Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do mikroekonomii - część 1 (kurs internetowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-INTER-MIK1-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do mikroekonomii - część 1 (kurs internetowy)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Założenia formalne:

Postawowe narzędzia matematyczne, analiza funkcji jednej zmiennej, umiejętność czytania i interpretowania wykresów funkcji, znajomość rachunku różniczkowego będzie dodatkowym atutem, ale nie jest wymagana.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze wstępnymi pojęciami z zakresu mikroekonomii oraz z mechanizmami funkcjonowania rynku towarowego w najprostszej postaci – zarówno z perspektywy konsumenta i producenta. Wyjaśnione będą też podstawy działania rynku pracy i rynku kapitału, jak również współzależności między nimi, jak i między nimi a rynkiem towarowym.

Zostaną przedstawione kluczowe zależności opisujące zachowanie podmiotów w gospodarce (konsumentów i producentów), kształtowanie się równowagi rynkowej w ujęciu cząstkowym i ogólnym. Kontynuacją i dopełnieniem kursu jest kurs wprowadzenia do mikroekonomii II. Zaliczenie kursu na podstawie aktywności w trakcie kursu oraz egzaminu końcowego na ocenę.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się na platformie internetowej COME: http://www.kampus.uw.edu.pl. Po zarejestrowaniu się na przedmiot w USOS należy zarejestrować się na platformie COME i przed rozpoczęciem kursu zalogować się na platformie w celu weryfikacji dostępu do kursu.

Tygodniowy układ treści zajęć:

Tydzień 1.

Wstęp do mikroekonomii: przedmiot rozważań, podstawowe pojęcia i definicje. Problem wyboru w warunkach ograniczenia, koszt alternatywny, granica możliwości produkcyjnych. Podstawy specjalizacji – koszty i korzyści bezwzględne i względne (komparatywne). System gospodarczy. Gospodarka otwarta i zamknięta.

Tydzień 2.

Popyt, podaż i cena równowagi. Nadwyżka konsumenta i producenta. Determinanty popytu i podaży. Elastyczności popytu i podaży. Konsekwencje zmian cen dla producenta i konsumenta. Skutki zaburzeń mechanizmu rynkowego i regulacje rynku (regulacje poziomu cen, wielkości podaży, opodatkowanie transakcji i subwencjonowanie zakupów).

Tydzień 3.

Teoria wyboru konsumenta. Ograniczenie budżetowe. Preferencje konsumenta i funkcja użyteczności. Prawo malejącej krańcowej użyteczności. Krzywe obojętności i ich własności. Równowaga konsumenta.

Tydzień 4

Statyka porównawcza: skutki zmian cen dóbr, dochodu. Efekt dochodowy i substytucyjny zmiany cen. Wybór konsumenta w zakresie: praca czy czas wolny, konsumpcja dziś czy w przyszłości.

Tydzień 5.

Funkcja produkcji i jej własności. Prawo malejącego produktu krańcowego. Problem korzyści skali produkcji. Koszty produkcji w krótkim i długim okresie. Krzywe kosztu. Funkcja celu przedsiębiorstwa i optimum produkcji. Rentowność i jej determinanty. Podstawy tworzenia i likwidacji przedsiębiorstw.

Tydzień 6.

Struktury rynkowe i mechanizm konkurencji. Konkurencja wewnątrz – i międzygałęziowa, konsekwencje dla wysokości cen, wielkości produkcji, zysków. Doskonała konkurencja vs. monopol. Optymalizacja wielkości produkcji w warunkach przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjnego i monopolistycznego. Dyskryminacja cenowa. Monopol naturalny. Przesłanki polityki antymonopolowej.

Tydzień 7.

System gospodarczy. Podstawy popytu na czynniki produkcji: pracę i kapitał. Technologia produkcji. Decyzje konsumentów: podaż pracy i kapitału. Współzależność działania rynków czynników wytwórczych i rynku towarowego. Okrężny ruch produktu. Bodźce rozwoju produkcji i jej bariery.

Literatura:

Obowiązkowa:

Begg, D., Fischer, S. i Dornbusch, R., Ekonomia, tom I: Mikroekonomia, PWE Warszawa 1999 (lub późniejsze).

Uzupełniająca:

Bednarski M., Wilkin, J. (red.), Ekonomia dla prawników i nie tylko, Wydawnictwo Prawnicze Lexis-Nexis, Warszawa 2003, rozdz. 1-8

Sloman J., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2001, rozdz. 1-6

Samuelson, P.A. i Nordhaus, W.D., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. t. 1, rozdz. 1-4, 18-24 i t. 2, rozdz. 25-35

Smith, P. i Begg, D., Ekonomia, tom III: Zbiór zadań. PWE Warszawa 1999 (lub późniejsze).

Efekty uczenia się:

Studenci po ukończeniu kursu:

- opanują podstawowe kategorie ekonomii, w szczególności mikroekonomii

- zrozumieją podstawy oceny kosztów i korzyści w działalności gospodarczej i zasady określania jej opłacalności

- dowiedzą się w jaki sposób działa firma i jak jej działanie zależy od struktury rynku, w tym jak firma określa wielkośc produkcji i ceny

- dowiedzą się, w jaki sposób działa konsument i pracobiorca

- otrzymają podstawy do studiowania makroekonomii, finansów, ekonomicznych stosunków międzynarodowych, jak również bardziej zaawansowanej mikroekonomii

- nabędą zdolność do analizowania zjawisk gospodarczych z wykorzystaniem podstawowych narzędzi warsztatu ekonomisty, w tym do analizowania rynku, opłacalności produkcji, podstaw alokacji zasobów

- zrozumieją, w jaki sposób rodzą się podstawowe decyzje ekonomiczne i jak racjonalnie podejmować decyzje w warunkch rzadkości zasobów

- nauczą się oceniać w kategoriach ekonomicznych zdarzenia z codziennego życia i dyskutować na ten temat.

Podczas kursu student nauczy się samodzielności i systematyczności pracy, rzetelności i punktualności, wymuszonych przez system pracy e-learningowej i przestrzeganie założonych zasad i terminów przez prowadzących kurs.

Metody i kryteria oceniania:

W każdym temacie zajęć studenci mogą zdobyć 20 punktów za zadania domowe. Zadania domowe mają formę quizów do rozwiązania on-line oraz pytań lub zadań problemowych obrazujących analizowane w danym temacie kwestie. Dodatkowo proponowane są w każdym temacie dyskusje na forum wybranego problemu, najczęściej dotyczącego aktualnych wydarzeń gospodarczych na świecie lub w Polsce, widzianych z perspektywy ekonomisty zajmującego się mikroekonomią. Aktywność studentów w pracach domowych jest dokumentowana punktami. Kładziemy duży nacisk na systematyczność pracy, dlatego też na każdą pracę domową jest przewidziany czas 14 dni i nie jest możliwe jednorazowe przesłanie wszystkich rozwiązań zaległych zadań po terminie. Zebranie 60% ogólnej liczby punktów warunkuje dopuszczenie do egzaminu końcowego, który stanowi weryfikację zdobytej wiedzy. Egzamin ma formę pytań testowych z możliwością korzystania z materiałów zgromadzonych w trakcie kursu, tj. własnych notatek lub wydruków prezentacji oraz podręczników. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią z wyników uzyskanych z prac domowych oraz egzaminu z wagami 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Grotkowska, Urszula Sztandar-Sztanderska, Leszek Wincenciak
Prowadzący grup: Gabriela Grotkowska, Urszula Sztandar-Sztanderska, Leszek Wincenciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Grotkowska, Urszula Sztandar-Sztanderska, Leszek Wincenciak
Prowadzący grup: Gabriela Grotkowska, Urszula Sztandar-Sztanderska, Leszek Wincenciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)