Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki wyznaniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MON-STWY-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Stosunki wyznaniowe
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przedmiot obejmuje analizę związków zachodzących między religią i polityką, państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi. Zostaną przedstawione historyczne uwarunkowania modeli tych relacji w odniesieniu do dominujących kościołów i związków wyznaniowych, jak również zajmujących pozycję mniej znaczącą w poszczególnych państwach. Analizowane będą aspekty prawne, historyczne jak również kulturowe. Podjęty zostanie problem religii i jej powiązań z polityką etniczną, a także wynikające z tego kwestie porozumień, wojen i konfliktów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na problem mniejszości religijnych, politykę etniczną państwa polskiego, porozumienia zawarte z kościołami i związkami wyznaniowymi działającymi na jego terenie.Celem zajęć będzie także przedstawienie kulturowych, społecznych i politycznych aspektów dotyczących religii różnych kultur i cywilizacji.

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje analizę związków zachodzących między religią i polityką, państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi. Zostaną przedstawione historyczne uwarunkowania modeli tych relacji w odniesieniu do dominujących kościołów i związków wyznaniowych, jak również zajmujących pozycję mniej znaczącą w poszczególnych państwach. Analizowane będą aspekty prawne, historyczne jak również kulturowe. Podjęty zostanie problem religii i jej powiązań z polityką etniczną, a także wynikające z tego kwestie porozumień, wojen i konfliktów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na problem mniejszości religijnych, politykę etniczną państwa polskiego, porozumienia zawarte z kościołami i związkami wyznaniowymi działającymi na jego terenie.Celem zajęć będzie także przedstawienie kulturowych, społecznych i politycznych aspektów dotyczących religii różnych kultur i cywilizacji.

Pełny opis:

Główne zagadnienia przedmiotu:

1.Typologia relacji państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi.

2. Dualistyczna koncepcja relacji religia – polityka.

3. Charakterystyka współczesnego państwa wyznaniowego.

4. Model państwa świeckiego. Zasady rozdziału państwa i Kościoła.

5. Między narodowością i religią. Izrael.

6. Religia w budowaniu tożsamości i państwowości. Republika Indii.

7. Polityka etniczna i wyznaniowa wybranych państw muzułmańskich.

8. Status kościołów i związków wyznaniowych w wybranych państwach europejskich. ( Niemcy, Wielka Brytania, kraje skandynawskie)

9. Struktura wyznaniowa społeczeństwa polskiego.

10. Status prawny Kościoła rzymskokatolickiego w państwie polskim.

11.Od tolerancji religijnej do wolności wyznania. Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania w prawie polskim i prawie międzynarodowym.

Literatura:

1.Religia i polityka. Zarys problematyki, pod redakcją P. Burgońskiego, M. Gierycza, Warszawa 2014.

2.Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej, red. G. Robbers, tłum. J. Łopatowska-Rynkowska, M. Rynkowski, Wrocław 2007.

3.K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej. Studium porównawcze, Lublin 2007.

4.M. Marczewska-Rytko, Religia i polityka w globalizującym się świecie, Lublin 2010.

5.Z. Zdybicka, Człowiek i religia, Lublin 2006.

6.W. Górski, Konkordat polski 1993, Warszawa 1998.

7.M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1993.

8.R. Michalak, Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych w latach 1945-1989, Zielona Góra 2014.

9.Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie. Tom 2: Afryka i Azja, red. A. Szabaciuk, D. Wybranowski, R. Zenderowski, Lublin 2016.

10.Tożsamość kulturowa a migracje – szkice politologiczne w zakresie bezpieczeństwa kulturowego, red. E. J. Jaremczuk, Poznań 2018.

Efekty uczenia się:

Efektem nauczania ma być wiedza studenta na temat relacji wywiązujących się między kościołami i związkami wyznaniowymi a państwem oraz umiejętność ich rozpoznawania i nazywania w odniesieniu do konkretnych państw. Student powinien mieć wiedzę na temat skutków funkcjonowania określonych modeli relacji państwo – kościół i związków wyznaniowych w życiu publicznym i prywatnym obywateli oraz konsekwencji społecznych ich funkcjonowania.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu:aktywność na zajęciach, praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kossewska
Prowadzący grup: Elżbieta Kossewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje analizę związków zachodzących między religią i polityką, państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi. Zostaną przedstawione historyczne uwarunkowania modeli tych relacji w odniesieniu do dominujących kościołów i związków wyznaniowych, jak również zajmujących pozycję mniej znaczącą w poszczególnych państwach. Analizowane będą aspekty prawne, historyczne jak również kulturowe. Podjęty zostanie problem religii i jej powiązań z polityką etniczną, a także wynikające z tego kwestie porozumień, wojen i konfliktów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na problem mniejszości religijnych, politykę etniczną państwa polskiego, porozumienia zawarte z kościołami i związkami wyznaniowymi działającymi na jego terenie.Celem zajęć będzie także przedstawienie kulturowych, społecznych i politycznych aspektów dotyczących religii różnych kultur i cywilizacji.

Pełny opis:

Główne zagadnienia przedmiotu:

1.Typologia relacji państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi.

2. Dualistyczna koncepcja relacji religia – polityka.

3. Charakterystyka współczesnego państwa wyznaniowego.

4. Model państwa świeckiego. Zasady rozdziału państwa i Kościoła.

5. Między narodowością i religią. Izrael.

6. Religia w budowaniu tożsamości i państwowości. Republika Indii.

7. Polityka etniczna i wyznaniowa wybranych państw muzułmańskich.

8. Status kościołów i związków wyznaniowych w wybranych państwach europejskich. ( Niemcy, Wielka Brytania, kraje skandynawskie)

9. Struktura wyznaniowa społeczeństwa polskiego.

10. Status prawny Kościoła rzymskokatolickiego w państwie polskim.

11.Od tolerancji religijnej do wolności wyznania. Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania w prawie polskim i prawie międzynarodowym.

Literatura:

1.Religia i polityka. Zarys problematyki, pod redakcją P. Burgońskiego, M. Gierycza, Warszawa 2014.

2.Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej, red. G. Robbers, tłum. J. Łopatowska-Rynkowska, M. Rynkowski, Wrocław 2007.

3.K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej. Studium porównawcze, Lublin 2007.

4.M. Marczewska-Rytko, Religia i polityka w globalizującym się świecie, Lublin 2010.

5.Z. Zdybicka, Człowiek i religia, Lublin 2006.

6.W. Górski, Konkordat polski 1993, Warszawa 1998.

7.M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1993.

8.R. Michalak, Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych w latach 1945-1989, Zielona Góra 2014.

9.Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie. Tom 2: Afryka i Azja, red. A. Szabaciuk, D. Wybranowski, R. Zenderowski, Lublin 2016.

10.Tożsamość kulturowa a migracje – szkice politologiczne w zakresie bezpieczeństwa kulturowego, red. E. J. Jaremczuk, Poznań 2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kossewska
Prowadzący grup: Elżbieta Kossewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje analizę związków zachodzących między religią i polityką, państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi. Zostaną przedstawione historyczne uwarunkowania modeli tych relacji w odniesieniu do dominujących kościołów i związków wyznaniowych, jak również zajmujących pozycję mniej znaczącą w poszczególnych państwach. Analizowane będą aspekty prawne, historyczne jak również kulturowe. Podjęty zostanie problem religii i jej powiązań z polityką etniczną, a także wynikające z tego kwestie porozumień, wojen i konfliktów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na problem mniejszości religijnych, politykę etniczną państwa polskiego, porozumienia zawarte z kościołami i związkami wyznaniowymi działającymi na jego terenie.Celem zajęć będzie także przedstawienie kulturowych, społecznych i politycznych aspektów dotyczących religii różnych kultur i cywilizacji.

Pełny opis:

Główne zagadnienia przedmiotu:

1.Typologia relacji państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi.

2. Dualistyczna koncepcja relacji religia – polityka.

3. Charakterystyka współczesnego państwa wyznaniowego.

4. Model państwa świeckiego. Zasady rozdziału państwa i Kościoła.

5. Między narodowością i religią. Izrael.

6. Religia w budowaniu tożsamości i państwowości. Republika Indii.

7. Polityka etniczna i wyznaniowa wybranych państw muzułmańskich.

8. Status kościołów i związków wyznaniowych w wybranych państwach europejskich. ( Niemcy, Wielka Brytania, kraje skandynawskie)

9. Struktura wyznaniowa społeczeństwa polskiego.

10. Status prawny Kościoła rzymskokatolickiego w państwie polskim.

11.Od tolerancji religijnej do wolności wyznania. Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania w prawie polskim i prawie międzynarodowym.

Literatura:

1.Religia i polityka. Zarys problematyki, pod redakcją P. Burgońskiego, M. Gierycza, Warszawa 2014.

2.Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej, red. G. Robbers, tłum. J. Łopatowska-Rynkowska, M. Rynkowski, Wrocław 2007.

3.K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej. Studium porównawcze, Lublin 2007.

4.M. Marczewska-Rytko, Religia i polityka w globalizującym się świecie, Lublin 2010.

5.Z. Zdybicka, Człowiek i religia, Lublin 2006.

6.W. Górski, Konkordat polski 1993, Warszawa 1998.

7.M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1993.

8.R. Michalak, Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych w latach 1945-1989, Zielona Góra 2014.

9.Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie. Tom 2: Afryka i Azja, red. A. Szabaciuk, D. Wybranowski, R. Zenderowski, Lublin 2016.

10.Tożsamość kulturowa a migracje – szkice politologiczne w zakresie bezpieczeństwa kulturowego, red. E. J. Jaremczuk, Poznań 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)