczyciela mentora wpisana do dziennika praktyk oraz na karcie oceny nauczyciela mentora (zdecydowana większość ocen B)

- drobne uchybienia formalne w konspektach lekcji złożonych w Portfolio, materiały wizualne/ inne pomoce dydaktyczne przygotowane przez studenta, potwierdzające dobrą znajomość metodyki nauczania języka angielskiego i umiejętność jej zastosowania w praktyce

-złożenie wszystkich dokumentów potwierdzających odbycie praktyk (z pieczęciami szkoły i podpisami dyrektora oraz nauczyciela mentora) w pierwszym terminie (z wyjątkiem studentów wyjeżdżających na wymianę Erasmus+ lub szczególnych wypadków losowych, np. pobyt w szpitalu)

3 (dst)

- niestarannie wypełniony dziennik praktyk, brak opisów lekcji, dużo skreśleń, chaotyczne i niezrozumiałe zapisy, brak pieczęci szkoły i podpisu dyrektora lub mentora

- dostateczna opinia nauczyciela mentora wpisana do dziennika praktyk oraz na karcie oceny nauczyciela mentora (większość ocen C)

- uchybienia formalne w konspektach lekcji złożonych w Portfolio, niestaranne, nieodpowiednie materiały wizualne (np. zbyt małe, niewyraźne zdjęcia, ‘flashcards' / brak pomocy dydaktycznych). Przedstawione materiały świadczą o słabej znajomości metodyki nauczania języka angielskiego i braku umiejętność jej zastosowania w praktyce

- złożenie pełnej dokumentacji w terminie poprawkowym lub po terminie ustalonym w regulaminie praktyk bez żadnego formalnego powodu

Brak zaliczenia - jeśli opisane powyżej kryteria nie są spełnione.

Praktyki zawodowe:

Sylabus stworzony na podstawie sylabusa obowiązującego w latach 2017-2020 opracowanego przez mgr Annę Walewską i mgr Barbarę Górską.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyki pedagogiczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Fituła
Prowadzący grup: Joanna Fituła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyki pedagogiczne - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem praktyki pedagogicznej jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela w klasach 4-8 szkoły podstawowej w zakresie nauczania języka angielskiego i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania języka angielskiego w tym wczesnego nauczania języka angielskiego) z rzeczywistością pedagogiczną w działalności praktycznej.

Student jest zobowiązany do odbycia 60. godzin praktyk w szkole podstawowej w klasach 4-8 (40 godzin obserwacji i 20 godzin lekcji przeprowadzonych przez studenta).

Uwagi:

Zasady odbywania i realizacji praktyk określa Uchwała nr 22 Rady Dydaktycznej dla kierunku nauczanie języków obcych, zgodnie z którą, pkt 4: "Praktyki realizowane są w szkołach podstawowych w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)