Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka litewskiego (C2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BB2NLI
Kod Erasmus / ISCED: 09.105 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języka litewskiego (C2)
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii bałtyckiej - studia 2-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: litewski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka litewskiego na poziomie C1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs języka litewskiego dla studentów studiów magisterskich filologii bałtyckiej rozpoczynających naukę na poziomie C1. Poziom biegłości po zakończeniu kursu: zbliżony do C2 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment).

Pełny opis:

Zadaniem prowadzącego jest ugruntowanie i doskonalenie umiejętności językowych zdobytych na poziomie C1.

Rozwija się i doskonali umiejętność tworzenia tekstów pisanych (np. reportaż lub artykuł prasowy poświęcony wybranemu zagadnieniu, streszczenie artykułu naukowego, notatka z wysłuchanego odczytu, audycji telewizyjnej lub wywiadu) i tekstów mówionych (wystąpienie publiczne, relacja prasowa).

Poszerza się zasób leksykalny z różnych dziedzin (przede wszystkim w zakresie podstawowego słownictwa specjalistycznego z wybranych dziedzin). Doskonali się umiejętność prawidłowego budowania w języku litewskim tekstów specjalistycznych, posługiwania się wyrażeniami idiomatycznymi, związkami frazeologicznymi, rozróżniania leksyki branżowej i potocznej, dbania o kulturę języka. Doskonali się umiejętność tłumaczenia wybranych tekstów technicznych. Czyta się teksty publicystyczne o kulturze i gospodarce Litwy, kształtuje się umiejętność analitycznego i krytycznego korzystania z dostępnych materiałów na stronach internetowych.

Szacunkowa liczba godzin potrzebnych do osiągnięcia zdefiniowanych efektów uczenia się:

a) liczba godzin kontaktowych: 90 godz. (3 ECTS)

b) bieżące przygotowanie do zajęć: 60 godz. (2 ECTS)

c) przygotowanie dłuższych prac pisemnych i prezentacji tekstów ustnych: 60 godz. (2 ECTS)

d) przygotowanie do testu semestralnego i egzaminu końcowego 30 godz. (1 ECTS)

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Źródła: wybrane przez wykładowców teksty filologiczne, publikacje w czasopismach specjalistycznych; materiały audiowizualne; strony internetowe instytucji, urzędów itp.

Literatura zalecana

1. Kaškelevičienė A., V. Stumbrienė: Nė dienos be lietuvių kalbos. 3 dalis. Vilnius 2020.

2. Kniūkšta. P.: Kanceliarinės kalbos patarimai. Vilnius 2000 i n.

Internetinis leidimas, Lietuvių kalbos institutas 2007 – http://lkz.mch.mii.lt/Kanceliarinis/

3. Ramonienė M., Pribušauskaitė J.: Praktinė lietuvių kalbos gramatika. Vilnius 2003.

4. Paulauskienė A.: Lietuvių kalbos kultūra. Kaunas 2001.

5. Šukys J.: Kalbos kultūra visiems. Kaunas 2006.

Teksty i zagadnienia komunikacji językowej

1. Teksty do czytania i tłumaczenia, przygotowane przez wykładowców.

2. Pribušauskaitė J., Ramonienė M., Skapienė S. et al.: Aukštuma. Vilnius 2000 (wybrane zagadnienia).

Internet

Portale internetowe: www.lrt.lt(radio i telewizja), czasopisma literackie: satenai.lt, https://literaturairmenas.lt/, www.zurnalasmetai.lt/, www.kalbosnamai.lt, www.ekonomika.lt, www.bernardinai.lt, www.lrytas.lt/sroves/juristas, www.juristic.lt, www.vz.lt,

, www.sveikata.lt, www.alfa.lt, www.punskas.lt

Słowniki

1. Paulauskas J. (red.): Frazeologijos žodynas. Vilnius 2001.

2. Kalėda A., Kalėdienė B., Niedzviecka M.: Lietuvių-lenkų kalbų žodynas. Vilnius 1991.

3. Lyberis A.: Sinonimų žodynas. Vilnius 2002.

4. Lietuvių kalbos žodynas. Vilnius 1952-2002.

www.lkz.lt

5. Norkaitienė M., Šepetytė R., Šimėnaitė Z.: Mokomasis lietuvių kalbos žodynas. Vilnius 2000.

6. Vaitkevičiūtė V.: Słownik polsko-litewski. T. 1-2. Marijampolė 2003.

7. Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius 1985.

8. Słowniki specjalistyczne

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

– ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o strukturze współczesnego języka litewskiego, zna i stosuje w tekstach mówionych i pisanych zróżnicowane formy gramatyczno- syntaktyczne oraz stylistyczne zgodnie z wymaganiami

zbliżonymi do C2 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_W04)

– czyta i rozumie większość tekstów w języku litewskim, z uwzględnieniem tekstów z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa, potrafi je streścić w języku litewskim, używając terminologii i zwrotów właściwych dla stylu naukowego (K_W10, K_W11)

– ma podstawową wiedzę z zakresu wybranych zagadnień gospodarczych, ekonomicznych i społecznych oraz orientację we współczesnym życiu kulturalnym Litwy)

UMIEJĘTNOŚCI:

– wypowiada się swobodnie, precyzyjnie i spontanicznie na wszystkie tematy ogólne, a na tematy specjalistyczne po uprzednim przygotowaniu się (K_U02, K_U12);

– analizuje, selekcjonuje i krytycznie interpretuje informacje usłyszane lub przeczytane w mediach, wyszukane w dostępnych źródłach elektronicznych

– bierze udział w dyskusji, przytaczając argumenty własne i innych autorów (K_U02)

– tworzy dłuższe teksty własne pisane (np. artykuł prasowy lub reportaż, tekst argumentacyjny lub polemiczny) i mówione (wystąpienie publiczne) z przewagą zdań złożonych oraz o zróżnicowanych środkach językowych zależnie od odbiorcy

– samodzielnie zdobywa wiedzę ze źródeł litewskojęzycznych i rozwija umiejętności z interesujących go dziedzin

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

– dba o etykę i kulturę wypowiedzi;

– rozumie potrzebę aktywnego uczestniczenia we własnym uczeniu się (pracuje systematycznie; wzbogaca słownictwo czynne i bierne; samodzielnie wybiera sposoby dalszego samokształcenia i rozwijania swoich zainteresowań) (K_K01);

– wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w celach praktycznych samodzielnie i w grupie (K_K09)

– uczestniczy w imprezach kulturalnych poświęconych popularyzacji kultury litewskiej odbywających się w Polsce (przede wszystkim w Warszawie)

Metody i kryteria oceniania:

Student zobowiązany jest do regularnego uczęszczania na zajęcia (dopuszcza się 2 nieobecności w semestrze u każdego z prowadzących; każda kolejna nieobecność musi być zaliczona w sposób wcześniej uzgodniony z prowadzącym; nieobecność na 50% zajęć wyklucza uzyskanie zaliczenia) oraz uzyskania zaliczeń semestralnych od wszystkich osób prowadzących lektorat na poziomie C2 (za semestr zimowy najpóźniej do końca sesji poprawkowej semestru zimowego, a za semestr letni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego).

Ocenie podlega:

a) bieżące przygotowanie do zajęć oraz aktywność na zajęciach;

b) prace pisemne i ustne, streszczenie artykułu naukowego);

c) pisemny test gramatyczno-leksykalny (na zakończenie semestru zimowego);

d) egzamin (pisemny i ustny w sesji letniej).

W części pisemnej sprawdza się umiejętność poprawnego użycia form gramatycznych, znajomość leksyki specjalistycznej, wyrażeń idiomatycznych i związków frazeologicznych oraz tworzenie tekstu własnego (tekst argumentacyjny lub polemiczny) z wykorzystaniem zdobytej wiedzy merytorycznej i językowej (stosowanie zróżnicowanych form językowych, zgodność z wymogami danego stylu funkcjonalnego).

W części ustnej sprawdza się rozumienie i krytyczną interpretację tekstu o złożonej strukturze; umiejętność swobodnego mówienia o zagadnieniach złożonych (np. współczesnych problemach kraju i świata).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 90 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Aleksa, Jūratė Čerškutė, Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Irena Aleksa, Jūratė Čerškutė
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 90 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Aleksa, Alicja Kitlasz, Agnieszka Rembiałkowska, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Irena Aleksa, Agnieszka Rembiałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)