Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język staro-cerkiewno-słowiański (1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-SCS-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język staro-cerkiewno-słowiański (1)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Slawistyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z gramatyką języka staro-cerkiewno-słowiańskiego z uwzględnieniem relacji do języka prasłowiańskiego i innych języków słowiańskich.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień z gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. Omówiony zostanie także kontekst powstania pisma słowiańskiego oraz misji Konstantyna i Metodego, jak również najważniejsze zabytki piśmiennictwa scs.

Pełny opis:

Tematem poszczególnych spotkań będzie:

Przypomnienie podziałów języków indoeuropejskich i rodziny słowiańskiej; grupa „satem” i „kentum”; relacje bałto-słowiańskie; cechy ogólne języka scs; okoliczności powstania pisma słowiańskiego (głagolica a cyrylica; grażdanka). Misja Konstantego i Metodego; zabytki kanonu scs.

Pochodzenie i rozwój samogłosek prasłowiańskich i scs. Prawo otwartych sylab. Prawo korelacji miejsca artykulacji, działanie joty na samogłoski i spółgłoski, palatalizacje. Rozwój systemu spółgłoskowego i samogłoskowego scs. Faza schyłkowa scs – redakcje narodowe.

Morfologia: afiksy; rdzeń a temat ie. i ps. Deklinacja scs (rzeczownik, przymiotnik, zaimek, liczebnik).

Czasownik: koniugacje pie. i psł.; tematy czasownika; aspekt; tryby, system temporalny; bezokolicznik a supinum; imiesłowy.

Indeclinabilia.

Ważniejsze osobliwości syntaktyczne języka scs.

Po opanowaniu podstaw gramatyki zajęcia będą poświęcone analizie tekstów.

Literatura:

Lektury podstawowe:

- Cz. Bartula, Podstawowe wiadomości z gramatyki staro-cerkiewno-słowiańskiej, Warszawa 2000 (lub późniejsze)

- Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, wybór H. Karaś, Warszawa (WPol. UW) 1994

- L. Leciejewicz (red.), Mały słownik kultury dawnych Słowian, Warszawa 1972

Lektury dodatkowe:

- dowolne inne polskie opracowania nt. języka staro-cerkiewno-słowiańskiego

- H. Dalewska-Greń, Języki słowiańskie, Warszawa 1997

- R. Aitzetmüller, 1978, Altbulgarische Grammatik als Einführung in die slavische Sprachwissenschaft, Freiburg 1978

- L. Moszyński, Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa 1984

- G. A. Chaburgajev, Staroslavjanskij jazyk, Moskva 1986

- S. Stojanov, M. Janakiev, Starobâlgarski ezik. Tekstove i rečnik, Sofija 1978

- R. Večerka, Staroslověnština, Praha 1984

- L. Bednarczuk (red.), Języki indoeuropejskie, t. II, Warszawa 1986

- T. Lehr-Spławiński, W. Kuraszkiewicz, F. Sławski, Przegląd i charakterystyka języków słowiańskich, Warszawa 1954

- słowniki etymologiczne poszczególnych języków słowiańskich

Efekty uczenia się:

Uniejętności studenta po odbyciu zajęć (m.in.): umiejętność tłumaczenia tekstu scs, znajomość zasad zapisu uproszczonego zapisu fonetycznego, przeprowadzenia analizy morfologicznej poszczególnych słów; umiejętność rekonstrukcji do postaci prasłowiańskiej.

Po odbyciu zajęć student także:

- krytycznie odnosi się do różnych metod badawczych oraz tez zawartych w tekstach teoretycznych,

- potrafi korzystać z metod badawczych właściwych dla różnych dyscyplin obszaru nauk humanistycznych oraz w uzasadniony sposób dokonywać ich syntezy w wieloaspektowych badaniach kultury i języka wybranego kraju słowiańskiego,

- ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność (max. 2 nieobecności) - 30%,

aktywność na zajęciach - 10%

końcowa praca pisemna - 60%

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziano.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ignacy Doliński
Prowadzący grup: Ignacy Doliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ignacy Doliński
Prowadzący grup: Ignacy Doliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)