Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Great Power Politics and the International Order: Theories and Applications

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-ZIP-GPPI-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Great Power Politics and the International Order: Theories and Applications
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty oferowane w ramach programu ZIP
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Skrócony opis:

Niniejszy przedmiot analizuje politykę wielkich mocarstw i zmieniający się porządek międzynarodowy. Po zbadaniu szeregu teoretycznych podejść dotyczących tego, w jaki sposób wielkie mocarstwa kreują ład międzynarodowy, skupia się na tym, jak powstanie lub powrót do gry innych wielkich mocarstw wpływa na znajdujący się pod przewodnictwem Amerykanów porządek międzynarodowy w XXI wieku. Oprócz oferowania studentom możliwości zastosowania odpowiednich teorii stosunków międzynarodowych, przedmiot analizuje wielkie strategie wielkich mocarstw i ich implikacje dla ładu regionalnego i globalnego.

Pełny opis:

Przedmiot analizuje politykę wielkich mocarstw i zmieniający się porządek międzynarodowy z perspektywy teoretycznej i stosowanej. Zaczyna się od zapoznania studentów z pojęciem „wielkich mocarstw” oraz z szeregiem teoretycznych podejść dotyczących tworzenia przez nie ładu międzynarodowego, skupiając się zwłaszcza na bezpieczeństwie i porządku instytucjonalno-normatywnym. Przedmiot analizuje również, w jaki sposób teorie stosunków międzynarodowych mogą posłużyć do wyjaśnienia ról odgrywanych przez poszczególne mocarstwa, począwszy od Stanów Zjednoczonych jako najważniejszego wielkiego mocarstwa na świecie od 1945 r., a następnie oceniając, w jaki sposób powstanie lub ponowne pojawienie się innych wielkich mocarstw (zwłaszcza Chin) wpływa na amerykański porządek międzynarodowy w XXI wieku. Oprócz oferowania studentom możliwości zastosowania odpowiednich teorii stosunków międzynarodowych, przedmiot analizuje wielkie strategie wielkich mocarstw i ich implikacje dla ładu regionalnego i globalnego.

1. Wprowadzenie do przedmiotu: „Wielkie mocarstwa”, teoria i współczesny porządek międzynarodowy

2. Wielkie mocarstwa i porządek międzynarodowy (bezpieczeństwa)

3. Wielkie mocarstwa i porządek międzynarodowy (instytucjonalny/normatywny)

4. Porządek światowy pod przywództwem Stanów Zjednoczonych

5. Ponowne uczynienie Chin wielkimi (Making China Great Again)

6. Inne wielkie mocarstwa Azji: Indie i Japonia

7. Rosja i Europa jako (nie tak) wielkie mocarstwa

8. Powstający ład i jego indo-pacyficzny punkt podparcia

Uwaga: Pełna lista lektur przedmiotu zostanie udostępniona w marcu 2023 roku.

Literatura:

Recommended reading

Some familiarity with world history is important for understanding the rise and fall of great powers. While you will NOT be expected to demonstrate a deep knowledge of historical issues in your written assignments, you may find the following books useful (especially if you are concerned with great power behaviour in the past):

Anthony D’Agostino, The Rise of Global Powers: International Politics in the Era of the World Wars (New York: Cambridge University Press, 2012)

Graham Allison, Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap? (2017)

Jeremy Black, Great Powers and the Quest for Hegemony: The World Order since 1500 (New York: Routledge, 2008).

John Darwin, After Tamerlane: The Rise and Fall of the Global Empires, 1400-2000 (New York: Bloomsbury, 2010).

Robert Gilpin, War and Change in World Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1981).

G. John Ikenberry, After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars (Princeton: Princeton University Press, 2001).

G. John Ikenberry, Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order (Princeton: Princeton University Press, 2011).

Paul M. Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500-2000 (New York: Random House, 1987).

John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (New York: W.W. Norton, 2014; Updated edition).

Jürgen Osterhammel, The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century (Princeton: Princeton University Press, 2014).

Odd Arne Westad, The Cold War: A World History ((New York: Basic Books, 2017)

You are encouraged to look at the following journals to refer to articles/issues that interest you: International Affairs, International Security, Security Studies, European Journal of International Affairs, Foreign Affairs, Foreign Policy, Survival, and The Washington Quarterly. This is not an exhaustive list and you may refer to other region-specific or issue-specific journals depending upon your interests.

Efekty uczenia się:

Cele nauczania przedmiotu

Studenci, którzy zaliczą ten przedmiot będą potrafili:

1. Zrozumieć pojęcie wielkich mocarstw

2. Ocenić literaturę teoretyczną i historyczną dotyczącą powstania i upadku wielkich mocarstw

3. Wyjaśnić, w jaki sposób wielkie mocarstwa tworzą (lub nie tworzą) ład międzynarodowy i regionalny

4. Analizować wielkie strategie wielkich mocarstw, zwłaszcza jeśli dotyczą one bezpieczeństwa i instytucjonalno-normatywnych form porządku międzynarodowego

5. Krytycznie oceniać argumenty czołowych uczonych w tej dziedzinie

6. Wzmocnić swoje umiejętności badawcze, pisarskie i analityczne, wykonując zadania dotyczące polityki wielkich mocarstw, obejmujące zastosowanie zarówno perspektywy teoretycznej, jak i zorientowanej na politykę

Metody i kryteria oceniania:

W ramach tego przedmiotu musisz przesłać dwie prace pisemne. Pierwsza praca to ćwiczenie z krytycznej analizy wybranej literatury przedmiotu. Druga praca to esej badawczy, który oceni Twoją zdolność do zastosowania teorii w celu wyjaśnienia niektórych aspektów polityki wielkich mocarstw lub podsumowanie (policy brief), które odnosi się do strategicznego wyzwania stojącego przed konkretnym mocarstwem.

Ocena

Elementy oceny i obciążenie pracą dla poszczególnych elementów w % Termin realizacji

1 Analiza krytyczna artykułu naukowego (3000 słów) 30% 7 kwiecień 2023

2 Esej badawczy oparty na teorii LUB podsumowanie (strategic policy brief) (3000 słów) 70% 15 maj 2023

Zadanie 1 – Esej zawierający analizę krytyczną (1500 -2000 słów)

Wybierz jedną z przydzielonych lektur z 8 sesji zajęć i napisz krótki raport analizujący główny argument lektury. Lektury dotyczą zagadnień koncepcyjnych, historycznych i teoretycznych.

Esej powinien obejmować następujące elementy:

1. Zwięzłe podsumowanie lektury i jej głównych argumentów.

2. Co lektura mówi ci o „porządku” i „zmianie” w polityce światowej?

3. Czy argumentacja jest przekonująca (dlaczego/dlaczego nie)? (element ten może, ale nie musi, obejmować ograniczoną ilość badań, czerpiąc z innych prac naukowych)

4. Dyskusja o tym, w jaki sposób lektura pomaga zrozumieć (pewien aspekt) polityki wielkich mocarstw i jak skutecznie stosuje określone podejście teoretyczne lub metodologiczne.

Zadanie 2 – Opcja A: Esej badawczy (3000słów)

Jeśli wybierzesz tę opcję dla drugiego zadania, będziesz musiał napisać merytoryczną pracę naukową, która zawiera zastosowanie teorii na konkretny temat. Dostarczę Ci listę pytań i możesz wybrać dowolne z tych pytań, nad którym będziesz pracować.

Alternatywnie możesz postawić własne pytanie badawcze, ale najpierw musi ono zostać przeze mnie zatwierdzone. UWAGA: jeśli jesteś zainteresowany wyborem swojego własnego pytania badawczego, musisz to ze mną omówić w ciągu pierwszych trzech tygodni zajęć. Oto ogólne wytyczne dotyczące wyboru własnego pytania badawczego:

1. Temat musi mieć związek z polityką wielkich mocarstw.

2. Może koncentrować się na ogólnej polityce zagranicznej jednego mocarstwa LUB na jego stosunkach z jednym lub kilkoma mocarstwami LUB relacji wielkiego mocarstwa z państwem niebędącym wielkim mocarstwem. (W przypadku relacji między mocarstwem a państwem niebędącym wielkim mocarstwem będziesz musiał: sprecyzować, dlaczego twoje pytanie badawcze ma znaczenie dla polityki wielkich mocarstw.)

3. Możesz wybrać pisanie na tematy współczesne lub historyczne.

4. Pamiętaj, że po 1 kwietnia NIE będziesz mógł postawić własnego pytania badawczego.

To zadanie pozwala zademonstrować swoje umiejętności analityczne i zdolność do prowadzenia niezależnych badań na odpowiedni temat oraz skutecznego stosowania teorii.

Zadanie 2 – Opcja B: Praca dotycząca polityki/strategii (3000słów)

Jeśli wybierzesz tę opcję dla drugiego zadania, będziesz musiał napisać pracę koncentrującą się na strategii.

Celem takiego podsumowania jest pomoc decydentom politycznym w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących określonej kwestii politycznej. Praca powinna podsumowywać kluczowe cechy problemu, jak również przedstawiać warianty strategiczne i zalecenia dotyczące preferowanych wariantów rozwiązania problemu. Dla celów tego przedmiotu, poproszę o wcielenie się w rolę osób doradzających kluczowym decydentom w polityce zagranicznej i przygotowanie podsumowania a dotyczącego strategicznych wyzwań stojących przed wielkim mocarstwem we współczesnych czasach.

Dostarczę Ci listę tematów i możesz wybrać dowolny z nich dla swojej pracy. Alternatywnie możesz wybrać inny problem do analizy, ale tylko za moją uprzednią zgodą.

Podsumowanie dotyczące polityki powinno zawierać od 3000 do 3500 słów (z wyłączeniem bibliografii i przypisów, które należy dołączyć). Powinno zaczynać się od krótkiego streszczenia, po którym następuje analiza problemu i kończyć się zestawem zaleceń. Sekcje i akapity powinny być ponumerowane.

To zadanie pozwoli ci wykazać się umiejętnościami zwięzłego i skutecznego pisania w zakresie zagadnień poltycznych, krytycznej analizy i strategicznego myślenia.

Kryteria oceny

Każda z Twoich prac pisemnych zostanie oceniona na podstawie tego, czy:

a) poprawnie odpowiedziałeś na pytanie;

b) opracowałeś jasne i dobrze umotywowane argumenty;

c) połączyłeś swoje argumenty ze sobą logiczny sposób, który przewija się przez racę;

d) wykazałeś w swojej pracy pisemnej znajomość literatury przedmiotu;

e) zastosowałeś łatwy do zrozumienia styl, który jasno i skutecznie przekazuje Twój punkt widzenia;

f) przestrzegałeś odpowiednich konwencji naukowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)