Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program R w zastosowaniach ekonomicznych i finansowych (kurs internetowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-INTER-PRR-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Program R w zastosowaniach ekonomicznych i finansowych (kurs internetowy)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z przedmiotów takich jak: rachunek prawdopodobieństwa, statystyka; pożądana jest orientacja w zagadnieniach ekonomiczno-finansowych.


Przedmiot przeznaczony dla studentów studiów II i III stopnia oraz ewentualnie ostatniego roku studiów I stopnia. Jako przedmiot ogólnouniwersytecki NIE jest przeznaczony dla studentów WNE UW.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest prezentacja możliwości programu R, od podstawowych po bardziej zaawansowane. Jest to program typu Open Source dostępny za darmo, zarówno do obliczeń naukowych, jak i komercyjnych. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących poznać zaawansowany program obliczeniowy i wykorzystywać go zarówno w pracy analityka, jak i w pracy naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem analiz statystycznych oraz finansowych. Kurs ten wymaga wiedzy z zakresu podstaw statystyki, rachunku prawdopodobieństwa oraz podstawowej orientacji w zagadnieniach ekonomiczno-finansowych. Zaliczenie wielokryterialne przez prace domowe, aktywność na platformie e-learningowej oraz zaliczenie w sali komputerowej lub poprzez projekt.

Zajęcia OGUN realizowane na platformie edukacyjnej Moodle UW https://elearning.wne.uw.edu.pl

Przedmiot przeznaczony dla studentów studiów II i III stopnia oraz ewentualnie ostatniego roku studiów I stopnia. Jako przedmiot ogólnouniwersytecki NIE jest przeznaczony dla studentów WNE UW

Pełny opis:

Zajęcia typu OGUN realizowane na platformie edukacyjnej WNE UW https://elearning.wne.uw.edu.pl jako zajęcia asynchroniczne.

Celem kursu jest prezentacja możliwości programu R, od podstawowych po bardziej zaawansowane. Jest to program typu Open Source dostępny za darmo, zarówno do obliczeń naukowych, jak i komercyjnych, do pobrania ze strony http://www.r-project.org/. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących poznać zaawansowany program obliczeniowy i wykorzystywać go zarówno w pracy analityka, jak i w pracy naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem analiz statystycznych oraz finansowych. Studenci opanują język programu R w stopniu umożliwiającym posługiwanie się pakietami programu R, a także samodzielne tworzenie aplikacji opartych na dostępnych pakietach. Poza umiejętnościami informatycznymi, studenci poznają przykładowe empiryczne zastosowania programu w zakresie analiz ekonomiczno-finansowych, co ma zachęcić ich do wykorzystania programu we własnych obszarach zainteresowań.

Kurs obejmuje takie zagadnienia jak:

1) wprowadzenie do R, pozyskiwanie i przygotowanie do pracy

2) wczytywanie danych z zewnętrznych plików

3) tworzenie tabel jednowymiarowych, operacje na obiektach

4) tworzenie tabel dwuwymiarowych

5) tworzenie wykresów (wykres kołowy, histogram, wykres liniowy i punktowy)

6) testowanie hipotez statystycznych

7) generowanie liczb losowych z różnych rozkładów

8) symulacje Monte Carlo

9) mapy w ekonomii.

Zagadnienia są ilustrowane przykładami ekonomczno-finansowymi.

Przedmiot przeznaczony dla studentów studiów II i III stopnia oraz ewentualnie ostatniego roku studiów I stopnia. Jako przedmiot ogólnouniwersytecki NIE jest przeznaczony dla studentów WNE UW.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Kopczewska K., Kopczewski T., Wójcik P. (red), 2009, Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe, CeDeWu, Warszawa

- materiały do pakietu dostępne na stronie https://www.r-project.org/

Literatura uzupełniająca:

- red. Kopczewska K. (2020) Przestrzenne metody ilościowe w R: statystyka, ekonometria, uczenie maszynowe, analiza danych, CeDeWu, Warszawa

- Kopczewska K., 2006, Ekonometria i statystyka przestrzenna w R CRAN, CeDeWu, Warszawa

- Biecek P., 2008, Przewodnik po pakiecie R, Oficyna Wydawnicza GIS, Wrocław

- Walesiak M., Gantnar E. (red), 2009, Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA (S1A_W06; S2A_W06)

1) Student po zakończeniu kursu zna sposób funkcjonowania pakietu R jako implementacji języka programowania S

2) Uczestnik zna sposób wykorzystania programu R wraz z przykładowymi pakietami w przygotowaniu, obróbce i przeprowadzeniu wybranych analiz w szczególności z zakresu zjawisk ekonomiczno-finansowych oraz społecznych

3) Uczestnik zna możliwości aplikacyjne przedstawionych metod analitycznych i na ich podstawie może tworzyć własne analizy w trakcie swojego dalszego rozwoju naukowego i zawodowego

UMIEJĘTNOŚCI (S1A_U01; S1A_U02; S1A_U03; S1A_U04; S1A_U07; S1A_U08; S2A_U01; S2A_U02; S2A_U03; S2A_U04; S2A_U07; S2A_U08)

1) Student potrafi pozyskać program R wraz z odpowiednimi pakietami i przygotować go do pracy

2) Uczestnik ma wprawę w pracy z danymi statystycznymi za pomocą pakietu R

3) Student potrafi wyczytać dane do programu, określić jakość danych, dokonać podstawowych manipulacji na danych, agregować dane warunkowo

4) Uczestnik umie budować prosty model symulacyjny w oparciu o metodę Monte Carlo oraz symulować tym modelem zdarzenia

5) Uczestnik potrafi weryfikować hipotezy statystyczne za pomocą oprogramowania R

6) Student umie przygotować złożony wykres ilustrujący zjawiska ekonomiczno-społeczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (S1A_K01; S1A_K06; S2A_K01; S2A_K06)

1) Uczestnik rozumie, że biegłe posługiwanie się programem R wymaga ciągłego poznawania tego pakietu i doskonalenia warsztatu

2) Student ma świadomość, że program R wraz z pakietami dodatkowymi jest nieustannie rozwijany i oferuje z czasem nowe możliwości

3) Uczestnik zdaje sobie sprawę, że program R jest uniwersalnym narzędziem i może być wykorzystywany w obliczeniach w różnych dziedzinach wiedzy oraz, że kurs daje podstawy do samodzielnego poszukiwania takich dostosowań.

Metody i kryteria oceniania:

Kurs prowadzony jest na platformie e-learningowej, co wymaga znacznej aktywności i systematyczności. Do końcowej oceny wliczane są prace domowe wykonywane cyklicznie, krótkie testy dostępne na platformie oraz końcowe zaliczenie w sali komputerowej na WNE UW lub przygotowanie własnego projektu. Premiowana jest aktywność na forach oraz rozwiązywanie dodatkowych zadań. Alternatywną formą zaliczenia jest przygotowanie użytecznego i interesującego pakietu dodatkowego do programu R. Szczegóły punktacji podane są na platformie e-learningowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kopczewska, Tomasz Kopczewski, Mateusz Kopyt
Prowadzący grup: Katarzyna Kopczewska, Tomasz Kopczewski, Mateusz Kopyt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kopczewska, Tomasz Kopczewski, Mateusz Kopyt
Prowadzący grup: Katarzyna Kopczewska, Tomasz Kopczewski, Mateusz Kopyt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)