Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PRL - historia zwykłych ludzi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MON-PRL-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PRL - historia zwykłych ludzi
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma zadanie wprowadzić słuchaczy w zagadnienia historii Polski po 1945 r. z punktu widzenia „zwykłych ludzi” i problemów życia codziennego.

Pełny opis:

Zagadnienia, które będą poruszane w trakcie wykładu to:

1. Problemy mieszkaniowe (ze szczególnych uwzględnieniem strategii „zdobywania” mieszkania)

2. Zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży

3. Zorganizowany wypoczynek rodzin (Fundusz Wczasów Pracowniczych, wczasy zakładowe

4. Problemy aprowizacyjne (ograniczanie popytu, metody zwiększania podaży, karanie za nadużycia w branży mięsnej (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. afery mięsnej 1964/1965)

5. Kobiety w PRL

6. Książka w PRL

7. patologie społeczne

8. ruchy migracyjne wewnętrzne i zewnętrzna

9. starość i emeryci

10. plotki, dowcipy, skargi i listy

11. Służba wojskowa

12. Ekologia i plany przekształcania przyrody

13. Ludzie i zwierzęta (stosunek do zwierząt)

14. czy PRL była państwem totalitarnym?

Literatura:

Literatura:

D. Jarosz, Mieszkanie się należy… Studium z peerelowskich praktyk społecznych, Warszawa 2010;

Idem, „Masy pracujące przede wszystkim”. Organizacja wypoczynku w Polsce 1945-1956, Warszawa-Kielce 2003;

Wypoczynek zorganizowany dzieci i młodzieży w Polsce w XX wieku. Studia pod redakcją D. Jarosza, Wrocław 2012;

D. Jarosz, M. Pasztor, Afera mięsna: fakty i konteksty, Toruń 2004;

D. Jarosz, Zanieczyszczenie wód i powietrza w Polsce w latach 1945–1970 jako problem władzy i społeczeństwa, Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały XV/2017; idem, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce, IH PAN: Warszawa 2017; Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym), t. I, Metodologia, demografia, instytucje opieki, pod red. A. Jasińskiej-Janiak, K. Sierakowskiej, A. Szwarca, Warszawa 2016; Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym), t. II. Aspekty społeczno-kulturowe, pod red. A. Janiak-Jasińskiej, K. Sierakowskiej, A., Warszawa 2016; D. Jarosz, Dariusz Jarosz, Służba wojskowa w PRL jako problem badawczy historii społecznej, [w:] W garnizonie i na kwaterze... Wojskowi i cywile. Społeczne i gospodarcze relacje na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. Robert Klementowski, Marek Zawadka, Wocław 2017; D. Stola, Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989, Warszawa 2010; K. Kosiński, Historia pijaństwa w czasach PRL, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Zapoznanie z wybranymi aspektami codzienności w PRL, stworzenie podstaw do zrozumienia ówczesnych przemian społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywność, egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Jarosz
Prowadzący grup: Dariusz Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Jarosz
Prowadzący grup: Dariusz Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)