Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Innowacyjny marketing małej firmy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW836-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Innowacyjny marketing małej firmy
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Kurs jest realizowany jako część projektu współfinasowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W związku z tym warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online:

https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-4

oraz podpisanie umowy szkoleniowej.

Kursy są bezpłatne.

Po ukończeniu kursu, uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie współfinansowanym przez UE.


Skrócony opis:

W realiach intensywnej konkurencji rynkowej planowanie i realizacja odpowiednio dobranych działań marketingowych jest niezbędnym elementem prowadzenia biznesu. W trakcie kursu uczestnicy poznają podstawowe założenia strategii marketingowej. Omówione będą między innymi psychologiczne determinanty podejmowanie decyzji przez klientów, narzędzia służące do badania potrzeb klientów oraz innowacyjne podejścia do marketingu, które wcale nie muszą być drogie. Ponieważ marketing to nie bitwa na budżety, lecz na pomysły, a polem bitwy w marketingu nie jest rynek, lecz umysły klientów.

Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć wybrane zagadnienia w trakcie warsztatów synchronicznych, które odbędą się pod koniec kursu i będą podsumowaniem wyników pracy samodzielnej.

Pełny opis:

Thomas Jefferson podobno powiedział kiedyś: „Zaprzestać reklamy by oszczędzić pieniądze, to jak zepsuć zegar by zatrzymać czas”. Ale tak samo jak bezsensowne jest rozbijanie zegarów, tak samo nic nie da tworzenie reklamy bez zrozumienia klienta oraz obrania odpowiedniej strategii. Ale co składa się na strategię marketingową? Jak poznać i zrozumieć potrzeby klientów? Co to znaczy, że marketing to walka na percepcję? Czy ‘innowacyjny marketing’ znaczy ‘drogi marketing’?

Zajęcia będą realizowane w formie kursu internetowego, którego część (około 50%) realizowane będą w postaci zajęć synchronicznych. Druga połowa realizowana będzie w trakcie pracy samodzielnej uczestnika, przy wykorzystaniu platformy e-learningowej Moodle.

Na kurs składa się 7 lekcji. Całość kursu rozplanowano na 15 godzin dydaktycznych.

Lekcja 1: Strategicznie o marketingu.

W trakcie zajęć synchronicznych w postaci wykładu z udziałem obecnych zostaną między innymi poruszone:

 Co to jest orientacja marketingowa i jak odbija się na polityce firmy?

 Jaki jest cel marketingu oraz jaką spełnia on kluczową rolę?

 Segmentacja, targowanie i pozycjonowanie – strategiczne podejście do marketingu.

 „Marketing to nie jest walka na wyroby, to walka na percepcję.” Kto to powiedział i czy miał rację?

 Reklamy, ale nie jako irytująca przerwa w trakcie filmu a materiał do dyskusji.

Lekcja 2: Marketing MIX od kuchni - czyli co, jak i po co miksujemy?"

W trakcie zajęć samodzielnych na platformie e-learningowej, w postaci nagranych materiałów wideo, zadań oraz quizów, uczestnicy zapoznają się z komponentami marketingu MIX czyli kompozycji marketingowej.

Lekcja 3: O tym jak postrzegamy, wnioskujemy i podejmujemy decyzje.

W trakcie zajęć samodzielnych na platformie e-learningowej, uczestnicy zapoznają się z głównymi psychologicznymi determinantami podejmowania decyzji. Dowiedzą się między innymi, dlaczego decyzje zakupowe rzadko kiedy są wynikiem przemyślanej i logicznej analizy oraz jak wiedza w obszarze ekonomii behawioralnej może pomóc marketerom w ich pracy.

Lekcja 4: Design Thinking - poznaj swoich klientów dzięki empatii.

W trakcie zajęć samodzielnych na platformie e-learningowej, uczestnicy dowiedzą się między innymi jak można lepiej poznać klientów oraz zrozumieć ich potrzeby. Poznają podstawowe założenia podejścia design thinking oraz w jak może ono pomóc zarządzać customer experience.

Lekcja 5: E-marketing na start.

W dzisiejszym świecie e-marketing nie jest już innowacją, a standardem dla każdej firmy, wykorzystującej Internet do promocji swoich produktów i/lub usług. W trakcie zajęć samodzielnych na platformie e-learningowej uczestnicy zapoznają się z podstawowymi założeniami i działaniami w obszarze e-marketingu. Czy naprawdę content is king? A jeśli tak, to: Who is the queen?

Lekcja 6: Innowacyjnie o marketingu - czyli wyróżnij się albo zgiń.

W trakcie zajęć samodzielnych na platformie e-learningowej uczestnicy poznają podstawowe założenia wybranych rodzajów i trendów w marketingu. Wśród nich omówione będą: buzz, ambient, guerilla marketing oraz gamifikacja. Część lekcji poświęcona będzie roli mikro-influencerów i liderów opinii.

Lekcja 7: Innowacyjny marketing małej firmy – Warsztaty.

W trakcie zajęć synchronicznych, uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć w praktyce wiedzę, którą zdobywali podczas zajęć samodzielnych. Ćwiczenia będą realizowane samodzielnie oraz w grupach.

Literatura:

Lektura podstawowa:

• G. Amstrong, Ph. Kotler. „Marketing-wprowadzenie”, Wolters Kluwer, Kraków 2012.

• J. Trout, A. Ries. „Wojujący marketing. Zwycięskie strategie i kampanie”, Onepress 2007.

Literatura dodatkowa:

• Ph. Kotler, K. Hermawan, S. Iwan. „Marketing 4.0”. MT Biznes, Warszawa 2017.

• D. Ariely. „Potęga irracjonalności. Ukryte siły, które wpływają na nasze decyzje”. Wydawnictwo Smak Słowa, Warszawa 2018.

• A. Romaniuk, J. Kałczyńska. „Zapalniki zmian”. Instytut Ekonomii Behawioralnej, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po ukończeniu kursu, uczestnicy:

• potrafią wymienić oraz scharakteryzować podstawowe narzędzia marketingowe (4p oraz 7p).

• zdobyli poszerzoną wiedzę w obszarze strategii marketingowej STP. Potrafią nazwać jej poszczególne elementy oraz je zdefiniować.

• znają etapy procesu design thinking.

• potrafią posługiwać się fachową terminologią z obszaru marketingu.

• poszerzyli swoją wiedzę z zakresu psychologii poznawczej, szczególnie w obszarze psychologii sądzenia i podejmowania decyzji.

• potrafią wymienić i scharakteryzować podstawowe działania podejmowane w e-marketingu.

• posiadają poszerzoną wiedzę w obszarze innowacyjnych rodzajów marketingu oraz ich praktycznego zastosowania.

• znają podstawowe kryteria wyboru rynku docelowego.

Umiejętności

Po ukończeniu kursu, uczestnicy:

• rozumieją specyfikę funkcjonowania firmy o orientacji marketingowej.

• zdobyli umiejętność stosowania poszczególnych etapów strategii STP.

• potrafią stosować metodykę design thinking i rozumieją jej użyteczność w obszarze zarządzania doświadczeniem klienta.

• potrafią rozpoznać działanie podstawowych heurystyk sądzenia, wiedzą, jak stosować wybrane heurystyki w praktyce marketingowej.

• potrafią scharakteryzować oraz podać przykłady wybranych innowacyjnych działań marketingowych.

Kompetencje społeczne

Po ukończeniu kursu, uczestnicy:

• mają świadomość roli jaką w trakcie podejmowania decyzji odgrywają nieświadome procesy myślowe.

• lepiej rozumieją swoje procesy decyzyjne.

• rozwijają zdolność myślenia empatycznego i kształtują swoją wrażliwość na potrzeby ludzi.

• uczą się myśleć nieszablonowo, twórczo i kreatywnie – lepiej tolerują niepewność.

• zwiększają kompetencje komunikacyjne oraz umiejętność pracy w grupie.

• kształtują wrażliwość oraz wyczucie w zakresie etyki marketingowej.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy są oceniani na podstawie trzech elementów:

- obecności i udziału w spotkaniach online,

- realizacji lekcji asynchronicznych na platformie Moodle,

- oraz wyniku testu końcowego.

Aby zaliczyć kurs, student musi uzyskać minimum 60% z każdego z nich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 50 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Machulec, Agnieszka Różycka
Prowadzący grup: Krzysztof Machulec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

: Innowacyjny marketing małej firmy (zajęcia mają formułę grywalizacji)

Zajęcia: Zawsze w wybrane piątki: grupa 1, 3 10:00, grupa 2, 4 12:30.

Start zajęć: 28.10.2022 dla grupy 1 i 2; 9.12.2022 dla grupy 3 i 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 50 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Machulec, Agnieszka Różycka
Prowadzący grup: Krzysztof Machulec, Agnieszka Różycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Harmonogram zajęć:

Grupa 1

03.03 10:00 - 11:30

10.03 10:00 - 11:30

24.03 10:00 - 11:30

31.03 10:00 - 11:30

14.04 10:00 - 11:30

Grupa 2

03.03 12:30 - 14:00

10.03 12:30 - 14:00

24.03 12:30 - 14:00

31.03 12:30 - 14:00

14.04 12:30 - 14:00

Grupa 3

21.04 10:00 - 11:30

05.05 10:00 - 11:30

19.05 10:00 - 11:30

26.05 10:00 - 11:30

02.06 10:00 - 11:30

Grupa 4

21.04 12:30 - 14:00

05.05 12:30 - 14:00

19.05 12:30 - 14:00

26.05 12:30 - 14:00

02.06 12:30 - 14:00

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)