Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aplikacje WWW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-716WWW
Kod Erasmus / ISCED: 11.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Aplikacje WWW
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne dla II-III roku bioinformatyki (dla programu studiów od roku 2021/22)
Przedmioty obieralne dla III roku bioinformatyki (dla starego programu studiów)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Bazy danych i usługi sieciowe 1000-715BDU
Programowanie i projektowanie obiektowe 1000-713PPO

Skrócony opis:

Techniki i narzędzia programistyczne w budowie aplikacji i serwisów WWW.

Pełny opis:

Języki HTML i CSS.

Szkielety stron internetowych - framework Bootstrap.

Protokoły HTTP.

Django jako przykład frameworku do tworzenia aplikacji internetowych (mapowanie obiektowo-relacyjne, routing, widoki, transakcyjność, sesje).

Javascript, programowanie w paradygmacie funkcyjnym i obiektowym, asynchroniczność.

Bezpieczeństwo i wydajność aplikacji internetowych.

Programowanie reaktywne na przykładzie frameworku Shiny.

Literatura:

1. Specyfikacje HTML http://www.w3.org/TR/html5/

2. Tutorial HTML https://www.w3schools.com/html/

3. Specyfikacje CSS https://www.w3.org/Style/CSS/specs.en.html

4. Tutorial CSS https://www.w3schools.com/css/

5. Specyfikacje HTTP http://www.w3.org/Protocols/Specs.html

6. Specyfikacja ECMAScript http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm

7. Tutorial JavaScript https://www.w3schools.com/js/default.asp

8. Dokumentacja Django https://docs.djangoproject.com/

9. Dokumentacja frameworku Shiny https://shiny.rstudio.com/

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Ma wiedzę na temat zarządzania informacją, w tym dotyczącą systemów baz danych, modelowania danych, składowania i wyszukiwania informacji (K_W08).

2. Ma wiedzę na temat inżynierii oprogramowania, w tym projektowania, wykorzystania API, narzędzi i środowisk wytwarzania oprogramowania, cyklu życia projektu informatycznego, specyfikacji oprogramowania, walidacji i weryfikacji, utrzymywania oprogramowania (K_W10).

3. Ma wiedzę na temat technologii sieciowych, w tym podstawowych protokołów komunikacyjnych, bezpieczeństwa i budowy aplikacji sieciowych (K_W11).

Umiejętności:

1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie (K_U02).

2. Potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w wybranym środowisku programistycznym (K_U05).

3. Potrafi dbać o bezpieczeństwo danych, w tym o ich bezpieczne przesyłanie; posługuje się narzędziami kompresji i szyfrowania danych (K_U14).

4. Ma umiejętność tworzenia prostych, bezpiecznych aplikacji internetowych z wykorzystaniem baz danych (K_U15).

5. Potrafi zaprojektować wygodny interfejs użytkownika ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji internetowych (K_U16).

6. Ma umiejętność budowy prostych systemów bazodanowych wykorzystujących przynajmniej jeden z najbardziej popularnych systemów zarządzania bazą danych (K_U18).

7. Potrafi formułować zapytania do bazy danych w wybranym języku zapytań (K_U19).

8. Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi (K_U23).

9. Tworzy, ocenia i realizuje plan testowania (K_U25).

10. Jest przygotowany do efektywnego uczestniczenia w inspekcji oprogramowania (K_U26).

11. Ma umiejętność posługiwania się przynajmniej jednym z najbardziej popularnych systemów zarządzania wersjami (K_U27).

Kompetencje:

1. Rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter (K_K02).

2. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych (K_K04).

3. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów (K_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin 50 punktów

4 zadania laboratoryjne 40 punktów

10 małych zadań laboratoryjnych 10 punktów

Oddanie zadań laboratoryjnych jest wymagane do przystąpienia do egzaminy w pierwsszym terminie. Oddanie zadań jest wymagane do przystąpienia do egzaminu w drugim terminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poszewiecka
Prowadzący grup: Barbara Poszewiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poszewiecka
Prowadzący grup: Barbara Poszewiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)