Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityki publiczne w Polsce i na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MON-PPPS-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityki publiczne w Polsce i na świecie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):


Celem konwersatorium jest zasadnicze zrozumienie i opanowanie przez studentów podstawowej wiedzy w zakresie tworzenia, planowania i implementacji polityki publicznej w Polsce i w innych wybranych krajach świata.
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia posłużą omówieniu głównych podmiotów, instrumentów, metod oraz ogólniejszych modeli kształtowania i implementacji polityk publicznych w wymiarze sektorowym i horyzontalnym. Szersze ujęcie porównawczo-międzynarodowe uwzględni tak polskie, jak i zagraniczne doświadczenia. Przedmiotem zajęć będzie tworzenie lokalnych, regionalnych, krajowych, unijnych i globalnych polityk publicznych.

Pełny opis:

Wykaz szczegółowych zagadnień

1. Pojęcie i istota polityki publicznej. Kategorie pokrewne: władza (power, government), polityka (politics oraz policy), administracja publiczna, zarządzanie publiczne, rządzenie publiczne (public governance). Ewolucja sposobów uprawiania polityk publicznych. Pytania wyjściowe: dlaczego, co i kto robi, jak i z jakim skutkiem działa na rzecz rozwiązywania problemów publicznych?

2. Proces tworzenia polityki publicznej w perspektywie teoretycznej i badań naukowych. Wkład nauk o polityce i administracji oraz innych dyscyplin społecznych. Główne paradygmaty teoretyczne, nurty i ujęcia badawcze. Rola wiedzy, analiz eksperckich i ewaluacyjnych w kształtowaniu polityk publicznych.

3. Cykl tworzenia i realizacji polityki publicznych: a) diagnoza i konceptualizowanie problemów, ustanawianie agendy; b) formułowanie polityki, projektowanie narzędzi, dobór procedur; c) podejmowanie decyzji, wybór określonych rozwiązań; d) implementacja polityki, wdrażanie podjętych decyzji; e) monitorowanie i ocena danej polityki według przyjętych kryteriów.

4. Specyfika kreowania i uprawiania polityki publicznej na czterech głównych poziomach: a) lokalnym i samorządowym (gminnym, miejskim, regionalnym); b) krajowym (państwo narodowe, władza centralna); c) europejskim (Unia Europejska i wielopoziomowe rządzenie); d) globalnym (global governance, global public policy).

5. Tworzenie polityki publicznej w praktyce. Uwarunkowania historyczno-kulturowe i ustrojowe. Charakterystyka i specyfika najważniejszych modeli tworzenia polityki publicznej na wybranych przykładach. Współczesne tendencje rozwojowe: urynkowienie procesu politycznego, decentralizacja, uspołecznienie itp.

6. Dyskusja wokół studenckich prezentacji ustnych i esejów, pokazujących tworzenie horyzontalnych lub sektorowych polityk publicznych w wybranych obszarach i krajach (związanych np. z polityką migracyjną, rodzinną, edukacyjną, zdrowotną, naukową, ekologiczną, energetyczno-klimatyczną, innowacyjną, transportową, rolną, makroekonomiczną, miejską, europejską).

Literatura:

- Anioł W., Fabryka, arena, sieć. Trzy paradygmaty w badaniach nad polityką publiczną, w: Szatur-Jaworska B. (red.), Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Wyd. UW, 2018.

dostęp: https://www.researchgate.net/publication/333099732

- Anioł W., Wielonurtowy i wielodyscyplinarny charakter nauk o polityce publicznej, w: Szatur-Jaworska B. (red.), Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Wyd. UW, 2018.

dostęp: https://www.researchgate.net/publication/333093854

- Anioł W. et al., Nowa opiekuńczość? Zmieniająca się tożsamość polityki społecznej, WN UMK, 2015 (rozdział II pt. Państwo pod rękę z rynkiem i obywatelami. Welfare mix po skandynawsku, s. 69-105).

dostęp: https://www.researchgate.net/publication/349064918

- Osiński J. (red.), Polityka publiczna we współczesnym państwie, OW SGH, 2014.

- Rydlewski G. (red.), Decydowanie publiczne. Polska na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej, Elipsa, 2011.

- Zawicki M. (red.), Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej, PWE, 2014.

- Zybała A., Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa, Difin, 2013.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu studenci:

- znają i rozumieją podstawowe uwarunkowania, podmioty, instrumenty i metody tworzenia polityki publicznej w Polsce i w innych wybranych krajach świata;

- rozróżniają główne fazy w procesie i cyklu powstawania i realizacji konkretnych polityk publicznych;

- umieją scharakteryzować specyfikę kształtowania i implementacji polityki publicznej na czterech zasadniczych poziomach: lokalnym i regionalnym, krajowym, europejskim (unijnym) oraz globalnym;

- znają i rozumieją różnice i podobieństwa między odmiennymi modelami tworzenia polityki publicznej w rozmaitych państwach i regionach świata.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia na ocenę będzie obecność na zajęciach (możliwe są tylko dwie nieobecności w semestrze), uczestnictwo w dyskusjach oraz przygotowanie indywidualnych pojektów, pokazujących proces tworzenia polityki publicznej w wybranej i uzgodnionej z prowadzącym zajęcia dziedzinie (prezentacja ustna i tekst pisany o obj. ok. 10 tys. znaków).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Anioł
Prowadzący grup: Włodzimierz Anioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia posłużą omówieniu głównych podmiotów, instrumentów, metod oraz ogólniejszych modeli kształtowania i implementacji polityk publicznych w wymiarze sektorowym i horyzontalnym. Szersze ujęcie porównawczo-międzynarodowe uwzględni tak polskie, jak i zagraniczne doświadczenia. Przedmiotem zajęć będzie tworzenie lokalnych, regionalnych, krajowych, unijnych i globalnych polityk publicznych.

Pełny opis:

Wykaz szczegółowych zagadnień

1. Pojęcie i istota polityki publicznej. Kategorie pokrewne: władza (power, government), polityka (politics oraz policy), administracja publiczna, zarządzanie publiczne, rządzenie publiczne (public governance). Ewolucja sposobów uprawiania polityk publicznych. Pytania wyjściowe: dlaczego, co i kto robi, jak i z jakim skutkiem działa na rzecz rozwiązywania problemów publicznych?

2. Proces tworzenia polityki publicznej w perspektywie teoretycznej i badań naukowych. Wkład nauk o polityce i administracji oraz innych dyscyplin społecznych. Główne paradygmaty teoretyczne, nurty i ujęcia badawcze. Rola wiedzy, analiz eksperckich i ewaluacyjnych w kształtowaniu polityk publicznych.

3. Cykl tworzenia i realizacji polityki publicznych: a) diagnoza i konceptualizowanie problemów, ustanawianie agendy; b) formułowanie polityki, projektowanie narzędzi, dobór procedur; c) podejmowanie decyzji, wybór określonych rozwiązań; d) implementacja polityki, wdrażanie podjętych decyzji; e) monitorowanie i ocena danej polityki według przyjętych kryteriów.

4. Specyfika kreowania i uprawiania polityki publicznej na czterech głównych poziomach: a) lokalnym i samorządowym (gminnym, miejskim, regionalnym); b) krajowym (państwo narodowe, władza centralna); c) europejskim (Unia Europejska i wielopoziomowe rządzenie); d) globalnym (global governance, global public policy).

5. Tworzenie polityki publicznej w praktyce. Uwarunkowania historyczno-kulturowe i ustrojowe. Charakterystyka i specyfika najważniejszych modeli tworzenia polityki publicznej na wybranych przykładach. Współczesne tendencje rozwojowe: urynkowienie procesu politycznego, decentralizacja, uspołecznienie itp.

6. Dyskusja wokół studenckich prezentacji ustnych i esejów, pokazujących tworzenie horyzontalnych lub sektorowych polityk publicznych w wybranych obszarach i krajach (związanych np. z polityką migracyjną, rodzinną, edukacyjną, zdrowotną, naukową, ekologiczną, energetyczno-klimatyczną, innowacyjną, transportową, rolną, makroekonomiczną, miejską, europejską).

Literatura:

- Anioł W., Fabryka, arena, sieć. Trzy paradygmaty w badaniach nad polityką publiczną, w: Szatur-Jaworska B. (red.), Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Wyd. UW, 2018.

dostęp: https://www.researchgate.net/publication/333099732

- Anioł W., Wielonurtowy i wielodyscyplinarny charakter nauk o polityce publicznej, w: Szatur-Jaworska B. (red.), Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Wyd. UW, 2018.

dostęp: https://www.researchgate.net/publication/333093854

- Anioł W. et al., Nowa opiekuńczość? Zmieniająca się tożsamość polityki społecznej, WN UMK, 2015 (rozdział II pt. Państwo pod rękę z rynkiem i obywatelami. Welfare mix po skandynawsku, s. 69-105).

dostęp: https://www.researchgate.net/publication/349064918

- Osiński J. (red.), Polityka publiczna we współczesnym państwie, OW SGH, 2014.

- Rydlewski G. (red.), Decydowanie publiczne. Polska na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej, Elipsa, 2011.

- Zawicki M. (red.), Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej, PWE, 2014.

- Zybała A., Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa, Difin, 2013.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)