Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka łotewskiego (C1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BB2NLO
Kod Erasmus / ISCED: 09.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języka łotewskiego (C1)
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii bałtyckiej - studia 2-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: łotewski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka łotewskiego B2+ 3020-BB1PLO

Założenia (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka łotewskiego B2+ 3020-BB1PLO

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs języka łotewskiego dla studentów filologii bałtyckiej rozpoczynających naukę na poziomie B2. Poziom biegłości po zakończeniu kursu: C1 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment)

Pełny opis:

Kurs ma za zadanie:

a) kształtować umiejętność biegłego słuchania i czytania ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych i dłuższych tekstów niespecjalistycznych (artykułów prasowych, tekstów o tematyce kulturalnej i popularnonaukowych) oraz prostszych tekstów specjalistycznych;

b) poszerzać i wzbogacać zasób leksykalny (czynny i bierny) uczestników zajęć z różnych dziedzin życia (m.in. społeczno-politycznego, ekonomiczno-prawniczego);

c) utrwalać praktyczną znajomość form gramatycznych, kształtować umiejętność poprawnego użycia trudniejszych form gramatycznych, pogłębiać wiedzę i doskonalić umiejętności z zakresu ortografii i interpunkcji;

d) kształtować umiejętność rozumienia utartych zwrotów i wyrażeń (związki frazeologiczne, metafory, przysłowia);

e) ćwiczyć umiejętności swobodnego mówienia i pisania na poznane tematy.

Podczas zajęć student doskonali umiejętności tworzenia tekstu pisanego według określonych wymagań (temat, forma, styl – dobór odpowiedniego zasobu leksykalnego, logiczność argumentacji i zwięzłość kompozycji). Studenci uczą się redagowania tekstu pod względem językowym, stylistycznym i ortograficznym.

Jedną z form zajęć jest pogadanka, dzięki której kursanci nabywają umiejętności formułowania i wyrażania własnej opinii na tematy związne ze życiem codziennym (dyskusja na temat aktualnych wydarzeń społecznych, kulturalnych i politycznych na Łotwie, w Polsce i na świecie).

Szacunkowa liczba godzin potrzebnych do osiągnięcia zdefiniowanych efektów uczenia się:

a) liczba godzin kontaktowych: 90 godz. (3 ECTS)

b) bieżące przygotowanie do zajęć: 60 godz. (2 ECTS)

c) przygotowanie dłuższych prac pisemnych i prezentacji tekstów ustnych: 60 godz. (2 ECTS)

d) przygotowanie do testu semestralnego i egzaminu końcowego 30 godz. (1 ECTS)

Literatura:

Podręczniki:

1. Auziņa I., M. Berķe, A. Lazareva, A. Šalme, V. Vaivade. Laipa. Latviešu valoda B2. Mācību grāmata. Latviešu valodas aģentūra: 2020.

2. Auziņa I., M. Berķe, A. Lazareva, A. Šalme, V. Vaivade. Laipa. Latviešu valoda B2. Darba burtnīca. Latviešu valodas aģentūra: 2020.

3. https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/11/C-limena-teksti-1dala.pdf

4. https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/11/C-limena-teksti-2dala.pdf

5. Nītiņa, D. Palīgā! Mācībgrāmata pieaugušajiem. 4. līmenis. Rīga. LVAVP: 2004.

6. Cīrule, L. Palīgā! Darba burtnīca. 4. līmenis. Rīga. LVAVP: 2004.

Dodatkowo:

1. Rubīna, A. Latviešu valodas rokasgrāmata. Rīga. Zvaigzne ABC: 2004.

2. Skujiņa, V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga. Zvaigzne ABC: 2014.

3. Poļu īpašvārdu pareizrakstība un pareizruna latviešu valodā. Sast. V. Staltmane. Rīga. Zinātne: 1998.

4. http://www.sazinastilts.lv/

5. http://visc.gov.lv/valval/programma.shtml

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

(WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI)

- zna w pogłębionym stopniu strukturę języka łotewskiego, używa zróżnicowanych form gramatycznych podczas wypowiedzi ustnej i pisemnej;

- czyta ze zrozumieniem autentyczne teksty dotyczące aktualnych wydarzeń (artykuły polemiczne, recenzje, komentarze eksperckie);

- pisze dłuższe teksty z przewagą zdań złożonych, dbając o ich kompozycję, poprawność gramatyczną i stylistyczną;

- podczas wypowiedzi pisemnych i ustnych popełnia coraz mniej błędów gramatycznych, potrafi też je samodzielnie skorygować;

- płynnie i bez przygotowania porozumiewa się z rodzimymi użytkownikami języka łotewskiego w sytuacjach codziennych.

(POSTAWY)

- jest świadomy posiadanej przez siebie wiedzy i zna zakres nabytych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego;

- dba o kulturę wypowiedzi (zwłaszcza o jej jasność i przejrzystość).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy, do którego student jest dopuszczony pod warunkiem terminowego zaliczenia przez niego ćwiczeń.

Obowiązkowe jest uzyskanie zaliczenia od każdego z prowadzących; zaliczenia za semestr zimowy student musi uzyskać najpóźniej w sesji poprawkowej semestru zimowego, a zaliczenie za semestr letni przed wyznaczonym terminem egzaminu końcowego.

Warunki uzyskania zaliczenia semestralnego (na ocenę):

a) kontrola obecności – dopuszczająca (student ma prawo do 2 nieobecności w semestrze u każdego z wykładowców, każda kolejna nieobecność musi być zaliczona w sposób wcześniej uzgodniony z prowadzącym; nieobecność na 50% zajęć (u każdego z prowadzących) wyklucza uzyskanie zaliczenia;

b) pozytywne oceny z kolokwiów pisemnych śródsemestralnych i semestralnych;

c) bieżące przygotowanie do zajęć;

d) terminowe złożenie wszystkich prac pisemnych zadanych przez prowadzących;

e) aktywny udział w zajęciach.

Egzamin końcowy składa się z części pisemnej i ustnej.

W części pisemnej ocenie podlegają: umiejętność rozumienia dłuższej wypowiedzi ustnej (złożonej pod wzgledem argumentacyjnym), poprawne użycie form gramatycznych, znajomość leksyki z zakresu omawianych podczas zajęć zagadnień tematycznch oraz tworzenie tekstu własnego (tekst argumentacyjny lub polemiczny).

W części ustnej ocenie podlega rozumienie dłuższego tekstu publicystycznego i wypowiedź na jego temat (prezentacja zjawisk analogicznych do opisanych w tekście, prezentacja własnych doświadczeń w tym względzie); umiejętność swobodnego mówienia na tematy życia codziennego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 90 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk, Marta Wiślicka
Prowadzący grup: Rūta Virse-Šneidere, Marta Wiślicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 90 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Monika Michaliszyn, Joanna Tabor-Książyk, Marta Wiślicka
Prowadzący grup: Monika Michaliszyn, Marta Wiślicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)