Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie strategii przedsiębiorstwa na rynkach Dalekiego Wschodu na przykładzie linii lotniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW724-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie strategii przedsiębiorstwa na rynkach Dalekiego Wschodu na przykładzie linii lotniczej
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą metodologii wypracowania optymalnej strategii linii lotniczej w realiach biznesowych regionu Dalekiego Wschodu, który staje się centrum lotniczym świata.

Pełny opis:

Poszczególne zajęcia będą poświęcone następującej tematyce:

1. Zdefiniowanie obszaru zainteresowania.

2. Kraje regionu jako partnerzy gospodarczy Polski.

3. Różnice kulturowe w podejściu do biznesu.

4. Lotnictwo regionu, stan obecny i perspektywy rozwojowe.

5. Partnerzy lotniczy dla przedsiębiorstwa polskiego, możliwe formy współpracy.

6. Konkretne wymogi jakościowe w operacjach do regionu.

7. Analiza poszczególnych rynków.

8. Ruch bezpośredni a tranzytowy. Czy Warszawa ma szanse stać się węzłem przesiadkowym?

9. Metody ekonometryczne badania rynków i opracowywania prognoz.

10. Metody optymalizacji wpływów.

11. Wypracowanie długofalowej strategii, uwarunkowania prawne i międzynarodowe.

12. Konkurencja a współpraca.

Literatura:

(1) Prof. Marek Żylicz – Międzynarodowy obrót lotniczy. Zagadnienia ekonomiczno-prawne, wyd. 1972

(2) Ustawa z dnia 3 lipca 2002 – Prawo Lotnicze

(3) Manual on Air Traffic Forectasting – wyd. ICAO

(4) Rocznik Statystyki Międzynarodowej - wyd. GUS

(5) Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego – wyd. GUS

(6) Aviation Demand Forecasting . A Survey of Methodologies. – Transportation Researcg Bard, National Research Council

Efekty uczenia się:

1. Przedstawienie międzynarodowych uwarunkowań prawnych transportu lotniczego., ze szczególnym uwzględnieniem kierunku Północno-Wschodniej Azji.

2. Znajomość metodologii badania rynków lotniczych pod kątem rozwoju siatki połączeń.

3. Znajomość metod optymalizacji strategii.

4. Poznanie specyfiki rynków lotniczych Dalekiego Wschodu.

5. Zapoznanie się z metodami pracy biznesowej w regionie Dalekiego Wschodu.

Metody i kryteria oceniania:

obecność i aktywność na zajęciach

zaliczenie końcowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Tomaszewski
Prowadzący grup: Jacek Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)